Från riksdagen. Bland de av andra utskott än lagutskott behandlade ärendena märkas följande av allmännare juridiskt intresse.
    Riksdagen har behandlat följande kungl. propositioner:
    nr 125 med förslag till lag ang. åtgärder för att förhindra frivilligas deltagande i inbördeskriget i Spanien m. m. och nr 312 rörande ändrad lydelse av denna lag (UU 1 och 5), bifallna;
    nr 210 rörande godkännande av ett i Haag d. 27 mars 1931 dagtecknat protokoll ang. erkännande av den fasta mellanfolkliga domstolens behörighet att tolka i Haag avslutade konventioner i internationellt privaträttsliga ämnen (UU 2), bifallen;
    nr 182 och 183 med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 26 nov. 1920 om val till riksdagen m. m. (KU 15), bifallna med viss ändring;
    nr 89 och 169 med förslag till lagar ang. ändrad lydelse av vissa lagrum i lagen d. 6 juni 1930 om kommunalstyrelse på landet m. m. (KU 16 och 17), bifallna med vissa ändringar;
    nr 107 och 108 med förslag till lag om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar m. m. (KU 21), bifallna med vissa ändringar;
    nr 276 med förslag till lag om barnbidrag m. m. (Sms SU och II LagU 1); bifallen med viss ändring.
    I skrivelser till K. M:t har RD med föranledande av motioner anhållit
    om verkställande av utredning ang. en mera effektiv kommunal revision samt ang. en förbättrad organisation av den inre kommunala medelsförvaltningen (KU 18);
    om utredning, med beaktande av vissa synpunkter, ang. J K : s, J O : soch MO:s allmänna ämbetsställning och därmed sammanhängande spörsmål (KU 20);
    om utredning rörande ändring i förordningen om arvsskatt och skatt för gåva beträffande skattskyldiga trotjänare (BevU 24);
    om utredning om ungdomsbrottslighetens omfattning, dess orsaker samt utvecklingen under senare år (I kamm:s första tillf. utsk:s utl. nr 7 och II kamm. fjärde tillf. utsk:s utl. nr 7).

558 NOTISER.    På förslag av konstitutionsutskottet har RD såsom vilande grundlagsändringsförslag antagit sådan ändring av §§ 23 och 50 riksdagsordningen, att riksdagsmannaarvodets belopp skall bestämmas i särskild stadga (KU 23). RD har vidare antagit ett stort antal vilande grundlagsändringsförslag (KU 1).

I. S.