NOTISER. 559    Den fjärde internationella kriminalistkongressen, anordnad av Association internationale de droit pénal (se SvJT 1935 s. 402), avhölls i Parisd. 26—31 juli 1937. Kongressen öppnades i Palais de Justice d. 26 juli under presidium av M. Violette, Ministre d'Etat. Den internationella kriminalistföreningens ordförande, greve H. Carton de Wiart, Ministre d'Etat, Bruxelles, fungerade som kongressens president. Förhandlingarna ägde rum i Faculté de Droit, rue Saint-Jacques, över följande ämnen: I. Protection de la Paix internationale (generalrapportör var Rumäniens minister i Haag Vespasian V. Pella). 2. Echange international des antécédents des délinquants. 3. Nullum delictum sine lege (generalrapportör prof. Donnedieu de Vabres, Paris). 4. Garanties de la défense dans l'instruction préalable. 5. Le juge dans l'exécution des peines et des mesures de sûreté. I den tredje frågan antogs en resolution som tog bestämt avstånd från tendenserna till uppluckring av principen. Behandlingen av den femte frågan blev en intressant fortsättning av den vid Berlin-kongressen 1935 (se SvJT 1935 s. 314)förda diskussionen. Sveriges ombud vid kongressen voro enligt förordnande av K. M:t presidenten K. Schlyter och t. f. byråchefen för lagärenden, numera hovrättsrådet M. Heüman. Norge representerades av direktören för Botsfengslet Hartvig Nissen.

 

    Första nordiska kriminalistmötet hölls i Helsingfors d. 20 aug. 1937 under ordförandeskap av överborgmästaren Antti Tulenheimo enligt förut meddelat program (se SvJT 1937 s. 439). Vid möte samma dag av delegerade för de danska, finska, norska och svenska kriminalistföreningarnas styrelser uttalade man sig enhälligt för anordnande av nordiska kriminalistmöten i anslutning till kommande nordiska juristmöten, så som skett i år, dock med förläggning till dagen före i stället för till dagen efter juristmötet. Dessutom skulle föreningarnas styrelser notificeras om tid för och förhandlingsämnen vid de årligen hållna lokala föreningsmötena för möjliggörande av besök från övriga föreningar. I samband med dessa lokala möten skulle varje år anordnas ett sammanträde av delegerade för kriminalistföreningarna, omväxlande i de olika länderna. Delegerade uttalade sig vidare för fortsatt utgivande av årsboken (se ovan s. 495) efter samma plan som tillämpats i första årgången och under samma redaktion. I fråga om de nordiska kriminalistföreningarnas anslutning till Association internationale de droit pénal uttalade sig delegerademötet för att man skulle ställa sig avvaktande, enskilda ledamöter obetaget att ingå i den internationella föreningen. Byråchefen fil. dr Veli Verkko inledde en överläggning i frågan om eftersträvande av större enhetlighet i de nordiska ländernas kriminal- och fångvårdsstatistik. Såsom första åtgärd föreslogs åvägabringande av en enhetlig statistik över brott som kommit till polisens kännedom. Delegerade beslöto att fullfölja frågans utredning. — Inrikesministern gav lunch å Hotel Societetshuset för delegerade och andra inbjudna. — Studiefärden till centralfängelset i Konnunsuo anträddes med nattåg över Villmanstrand, varifrån buss förde deltagarna till Konnunsuo samt därifrån vidare till Viborg. Färdledare var överdirektören A. P. Arvelo, biträdd av fångvårdsverkets arkitekt U. Sjöholm. Bland deltagarna märktes Sveriges och Norges fångvårdschefer.