Domarstipendier för studium av muntlig rättegång. Föreningen Sveriges hovrättsdomare har hos K. M:t gjort framställning om att vid nästa års riksdag måtte begäras anslag till resestipendier åt domare och domaraspiranter. Särskilt med tanke på en blivande rättegångsreform och dess nya arbetsmetoder för hovrätterna är det, framhåller föreningen, av utomordentlig betydelse att de som tjänstgöra i hovrätt få tillfälle att före reformens förverkligande studera processförfarandet i länder med muntlighetsprincip i rättegångsordningen. (Se SvJT 1937 s. 437.)

 

    Hovrätternas fiskalstjänster. Med anledning av en av styrelsen för föreningen Sveriges hovrättsdomare till hovrätterna överlämnad P. M. (se SvJT 1937 s. 437) hava samtliga hovrätter i sina framställningar ang. anslagsäskanden vid 1938 års riksdag föreslagit att, med indragning av nuvarande ordinarie fiskalstjänster, måtte inrättas ett motsvarande antal icke ordinarie, men med pensionsrätt förenade förste fiskalsbefattningar i lönegraden B 24. Nuvarande antal extra fiskalsbefattningar föreslås bibehållet och antalet fiskalsaspirantarvoden föreslås nedsatt till hälften. (Jfr ovan s. 529.)

 

    Åke Hammarskjöld. ln memoriam. Ledamoten av den fasta mellanfolkliga domstolen, envoyén Åke Hammarskjöld avled i Haag den 7 juli 1937.
    Åke Hammarskjölds oväntade bortgång vid endast 44 års ålder betyder en svår förlust för vårt land och för det internationella rättsväsendet. Han tillhörde de allför fåtaliga svenska jurister som ägnat sig åt den internationella rätten. På detta område hade han fädernetraditioner att förvalta och han gjorde det med synnerlig heder. Hans bana förde honom från den svenska utrikesförvaltningen fram till den höga posten som internationell domare i Haag, vilket ämbete han för mindre än ett år sedan tillträdde.
    Redan som ung tjänsteman i utrikesdepartementet fäste han uppmärksamheten vid sig genom sitt starka intresse för internationell rätt och han anlitades tidigt för maktpåliggande, självständiga uppgifter och utredningar av folkrättslig art. Han var och förblev i främsta rummet jurist såväl tillläggning som av böjelse. När Nationernas förbunds sekretariat organiserades, erhöll han en befattning inom dess juridiska sektion under chefskap av den framstående italienske juristen Anzilotti. Vid upprättandet av förbundets fasta internationella domstol i Haag, vari Anzilotti invaldes såsom ledamot, blev Hammarskjöld 1922 av domstolen utsedd till dess förste generalsekreterare.
    På denna post har Hammarskjöld utfört sitt väsentliga livsverk. De som känna domstolens inre arbete under den förflutna tiden tillskriva ge-

NOTISER. 563neralsekreteraren ett avgörande inflytande på arbetets organiserande, procedurens skrupulösa noggrannhet och rätts- och sakfrågornas grundliga utredande. Han hade en oerhörd arbetsförmåga och utvecklade en seg ihärdighet när det gällde värnandet av de principer för domstolens verksamhet som han ansåg böra upprätthållas. Helt visst kunde en så intensiv personlighet som hans icke undgå motigheter under arbetet vid domstolen och Hammarskjöld hörde knappast till dem som villigt anpassa sig efter andra viljor. Men dylika svårigheter böra lätt ha uppvägts av medvetandet om den position han intog inom domstolen. Personligen har jag hört många vittnesbörd om det utomordentliga förtroende och den respekt domstolens ledamöter hyste för hans kapacitet och hans rättrådighet. Genom sina insatser bör han räknas bland dem som från början lagt grunden till den auktoritet som den internationella domstolen förvärvat. När han förra året genom ett fyllnadsval efter tysken Schücking inträdde såsom ledamot i domstolen, var det ett välförtjänt erkännande åt den betydande gärning han redan utfört till den internationella rättsskipningens gagn.
    Utom sin tjänst medhann Hammarskjöld åtskilligt annat. Bl. a. författade han talrika smärre skrifter i internationellt-rättsliga ämnen, stundom under olika pseudonymer och kringströdda i tidskrifter. Särskilt värdefulla äro de många uppsatser av hans hand som ge inträngande analyser av domstolens avgöranden eller behandla dess ställning och verksamhet. Det må här uttalas en förhoppning att hans viktigare uppsatser måtte utgivas i en samlad upplaga.

Östen Undén.