SVENSKA KOMMITTÉBETÄNKAN DEN 1935 OCH 1936.1

 

Av BYRÅCHEFEN FÖR LAGÄRENDEN HOVRÄTTSRÅDET ERNST LECHE.

 

A. CIVILRÄTT.
Promemoria ang. tillsynen över fastighetsregistreringen och fastighetsbildningen. Marcus. 70 s. Ju. 1935: 4.
Lagberedningens förslag till lag om skuldebrev m. m. Norstedt. vj, 211 s. Ju. 1935: 14.
Promemoria ang. avveckling av bestående fideikommiss. Marcus. iv, 60 s. Ju. 1935: 50.
Betänkande med förslag till lag om internationella rättförhållanden rörande arv, testamente och boutredning m. m. Norstedt. 62 s. Ju. 1936: 24.


B. SPECIELL PRIVATRÄTT.
Förslag till lag om ändring i vissa delar av sjölagen m. m. Norstedt. viij, 418 s. Ju. 1936: 17.
Förslag till lag om befordran med luftfartyg m. m. Norstedt. 158 s. Ju. 1936: 54.


C. STRAFFRÄTT.
Betänkande med förslag ang. åtgärder mot statsfientlig verksamhet. Idun. 406 s. Ju. 1935: 8.
Yttranden över preliminärt förslag till lagstiftning om avbrytande av havandeskap. Marcus. (4), 131, 68 s. Ju. 1935: 13.
Betänkande med förslag till lagstiftning om avbrytande av havandeskap. Marcus. 192 s. Ju. 1935:15.
Promemoria ang. ändrade bestämmelser rörande verkställighet och
förvandling av bötesstraff. Marcus. 86 s. Ju. 1935: 56.
Promemoria ang. avskaffande av påföljd enligt 2 kap. 19 § strafflagen jämte vissa andra straffpåföljder. Marcus. 69 s. Ju. 1935: 60.
Betänkande med förslag till lag om tvångsuppfostran m. m. Norstedt. 58 s. Ju. 1935: 67.
Promemoria ang. ändringar i strafflagen beträffande straffsatserna för särskilda brott m. m. Lund, Berling. 112 s. Ju. 1935: 68.
Betänkande med förslag till lag om behandling av förbrytare, hemfallna åt alkoholmissbruk, m. m. Marcus. 56 s. Ju. 1936: 4.


D. PROCESSRÄTT.
Promemoria ang. omorganisation av landsfiskals- och stadsfiskalsbefattningarna. Norstedt. 65 s. Ju. 1935: 57.
Förslag till konvention mellan Sverige och Schweiz om erkännande och verkställighet av domar och skiljedomar m. m. Norstedt. 55 s. U. 1936: 2.
Utredning ang. revision av bestämmelserna om tingshusbyggnadsskyldigheten. Norstedt. 53 s. Ju. 1936: 37.


E. STATSRÄTT.
Förslag till ändrade bestämmelser rörande allmänna handlingars offentlighet. Norstedt. 79 s. Ju. 1935: 5.
Utredning ang. införande av ett dagordningsinstitut m. m. Av H. Tingsten. Norstedt. 98 s. Ju. 1935: 21.

 

    1 Föregående sammanställningar se SvJT 1927 s. 211 (1922—1926), 1929 s. 164 (1927—1928), 1931 s. 155 (1929—1930), 1933 s. 560 (1931—1932) samt 1935 s. 285 (1933—1934).

498 ERNST LECHE.F. FÖRVALTNINGSRÄTT.
1. Allmän statsförvaltning.
Yttrande och förslag rörande formulär för tjänstgöringsbetyg som av länsstyrelserna utfärdas. Beckman. 16 s. S. 1935: 17.
Förslag till nya avlöningsbestämmelser för icke-ordinarie befattningshavare inom den allmänna civilförvaltningen. Marcus. 42 s. Fi. 1935: 25.
Betänkande med förslag till ändring i vissa delar av upphandlingsförordningen. Marcus. 55 s. Fi. 1935: 27.
1934 års nämnd för städningsutredning. Förslag rörande allmänna grunder för ordnandet av städnings- och rengöringsarbetet inom vissa statliga ämbetslokaler i Stockholm samt beräknandet av ersättning för nämnda arbete. Marcus. 39 s. Fi. 1935: 37.
Betänkande om socialstyrelsens organisation. Beckman. 151 s. S. 1936: 29.
Betänkande med förslag rörande förhandlingsordning för statstjänstemän. Norstedt. 153 s. K. 1936: 41.
Betänkande med förslag ang. länsstyrelsernas organisation jämte därmed sammanhängande spörsmål. Örebro, Länstidningen. (2), 230 s. S. 1936: 56.


