Y. J. HAKULINEN. Obligationenrecht, Finnland. Berlin 1936. Weidmannsche Buchhandlung. VIII + 114 s. RM 12.00. — Die Zivilgesetze der Gegenwart. Bd X: Das Zivilrecht der nordischen Länder. T. I, Lief. 2 a.


    I det stora samlingsverket Zivilgesetze der Gegenwart utkom redan 1933 av det parti, som skall behandla Finlands och Sveriges civilrätt, en allmän del med bidrag av WREDE, VON SETH och KARLGREN samt en framställning av Finlands sakrätt, författad av WREDE (jfr SvJT 1934 s. 167). Förra året kom så dels den svenska sakrätten, behandlad av GUSTAF CARLSON (Lieferung 3 b; se nästa notis), och dels ovan angivna Lieferung 2 a, som innehåller en översikt över Finlands obligationsrätt av referendarierådet dr Y. J. HAKULINEN, tidigare känd såsom förf. av finskspråkiga civilrättsliga arbeten.1

    Självfallet kan en översikt sådan som dr Hakulinens påräkna intresse även på denna sidan Bottenhavet, icke minst med tanke på den svenska rättslitteraturens ringa bestånd av framställningar av denna typ. Just obligationsrätten är ju i detta hänseende dåligt lottad. H. följer den vanliga uppdelningen av ämnet i en allmän och en speciell del och ger inom denna ramen koncentrerad redogörelse för lag, praxis samt »bewährte Lehre und Überlieferung» — här och var även sin egen avvikande mening — i de flesta obligationsrättsliga spörsmål av vikt. Arbetet är klart skrivet men bygger

 

    1 Bl. a. Perusteettoman edun palautus (Återgäldande av obehörig vinst), ak. avh., 1931, samt Kiinteistön luovutuksen muodosta sekä julkisen kaupanvahvistajan asemasta ja tehtävistä (Om formen vid fastighetsöverlåtelse samt det offentliga köpvittnets rättsliga ställning och uppgifter), 1935.

LITTERATURNOTISER. 513i anm:s tycke på en i rättsvetenskapligt avseende alltför konservativ inställning. Det anbefalles emellertid med nöje svenska jurister till studium och jämförelse med vårt eget. En kritisk granskning ligger utanför syftet med denna lilla notis.
    Som bilagor ha intagits (med finsk text och parallell tysk översättning) lag om arbetsavtal av 1 juni 1922, lag om nedsättande i förvar av penningar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet av 9 okt. 1931 samt lag om avbetalningsköp av 10 nov. 1933.

Å. M.