SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1936.1

 

UPPRÄTTAD AV DOCENTEN IVAR AGGE.

 

ALLMÄN OCH BLANDAD JURIDIK M. M.

 

Arbetsdomstolens domar. Sakregister 1929—1934. Sthm. Arbetsdomstolen. 123 s. Kr. 2.50.
Guldklausulmålet. 2. Handlingar ingivna till Svea Hovrätt och Kungl. Maj:t i mål mellan försäkringsaktiebolaget Skandia och Riksgäldskontoret angående tillämpningen av guldklausulen i Svenska statens dollarobligationer av år 1924. Sthm. Nord. bokh. 160 s. Kr. 3.50.
Herlitz, Nils. Svensk samhällslära. Under medverkan av ALF JOHANssON. 3:e uppl. Sthm. Norstedt. 163. s. Kr. 2.00.

Kyrkolag, 1686 års. Utg. av Samfundet Pro fide et christianismo. Med inledn. av GABRIEL THULINSthm. Diakonistyr. 145 s. Kr.4.00. (SvJT 1937 s. 143.)
Lundstedt, Vilhelm. Justitiekanslernoch rättsvården. Inlaga till Konungen. Upps. & Sthm. Almqvist & Wiksell. 27 s. Kr. 1.00.
Nytt juridiskt arkiv. Register. Avd. 1. Tidskrift för lagskipning. 1924—1933. Jämte Högsta domstolens minnesbok för samma tid. Utg. av S. SKARSTEDT och A. BORGSTRÖM. Sthm. Svensk författningssaml:s exp. 409 s. Kr.15.00. (SvJT 1936 s. 441.)
Stjernberg, Nils. Ur staternas liv. Studier över antikt och modernt statsliv. Upps. & Sthm. Almqvist & Wiksell i distr. 217 s. Kr. 6.75. (SvJT 1937 s. 233.)
RÄTTSHISTORIA.
Arboga stads tänkebok. Utg. av ERIK NOREEN och TORSTEN WENNSTRÖM. Sthm. H. 2. s. 161—320. Kr. 6.00. — Samlingar utg. av Svenska fornskriftsällskapet. H. 175.
Eek, Hilding. Kring källorna till Gotlands medeltida sjörätt. Sthm. Seelig. 48 s. Kr. 2.75. (SvJT 1936 s.437.)
Ekman, K. J. Dr Erik Schallings utredning om kyrkogodset i Skåne, Halland och Blekinge under dansk tid. Sthm. Idun. 28 s. (SvJT 1936 s. 614.)
Munktell, Henrik. Mose lag och svenskrätts utveckling. Några huvuddrag. Lund. Gleerup. s. 131—150. Kr.0.35. — Ur: Lychnos 1936.
Sjögren, Ivar W. Till frågan om utvecklingen av auctoritasförpliktelsen vid mancipationsakten. Lund. Gleerup. 234 s. Kr. 8.00. — Lunds universitets årsskrift. Avd. 1. Bd. 32: 1. (SvJT 1936 s. 392.)
Stockholms stadsböcker från äldre tid. Utg. af Kungl. samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia. Sthm. Utg:s förlag. Ser. 2. Tänkeböcker. Stockholms stads tänkeböcker. Ny följd. 1. 1544—1548. Utg. genom JOH. AX. AI.MQUIST368 s. Kr. 12.00.
Svenska landskapslagar tolkade och förklarade för nutidens svenskar av ÅKE HOLMBÄCK och ELIAS WESSÉN. Ser. 2. Dalalagen

 

    1 Förteckningen åsyftar icke fullständighet. Förutom arbeten av mindre betydelse hava uteslutits lagförslag och betänkanden, ämbetsberättelser o. dyl. (för dessa, se Årsbibliografi över Sveriges off. publ. utg. av Riksdagsbiblioteket) ävensom icke kommenterade lageditioner samt tidskrifter och tidskriftsuppsatser.