2. Ecklesiastik förvaltning.
Betänkande med förslag till lag om domkapitel m. m. Hæggström. 151 s. E. 1935: 31.
Förslag till psalmbok för svenska kyrkan. Uppsala, Almqvist & Wiksell. 58*, 319 s. E. 1936: 11.
Psalmbok för svenskan kyrkan. Förslag avgivet den 29 februari 1936, överarbetat av inom ecklesiastikdepartementet tillkallade sakkunniga. Uppsala, Almqvist & Wiksell. xxiv, 98 s. E. 1936: 36.
Kyrkogodset i Skåne, Halland och Blekinge under dansk tid. Marcus. xxxj, 405 s. E. 1936: 28.


3. Undervisningsväsen.
Betänkande med förslag till omorganisation av den högre skogsundervisningen. Peréus. 163 s. Jo. 1935: 9.
Betänkande med utredning och förslag ang. inrättande av en statsvetenskaplig examen. Marcus. 80 s. E. 1935: 11.
Betänkande med utredning och förslag ang. folk- och småskoleseminariernas organisation m. m. Marcus. 405 s. E. 1935: 44.
Utredning och förslag rörande läroböcker vid allmänna läroverk och folkskolor m. fl. undervisningsanstalter. Marcus. 162 s. 1 karta. E. 1935: 45.
Betänkande och förslag ang. obligatorisk sjuårig folkskola. Hæggström. 134 s. E. 1935: 58.
Betänkande med utredning och förslag ang. åtgärder för särskild undervisning och utbildning av psykiskt efterblivna i barn- och ungdomsåren. Hæggström. 164 s. E. 1936: 31.
Betänkande med undersökningar och förslag i anledning av tillströmningen till de intellektuella yrkena. Lund, Ohlsson. xij, 415 s. E. 1935: 52.
Utredning rörande de svenska universitets- och högskolestudenternas sociala och ekonomiska förhållanden. Av S. Wicksell och T. Larsson. Bilaga till betänkande med undersökningar och förslag i anledning av tillströmningen till de intellektuella yrkena. Lund, Ohlsson. ij, 381 s. E. 1936: 34.
Betänkande med förslag till lönereglering för lärare vid folk- och småskolor. Norstedt. 204 s. Fi. 1936: 48.
Utredning med förslag ang. omorganisation av dövstumundervisningsväsendet. Hæggström. 257 s. E. 1936:49.


4. Andlig odling i övrigt.
Utredning och förslag ang. rundradion i Sverige. Norstedt. 202 s. 13 kartor. K. 1935: 10.
Utredning och förslag rörande frågan om avgift för hemlån av böcker från bibliotek. Hæggström. 59 s. E. 1935: 22.
Betänkande med förslag rörande det svenska naturskyddets organisation och statliga förvaltning. Av R. Sernander. Uppsala, Almqvist & Wiksell. 200 s. E. 1935: 26.
Betänkande med utredning och förslag ang. sammanförande och orga-

KOMMITTEBETÄN KANDEN 1935 OCH 1936. 499nisation av i Stockholm befintliga arkeologiska samlingar från Medelhavsländerna och främre Orienten. Hæggström. 68 s. E. 1936: 44.
Betänkande och förslag ang. beredande av vidgade arbetsuppgifter för svenska konstnärer. Hæggström. 48 s. E. 1936: 50.

 

5. Kommunalförvaltning.
Förslag till vissa ändringar i kungl. byggnadsstyrelsens normalförslag till gatukostnadsbestämmelser enligt 49 § stadsplanelagen. Marcus. 7 s. K. 1936: 33.
Promemoria ang. ändring av bestämmelserna rörande kommunernas underställningsfria lånerätt. Marcus. 38 s. Fi. 1936: 35.


