442 NOTISER.    Ny justitieminister i Finland. Den 18 mars 1937 utnämndes till justitieminister häradshövdingen i Lappmarkens domsaga Kaarlo Arvi Eliel Ahmavaara. Denne är född 1886, blev filosofie kandidat 1910, avlade rättsexamen 1912 och högre förvaltningsexamen 1913 samt erhöll vice häradshövdingetitel 1915. Åren 1912—17 var han advokat i Rovaniemi och från 1919 i Uleåborg. Han utnämndes till häradshövding i Lappmarkens domsaga år 1934. Den nyutnämnde justitieministern har varit medlem av Finlands riksdag 1929—30.

O. Hj. G.

 

    Permanenta skiljedomstolen i Haag. Till ledamot av permanenta skiljedomstolen i Haag efter framlidne presidenten frih. Erik Marks von Würtemberg har av K. M:t utsetts presidenten i Svea hovrätt Birger Ekeberg.

 

    Justitiedepartementet. Chefen för justitiedepartementet har
    30 april 1937, med stöd av K. M:ts bemyndigande s. d., tillkallat jur. kand. Folke Schmidt att såsom sakkunnig i departementet biträda med en förberedande utredning rörande revision av gällande bestämmelser om avbetalningsköp;
    5 maj 1937, med stöd av K. M:ts bemyndigande 23 april 1937, tillkallat revisionssekreteraren Gustaf Adolf Bouveng att såsom utredningsman jämtevissa samtidigt utsedda sakkunniga verkställa utredning ang. en särskild lag om djurskydd och vad därmed äger samband (sekr. e. hovrättsfiskalen K. Sidenbladh);
    s. d., med stöd av K. M:ts bemyndigande 23 april 1937, tillkallat landshövdingen August Beskow, ordf., samt försäkringsdirektören f. d. revisionssekreteraren William Hemberg och ledamoten av riksdagens andra kammare redaktören Axel Österström att såsom sakkunniga i departementet biträda med verkställande av utredning ang. en reform av gällande rättsregler rörande trafikförsäkring samt ansvarighet för skada iföljd av trafik med motorfordon, ävensom till sekreterare åt de sakkunniga utsett revisionssekreteraren Olof Thulin;
    26 maj 1937 tillkallat assessorn i Svea hovrätt Gösta Walin att — med bibehållande av honom tidigare meddelat uppdrag att vara sekreterare åt de sakkunniga för utredning rörande åtgärder för att förhindra förorening av vatten och luft (se SvJT 1936 s. 573) — såsom sakkunnig deltaga i nämnda utredning;
    27 maj 1937 tillkallat häradshövdingen i Medelpads västra domsaga Ingemar Kramer att såsom sakkunnig i departementet utarbeta förslag till anvisningar för uppläggande av nya fastighetsböcker för landet (sekr. e. hovrättsfiskalen Åke von Schultz);
    28 maj 1937, jämlikt K. M:ts bemyndigande s. d., tillkallat ordföranden i nedre justitierevisionen, revisionssekreteraren Gösta Siljeström, ordf., samt sekreteraren i Svea hovrätt Nils Piehl och magistratssekreteraren i Stockholm Hilarion Wistrand att såsom sakkunniga i departementet verkställa utredning rörande frågan om inrättande av kommissionär i hovrätt, nedre justitierevisionen samt rådhusrätt;
    12 juni 1937 såsom ledamöter i kommittén för utredning ang. åtgärder mot lösdrivare och arbetsskygga brottslingar (se ovans. 431) tillkallat presidenten Karl Schlyter ordf., docenten Ivar Agge, överdirektören Hardy Göransson, ledamöterna av riksdagens första kammare generaldirektören Sam Larsson och ombudsmannen Otto Wangson, ledamöterna av andra kammaren hemmansägaren G. E. Andersson i Södergård, fattigvårdskonsulenten Verner Hedlund och hemmansägaren J. M. SkoglundDoverstorp samt såsom sekr. förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Sven Larsson.

 

    Försvarsdepartementet. Chefen för försvarsdepartementet har 23 april 1937, med stöd av K. M:ts bemyndigande s. d., tillkallat borgmästaren Gösta

NOTISER. 443Strandell att inom departementet biträda vid utförandet av vissa utredningsuppdrag avseende bl. a. förslag till ny lagstiftning ang. rekvisitioner för krigsmaktens behov.