Finsk kriminalstatistik. Den finska kriminalstatistiken, benämnd »Brottsligheten», utkommer i tre band, det första omfattande brott, som kommit till polisens kännedom, det andra åtalade personer (kriminalstatistiken i ordets trängre bemärkelse) samt det tredje personer, som undergå straff.1 Därjämte publicerar fångvårdsverket en särskild fångvårdsstatistik.
    Under år 1936 utkommo av serien »Brottsligheten» polisstatistiken för år 1935, statistiken över åtalade för år 1934 samt fångstatistiken för år 1933, omfattande inalles 424 sidor, därav 153 sidor text. Under detta år ha tillsvidare utkommit fångstatistiken för år 1934 och polisstatistiken för år 1936. Då statistiken över brott som kommit till polisens kännedom numera omfattar ett decennium, innehåller sistnämnda publikation även en överblick av brottsligheten under tioårsperioden 1927—1936.
    Dessa volymer innehålla en nyhet, nämligen jämförande kriminalstatistikfrån de nordiska länderna. Polisstatistiken innehåller en jämförande tabell över dödsoffren vid brotten mot liv, statistiken över de åtalade uppgifter över åtalade och sakfällda enligt brottens art samt statistiken över personer, som undergå straff, en jämförande fångstatistik.

V. V.

 

    1 Om den finska kriminalstatistikens utveckling se: VELI VERKKO, Omorganisationen av den finska rätts- och kriminalstatistiken, Nordisk Tidsskrift for Strafferet 1932, s. 74—78, samt om dess innehåll: HANNO APELT, Die finnische Rechtsstatistik, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 1936, s. 271—278.