6. Politi.
Betänkande med förslag till ändrad organisation av den statliga verksamheten för bekämpande av olovlig införsel av spritdrycker m. m. Marcus. 193 s. Fi. 1935: 24.
Utredning ang. revision av bestämmelserna om utlännings rätt att här i riket vistas och därmed sammanhängande spörsmål. Norstedt. 96 s. Ju. 1936: 53.


7. Skattelagstiftning.
Betänkande ang. familjebeskattningen. Marcus. 147 s. Fi. 1936: 13.
Undersökning rörande det samlade skattetrycket i Sverige och utlandet. Marcus. viij, 308 s. Fi. 1936: 18.
Undersökning av taxeringsutfallet beträffande jordbruksfastighet å landsbygden vid 1933 års allmänna fastighetstaxering. Norstedt. vj, 168 s. 1 karta. Fi. 1936: 52.


8. Socialpolitik.

Betänkande med förslag rörande lån och årliga bidrag av statsmedel för främjande av bostadsförsörjning för mindre bemedlade barnrika familjer jämte därtill hörande utredningar. Beckman. 86*, 265 s. S. 1935: 2.
Kortfattad framställning av organisationssakkunnigas betänkande med utredning och förslag rörande den samhälleliga hjälpverksamhetens organisation m. m. Beckman. 24 s. S. 1935: 3.
Arbetslöshetsutredningens betänkande. 2. Åtgärder mot arbetslöshet. Norstedt. x, 338, 32*, s. S. 1935: 6.
Arbetslöshetsundersökningen den 31 juli 1935. Marcus. 274 s. 1 karta. S. 1936: 21.
Svensk arbetslöshetspolitik åren 1914—1935. Norstedt. 122 s. S. 1936: 32.
Betänkande med förslag till lag om arbetsavtal. Idun. 220 s. S. 1935: 18.
Grunder för kollektiv och individuell pensionsförsäkring. Beckman. (2), 24 s. H. 1935: 20.
Betänkande och förslag rörande verksamheten vid skyddshemmen m. m. Förra delen. Skyddshemmets organisation m. m. Norstedt. 93 s. S. 1935: 35.
— —. Senare delen. Fostringsåtgärder utöver den egentliga skyddshemsvården m. m. Norstedt. 78 s. S. 1935: 64.
Bostadsproduktionssakkunnigas betänkande med förslag till lag om sparföreningar m. m. Beckman. 218 s. S. 1935: 54.
Betänkande med förslag till lag om förenings-och förhandlingsrätt. Idun. 168 s. S. 1935: 59.
Utredning med förslag rörande dyrortsgraderade folkpensioner. Norstedt. 61 s. 1 karta. S. 1935: 62.
Betänkande om folkförsörjning och arbetsfred. Del 1. Förslag. Marcus. iv, 134 s. S. 1935: 65.
— —. Del 2. Specialutredningar. Marcus. iv, 598 s. S. 1935: 66.
Utredning med förslag rörande bidrag åt barn till änkor och vissa invalider samt åt föräldralösa barn. Beckman. 93 s. S. 1936: 6.
Socialiseringsproblemet. Allmänna synpunkter. Tiden. viij, 99 s. Fi. 1936: 7.
Ur socialiseringens »europeiska» idékrets. Tiden. viij, 210 s. Fi. 1936: 8.
Socialiseringsidéer och socialiseringspraxis i Sovjetunionen. 1. Tiden. iv, 206 s. Fi. 1936: 9.
Betänkande ang. dels planmässigt sparande och dels statliga bosättningslån. Norstedt. 55 s. S. 1936:14.
Betänkande ang. moderskapspenning och mödrahjälp. Norstedt. 78 s. S. 1936: 15.
Betänkande ang. åtgärder för avhjälpande av de inom vissa delar av Norrbottens läns lappmark yppade missförhållanden samt rörande de

