Socialdepartementet. Chefen för socialdepartementet har 16 febr. 1937 förordnat e. hovrättsfiskalen Sven Strömberg att vara sekr. vid utredningen rörande yrkesinspektionens effektivisering (f. d. yrkesinspektrisen led. av II kamm. Kerstin Hesselgren ordf.).

 

    Finansdepartementet. Chefen för finansdepartementet har 28 jan. 1937 förordnat assessorn i Göta hovrätt Olov Rylander att vara sekr. hos 1936 års uppbördskommitté (se SvJT 1936 s. 227).
    K. M:t har 4 juni 1937 med bifall till därom gjord framställning entledigat borgmästaren i Hälsingborg Joel Laurin från honom meddelat uppdrag att vara ledamot, tillika ordf. i kommunalskatteberedningen (har efterträtts av led. av I kamm. Anders Bärg i Katrineholm).

 

    Handelsdepartementet. Chefen för handelsdepartementet har 17 febr. 1937 förordnat assessorn i Svea hovrätt Sven Hammarskiöld att vara sekr. hos de utredningsmän, som 22 jan. 1937 tillkallats att verkställa utredning ang. försäkringsverksamheten (chefen för försäkringsinspektionen fil. dr O. A. Åkesson ordf.).

 

    Jordbruksdepartementet. Chefen för jordbruksdepartementet har 7 april 1937 till sekr. hos utredningsmännen för utredning rörande produktions- och avsättningsförhållanden inom trädgårdsnäringen m. m. förordnat assessorn i Svea hovrätt Olof Söderström.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    30 april 1937 till hovrättsråd utnämnt i hovrätten över Skåne och Blekinge assessorn i hovrätten Sven Rönnquist och i hovrätten för Övre Norrland assessorn i Svea hovrätt Hilmer Kollberg;
    13 maj 1937 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt assessorerna i samma hovrätt Eric Grundén och Johan Nordenfalk;
    28 maj 1937 till assessorer förordnat i Svea hovrätt adjungerade ledamoten i hovrätten Martin Wahlbäck och i Göta hovrätt adjungerade ledamoten i samma hovrätt Samuel Åseskog;
    4 juni 1937 till assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge förordnat e o. assessorn i hovrätten Håkan Magnus Moberg;
    s. d. beviljat hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Axel Strandberg avsked från hovrättsrådsämbetet med utgången av juli 1937.
    11 juni 1937 till ordförande å division för tiden 1 juli 1937—31 december 1938 förordnat
    i Svea hovrätt hovrättsrådet Hugo Wikander samt
    i Göta hovrätt hovrättsråden Conrad Rydin, Aksel Olsén, Arnold Lindman och Birger Aurell.
    Göta hovrätt har 15 april 1937 beviljat notarien frih. Gustaf Leijonhufvud avsked från notariebefattningen.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    30 april 1937 till häradshövdingar utnämnt i Ångermanlands västra domsaga vice häradshövdingen Herbert Beckman och i Ångermanlands mellersta domsaga vice häradshövdingen Erik Turén;
    28 maj 1937 till häradshövding i Östra Värends domsaga fr. o. m. 17 juni 1937 utnämnt hovrättsrådet i Göta hovrätt Bertil Öhlin;
    4 juni 1937 anbefallt Svea hovrätt att omedelbart vidtaga åtgärder för återbesättande av häradshövdingämbetet i Ångermanlands norra domsaga (ämbetet har hållits vakant i avbidan på slutligt ställningstagande till frågan om Örnsköldsviks stads förenande med Ångermanlands norra domsaga; jfr nedan under rådhusrätterna).