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1936. 503och Västmannalagen. Sthm. Geber.113, 181 s. Kr. 10.50. (SvJT 1937 s. 135.)
PRIVATRÄTT.
Bergendal, Ragnar. Ny lagstiftningom skuldebrev. Sthm. Sv. sparbanksfören. 40 s. Kr. 3.00.
Eriksson, Atle och Wilhelmsson, Erik. Förfarandet vid boutredning och arvskifte. Handbok för jurister och menige man. 2:a tillök. uppl. Sthm. Hökerberg. 322 s. Kr. 8.50.
Groth, Sverker. Äktenskapsbandet. En översikt av äktenskapets rättsverkningar enligt gällande svensk rätt. Sthm. Fritzes bokf. 141 s. Kr. 3.75.(SvJT 1937 s. 238.)
Hemming-Sjöberg, A. Författarens rätt till sitt verk. Sthm. Seelig. 20 s.Kr. 0.50. (SvJT 1937 s. 139.)
Holmström, Nils. Förenings- och förhandlingsrätt. Kommenterande redogörelse för lagstiftningen rörande förenings- och förhandlingsrätten på arbetsmarknaden. Sthm. Fritzesbokh. i distr. 138 s. Kr. 3.00. (SvJT 1937 s. 236.)
Hult, Phillips. Föreläsningar över försäkringsavtalslagen. Sthm. Nord.bokh. 265 s. Kr. 10.00. (SvJT 1937 s. 169.)
Hult, Phillips. Om kommissionärsavtalet. 1.Sthm. Norstedt i distr. 290 s. Kr. 12.00. (SvJT 1937 s. 169.)
Håkansson, Olof. Industriella anläggningars skadeståndsskyldighet i grannskapsförhållanden. Sthm.Nord. bokh. i distr. 42 s. Kr. 1.50. (SvJT 1936 s. 437.)
Löfgren, Erik. Om ansvarighetsförsäkring. Sthm. Hæggström. 111 s.Kr. 2.00. (SvJT 1937 s. 515.)
Seth, P. von. Jakträttsliga frågor i kortare uppsatser behandlade. Upps. & Sthm. Almqvist & Wiksell. 164s. Kr. 4.75. (SvJT 1936 s. 616.)
Sölvén, Arnold. Lagstiftningen om förenings- och förhandlingsrätt. Historik och kommentar. Sthm. Tiden. 130 s. Kr. 1.75. (SvJT 1937 s. 236.)
Undén, Östen. Svensk sakrätt. 2. Fastegendom. Avd. 1. Lund. Gleerup. 252 s. Kr. 6.50.
Wistrand, Lode. Kollektivavtalslagen och arbetsdomstolen. Sthm. Tiden. 210 s. Kr. 3.75. (SvJT 1937 s. 237.)
STRAFFRÄTT M. M.
Melsted, Henning von. Brott och skuld. Märkliga fall ur försvarsadvokatens praktik. Sthm. Bonnier. 271 s.Kr. 6.50.
STATS- OCH FÖRVALTNINGSRÄTT (INKL. FINANSRÄTT).
Hallenberg, Aug. Om behörighet till allmän tjänst ur konfessionell synpunkt. Tillkomsten av 1870 års lag. Karlskrona. Krooks bokh. i distr.109 s. Kr. 3.00.
Herlitz, Nils. Grunddragen av det svenska statsskickets historia. 2:a uppl. Sthm. Norstedt. 330 s. Kr.9.00.
Håstad, Elis. Regeringssättet i den schweiziska demokratien. Akad. avh. Uppsala. Upps. & Sthm. Almqvist & Wiksell i distr. 735 s. Kr. 10.00. — Skrifter utg. av Statsvet. fören. i Uppsala. 6.
Kommunallagarna. Med förklaringar, prejudikat och hänvisningar jämte sakregister utg. av HJ.L. HAMMARSKJÖLD. 11:e uppl. Sthm. Norstedt. 395 s. Kr. 10.50.
Kommunallagarna för landsbygden. Med förklaringar, prejudikat samt sakregister utg. av J. A. ZANDF.R och JOH. R. NILSSON. 4:e genomsedda uppl. Sthm. Landskommunernas förbund. 288 s. Kr. 3.00.
Malmar. Folke. Förvärv och förlust av svenskt medborgarskap. Systematisk översikt samt författnings och konventionstexter. Med anmärkningar. Sthm. Norstedt. 205 s. Kr. 5.50. (SvJT 1937 s. 234.)
Malmgren, Robert. Sveriges författning. En lärobok i svensk statsrätt. 2. H. 3. Sthm. Nord. bokh. i distr. 201 s. Kr. 6.00. (SvJT 1937 s. 234.)
Munktelt, Henrik. Om jävsförhållanden inom statsförvaltningen. Upps. Lundequistska bokh. 80 s. Kr. 2.50.— Uppsala universitets årsskrift 1936: 2.
Nordin, John. Lantarbetstidslagen.Upps. Almqvist & Wiksell. 135 s.Kr. 3.25.
Nordin, John. Olycksfall i arbete. Sammanfattning av bestämmelser i olycksfallsförsäkringslagarna och deras praktiska tillämpning. Sthm. Förf:s förlag. 1053 s. Kr. 20.00.

504 IVAR AGGE.Sköld, Per Edvin. Taxeringshandbok. 3:e rev. uppl. Sthm. Tiden. 176 s., 5 bil. Kr. 3.00. — Tidens medborgarhandböcker. 10.
Sköld, Per Edvin. Deklarationshandbok. Handledning för menige man och för taxeringsmyndigheter. Sthm. Tiden.194 s. Kr. 1.50. — Tidens medborgarhandböcker. 11.
Studier över svenska riksdagens sociala sammansättning. Utarb. inom seminariet för statskunskap i Uppsala. Upps. & Sthm. Almqvist & Wiksell i distr. 233 s. Kr. 1.25. — Skrifter utg. av Statsvet. fören. i Uppsala. 7.
Sundberg, Halvar G. Kommunalrätt. Allmänna delen. H. 1—2. Sthm. Norstedt. 507 s. Kr. 30.00. (SvJT 1936 s. 268, 1937 s. 141.)
INTERNATIONELL RÄTT.
Erich, Rafael. Några folkrättsliga synpunkter hänförande sig till sanktionsproblemet. Upps. Lundequistska bokh. 27 s. Kr. 1.00. — Skrifter utg. av Svenska institutet för internationell rätt vid universitetet i Uppsala (Harry Ax:son Iohnsoninstitutet). (Publications de l'Institut suédois de droit international.)
Gihl, Torsten. Nationernas förbund och sanktionerna. Utg. av Svenska fören. för Nationernas förbund. Sthm. Fritzes bokh. i distr. 31 s.Kr. 0.40.
Nationernas förbunds församlings sextonde ordinarie möte i Genéve 1935 m. m. Sthm. Fritzes bokh. 352 s. Kr. 5.50. — Aktstycken utg. av Kungl. utrikesdepartementet.