500 ERNST LECHE.kostnader som därav kunde föranledas m. m. Luleå, Länstryckeriet. 318 s. 1 bilaga. S. 1936: 23.
Utredning med förslag rörande förskottering av underhållsbidrag till barn utom äktenskap m. fl. Beckman. 87 s. S. 1936: 47.
9. Hälso- och sjukvård.
Kungl. medicinalstyrelsens utlåtande och förslag ang. förebyggande mödra- och barnavård. Hæggström. 100 s. S. 1935: 19.
Kungl. medicinalstyrelsens utlåtande och förslag ang. statsunderstödd dispensärverksamhet. Marcus. 54 s.S. 1935: 33.
Betänkande ang. folktandvård. Idun. 195 s. S. 1935: 46.
Betänkande med förslag rörande ändringar i vissa delar av hälsovårdsstadgan samt anordnande av förbättrad bostadsinspektion i städer och stadsliknande samhällen m. m. jämte därtill hörande utredningar.Beckman. 109*, 132 s. S. 1935: 49.
Betänkanden 1 rörande Serafimer lasarettets ekonomi samt 2 rörande lasarettets ställning och verksamhet. Hæggström. 187 s. E. 1936: 1.
Betänkande ang. förlossningsvården och barnmorskeväsendet samt förebyggande mödra- och barnavård. Norstedt. 120 s. S. 1936: 12.
Betänkande ang. sterilisering. Marcus. 80, 46* s. S. 1936: 46.
Yttrande ang. revision av 18 kap. 13 § strafflagen m. m. Marcus. 55, 54* s. S. 1936: 51.
Betänkande i sexualfrågan. Marcus. 452 s. S. 1936: 59.


10. Näringsväsen.
a) Näringsväsen i allmänhet.
Konjunkturuppsvingets förlopp ochorsaker 1932—1934. Hæggström.106 s. Fi. 1935: 16.
Den ekonomiska och sociala utvecklingen under år 1934. Av H. Butler. Beckman. 46 s. S. 1935: 51.
Den ekonomiska och sociala utvecklingen under år 1935. Av H. Butler. Beckman. 45 s. S. 1936: 55.
b) Jordbruk.
Betänkande med förslag ang. åtgärderför spannmålsodlingens stödjande. Marcus. 134 s. Jo. 1935: 1.
Utredning med förslag om egnahemskonsulenter hos hushållningssällskapen. Lindström. 88 s. Jo. 1935: 28.
Betänkande ang. husdjursförsöksverksamhetens organisation. Marcus. 75 s. Jo. 1935: 29.
Berättelse över statens spannmålsnämnds verksamhet m. m. under år 1934. Marcus. 62 s. Jo. 1935: 30.
Jordbrukskreditutredningen. Betänkande med förslag till förordning om jordbrukets kreditkassor m. m. Marcus. 132 s. Jo. 1935: 32.
Betänkande med vissa synpunkter och förslag i fråga om den primära fastighetskrediten. Marcus. 92 s. Jo. 1935: 34.
Sociala jordutredningens betänkande med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 18 juni 1925 ang. förbud i vissa fall förbolag, förening och stiftelse att förvärva fast egendom. Marcus. 113 s. Jo. 1935: 47.
Sociala jordutredningens betänkande med förslag till revision av lagstiftningen ang. avstyckning m. m. Marcus. 79 s. Jo. 1936: 26.
Sociala jordutredningens betänkande med förslag till åtgärder för att bereda ökade möjligheter för den mindre bemedlade befolkningen på landsbygden att förena småbruk med hemindustri, hantverk, hemslöjd, pälsdjuruppfödning m. m. Marcus. 97 s. Jo. 1936: 39.
Betänkande med förslag till lag om arbetstiden i jordbruk och trädgårdsskötsel (lantarbetstidslag) m.m. Idun. 140 s. S. 1935: 48.
Betänkande med förslag till mejeristadga samt vissa andra åtgärder till mejerihanteringens befrämjande. Marcus. 88 s. Jo. 1935: 55.
Betänkande med förslag om vissa föreskrifter beträffande konsumtionsmjölk. Marcus. 68 s. Jo. 1936: 3.
Betänkande med förslag till om organisation av den med statsmedel understödda kemiska analys- och kontrollverksamheten. Hæggström. 80 s. Jo. 1936: 40.
Betänkande med utredning och förslag rörande rikets ekonomiska kartläggning och därmed sammanhängande organisationsspörsmål ang.

