Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning. Ur revisionsberättelsen för åren 1926—1936, avgiven av professorerna Gösta Eberstein och Thore Engströmer, må här återgivas följande.
    »Under år 1926 har till engelska översatts och utgivits A. Bjerre, Bidrag till mordets psykologi. Kostnaderna härför, vilka uppgått till 4,267 kronor 32 öre, hava bestritts på så sätt, att legationsrådet Iohnson tillskjutit 3,225 kronor 40 öre och fonden bidragit med 1,041 kronor 92 öre.
    Rörande inkomsterna av bokens försäljning har mellan direktionen och legationsrådet Iohnson träffats den överenskommelsen, att fonden avstått från sin rätt till nämnda inkomster till Iohnson mot det att denne till fonden överlåtit ett från Bjerres dödsbodelägare inköpt kriminalpsykologiskt bibliotek. Med hänsyn till att bibliotekets värde betydligt överstiger fondens utgifter för översättningen har direktionen i samband därmed beslutat att i ersättning för författarrätten till arbetet utbetala 510 kronor till vederbörande rättsinnehavare.
    Såsom bidrag till tryckning av det på J. Bensheimers Verlagsbuchhandlung utkommande verket 'Die Zivilgesetze der Gegenwart', såvitt det behandlar Sverige, har år 1931 och 1936 beslutats att utbetala 100 riksmark per ark för högst 28 ark. Av detta anslag har intill 1936 års utgång utbetalats allenast 901 kronor 50 öre (för 6 ark).
    För främjande av danska och norska juris studerandes deltagande i det av Tore Alméns minnesfond anordnade studiemötet (nordisk juriststämma) i Stockholm och Uppsala den 5—18 september 1926 har fonden bidragit med 1,000 kronor.
    I anledning av den av Académie internationale de droit comparé anordnade rättsvetenskapliga världskongressen i Haag i augusti 1932 har från fonden lämnats bidrag dels till de svenska rapportörerna, professor V. Lundstedt, revisionssekreterare E. Lind, advokat E. Treffenberg och docent H. Sundberg för kostnader för översättning av kongressrapporter m. m. med tillhopa 700 kronor, dels ock till Lundstedt med 200 kronor för kostnader för aktivt deltagande i kongressen.
    Den 6 oktober 1928 beslöts att utdela resestipendier dels till e. o. hovrättsnotarien Sven Larsson, Göteborg, å 1,400 kronor för arbetsrättsliga studier i England och dels till docenten Karl Olivecrona, Uppsala, å 2,200 kronor för studier i England av engelsk obligationsrätt och i Köpenhamn av det danska tinglysningsväsendet. Det förra stipendiet har i sin helhet kommit till användning, men av det senare endast 400 kronor, sedan stipendiaten i skrivelse den 8 oktober 1930 på grund av mellankomna hinder avsagt sig stipendiet.
    Såsom resestipendier för vetenskapliga studier hava ur fonden beviljats ytterligare följande bidrag: Den 8 juni 1932 till jur. och fil. kand. Sune Holm, Stockholm, 550 kronor för studier vid Norska Nobelinstitutet i Oslo rörande Sveriges moderna förliknings- och skiljedomsfördrag; den 29 juni 1934 till docenten Henrik Munktell, Uppsala, 800 kronor för studier i England rörande den engelska arbetsrättens utveckling; samt den 19 september 1936 till jur. kand. Folke Schmidt, Stockholm, 1,200 kronor för studier i Danmark, Norge och Finland rörande avbetalningsköpets rättsliga reglering. Av sistnämnda stipendium har under den tid revisionen avser allenast 400 kronorut betalats.

562 NOTISER.    Enligt bifogade Skandinaviska kreditaktiebolagets Utdrag för öppet förvar n:o 935 [här uteslutet] uppgingo fondens tillgångar den 31 december 1936 till 40,062 kronor 8 öre, därav å sparkasseräkning 9,718 kronor 8 öre, enligt depositionsbevis 644 kronor och återstoden i obligationer och förlagsbevis å nominellt 29,700 kronor (enligt dagskurs värda 30,501 kronor).
    Revisorerna få såsom sin mening uttala, att direktionen på bästa sätt förvaltat fondens tillgångar i överensstämmelse med stiftelsens ändamål.»