KOMMITTEBETÄN KANDEN 1935 OCH 1936. 501rikets landkarteverk. Idun. 278 s. 7 kartbil. Jo. 1936: 42.
c) Skogsbruk.
Betänkande med förslag till lagstiftning ang. skyddsskogar m. m. Marcus. 172 s. 1 karta. Jo. 1936: 19.
Betänkande med förslag till lagstiftning ang. skogar å städer och enskilda tillhöriga flygsandsfält i Hallands län. Marcus. 108 s. Jo. 1936: 30.
d) Jakt och fiske.
Betänkande med förslag rörande jaktlagstiftningsfrågor. 1. Förslag till lag om rätt till jakt samt jaktstadga ävensom andra därmed sammanhängande författningar. Marcus. 202 s. Jo. 1936: 38.
e) Industri och handel.
Betänkande ang. råvaruförsörjning, produktion och arbetarantal m. m. vid skogsindustrierna. Idun. 276 s. S. 1935: 36.
Betänkande ang. import- och partihandelsmonopol å brännoljor. Marcus. 62 s. Fi. 1935: 61.
Rationaliserings- och ersättningsfrågori samband med ifrågasatt införande av statligt brännoljemonopol. Marcus. 95 s. Fi. 1936: 45.
De svenska enhetsprisföretagen. Marcus. 201 s. H. 1935: 63.
Betänkande med förslag ang. revision av lagstiftningen rörande tillverkning, beskattning och försäljning av maltdrycker. Marcus. 397 s. Fi. 1936: 5.
Statligt kaffemonopol. Marcus. 192 s. Fi. 1936: 10.
Ang. kontrollen över elektriska starkströmsanläggningar. Hæggström. 185 s. H. 1936: 27.
f) Hantverk.
Betänkande ang. behörighet att utföra elektriskt installationsarbete m. m. Hæggström. 188 s. H. 1935: 53:
g) Sjöfart.
Den svenska sjöfartsnäringen. Statistisk-ekonomisk undersökning. Norstedt. 111 s. H. 1936: 22.
1935 års lotsverkssakkunniga. Betänkande 2. Förslag till lotsförordning. Marcus. 112 s. H. 1936: 43.
h) Kommunikationsväsen.
Teknisk-ekonomiska utredningar rörande vägväsendet. Del 2. Broar. Hæggström. 130 s. K. 1935: 7.
Betänkande med förslag till förordning ang. allmän automobiltrafik. Hæggström. 227 s. K. 1935: 12.
Betänkande med förslag till motorfordonsförordning och vägtrafikstadga m. m. Idun. 202 s. K. 1935: 23.
Utredning rörande förhållandet mellan land- och sjötrafikmedel. Hæggström. 183 s. K. 1936: 16.
Betänkande med förslag i anledning av verkställd granskning av 1932 års trafikutrednings förslag till förordning ang. allmän automobiltrafik. Hæggström. 54 s. K. 1936: 20.
Utlåtande rörande finansieringen av vägförbättringsföretag, den budgettekniska regleringen av statsbidragen till vägunderhållet på landet, särskilda vägar till fjällområdena, statsbidragen till städernas väg och gatuhållning samt automobilskattemedlens fördelning m. m. Kihlström. 78 s. K. 1936: 58.
i) Bank-, kredit- och penningväsen.
Betänkande med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen den 29 juni 1923 (nr 286) om sparbanker m. m. Marcus. 163 s. Fi. 1936: 25.
11. Försvarsväsen.
Betänkande med förslag till ordnande av Sveriges försvarsväsende. Del 1. Inledande avdelning m. m. Beckman. vij, 301 s. Fö. 1935: 38.
— —. Del 2. Arméörganisationen. Beckman. vij, 651 s. Fö. 1935: 39
— —. Del 3. Marinorganisationen. Beckman. iv, 203 s. Fö. 1935: 40.
— —. Del 4. Flygvapnets organisation. Beckman. iv, 229 s. Fö. 1935: 41.
— —. Del 5. Värnplikten m. m Bilagor. Beckman. iv. 262 s. Fö. 1935: 42.
— —. Del 6. Särskilda yttranden. Beckman. (3), 426 s. Fö. 1935: 43.
Betänkande ang. det civila luftskyddet. Beckman. 201 s. Fö. 1936:57.