Dödsfall. Förste notarien Anna-Lisa Ericson avled i Alingsås 17 juni 1937. Hon var född i Göteborg 1907, blev student där 1928 och avlade jur. kand.-ex. i Lund 1934. S. å. blev hon anställd som notarie vid Vättle, Ale och Kullings häraders domsagas kansli, varest hon avancerade till förste notarie.
    Notarien Sven Wahlén avled 29 juni 1937. W. var född i Trälleborg 1911, blev student i Uppsala 1929 och avlade jur. kand.-ex. där 1934. Han tjänstgjorde därefter som notarie i Hedemora domsaga.
    Notarien Edvard Herman Oséen avled 8 juli 1937. Född i Södra Sandsjöförs. i Kronobergs I. 1859, blev han student i Växjö 1882 och avlade hovrättsex. i Lund 1888. Han erhöll därefter anställning vid Malmö rådhusrätts förmyndaravdelning, där han kvarstannade till inträdet i pensionsåldern.
    F. d. krigsdomaren Hjalmar Johan Fredrik Kreüger avled i Sthm 11 juli 1937. Han var född där 1861, avlade mogenhetsex. i Jönköping 1881 och hovrättsex. i Uppsala 1888. Efter tjänstgöring i domsaga och i flera ämbetsverk blev K. vice auditör vid Kronobergs regemente 1895, auditör 1896 och krigsdomare 1915. Han blev vidare t. f. häradsskrivare i Uppvidinge häradsfögderi 1903 och ordinarie innehavare av tjänsten året därpå.
    F. d. häradshövdingen Robert Swenander avled i Växjö 17 juli 1937. S. var född i Varola, Skaraborgs I., 1854. Han avlade mogenhetsex. i Kristianstad 1873 och hovrättsex. i Lund 1876. Han blev vice häradshövding 1879 och tjänstgjorde därefter i Skånska hovrätten, där han blev fiskal 1886. Året därpå utnämndes han till häradshövding i Listers härads domsaga, från vilket ämbete han avgick med pension 1924.
    Advokaten Torsten Jordan Mossberg avled 25 juli 1937. Han föddes i Blomskog i Värmlands I. 1882, avlade mogenhetsex. i Gävle 1903 och jur. u. kand.-ex. i Uppsala 1908. Från följande år var han verksam som advokat i Sthm, till en början som anställd vid och därefter som delägare i Herzogs advokatbyrå. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1912.

564 NOTISER.    Borgmästaren Heinrich Wilhelm Reinholdsson Wester avled i Arboga 9 aug. 1937. Född i Hälsingborg 1899, avlade W. studentex. i Vänersborg 1917 och jur. kand.-ex. i Uppsala 1924. Efter tingstjänstgöring och tjänstgöring i Svea hovrätt, varest han blev t. f. fiskal 1927, blev han t. f. borgmästare i Arboga 1929 och ordinarie borgmästare där 1936.
    F. d. landshövdingen Karl Isak Anders Johan Bergström avled i Strängnäs 13 aug. 1937. Han var född i Kristianstad 1858, avlade jur. u. kand.-ex. i Uppsala 1885 och blev vice häradshövding året därefter. Han utnämndes 1895 till häradshövding i Västmanlands västra domsaga. 1900 blev han landshövding i Norrbottens l., vilket han 1911 utbytte mot Örebro I. Han blev led. av lantbruksakademien 1906 och erhöll även i övrigt många förtroendeuppdrag. Från hans verksamhet som landshövding i Norrbottens I. må nämnas hans insats för organiserande av hjälpverksamhet under de svåra nödåren 1902 och 1903 och hans ingripande för bevarande av lapparnas renhjordar under den hårda vintern 1905—06. Han var 1907—09 led. av den svensk-norska kommissionen för utredning om lapparnas renbete.
    F. d. polismästaren Eric Willehad Ericson avled i Norrköping 27 aug. 1937. Född i Nora s:n i Västmanlands I. 1867, blev han student i Uppsala 1887 och avlade där hovrättsex. 1895. Efter tingstjänstgöring blev han stadsnotarie i Linköping 1900 samt rådman och polismästare i Eskilstuna 1905. 1913 blev han polismästare i Norrköping.
    Landsfogden Edvin William Bergenfelt avled i Sthm 29 aug. 1937. Han föddes i Gråmanstorp, Kristianstads l., 1889, avlade mogenhetsex. i Hälsingborg 1908 och jur. kand.-ex. i Sthm 1915. Efter tingstjänstgöring tjänstgjorde han vid länsstyrelsen i Sthms l., där han blev länsnotarie 1922. 1928 utnämndes han till landsfogde i samma län. Han deltog i utredningarna om åklagarväsendets omorganisation och inrättandet av statspolis.
    F. d. polisdomaren Ivar Theodor Berger avled 30 aug. 1937. B. föddes i Göteborg 1861 och avlade mogenhetsex. där 1880. Han avlade hovrättsex. i Uppsala 1885 och blev vice häradshövding 1888. Han tjänstgjorde därefter i Göteborg dels som e. o. vid rådhusrätten, dels som polisnotarie och polissekreterare till dess han 1907 utnämndes till polisdomare. Han deltog i idrottsrörelsens ledning såsom ordf. i Göteborgs idrottsförbund och som led. av Svenska gymnastik- och idrottsföreningarnas riksförbund. Han medverkade vidare i väsentlig mån vid tillkomsten av Hindåsanläggningen.
    Advokaten Oscar Helge Granqvist avled 1 sept. 1937. Han var född i Väne-Ryr, Älvsborgs l., 1882, avlade mogenhetsex. i Vänersborg 1901 och jur. u. kand.-ex. i Uppsala 1906. Efter advokatverksamhet i Sthm överflyttade han 1911 till Karlstad, där han ingick som delägare i Blomberg & Granqvists advokatbyrå. Han blev led. av Sveriges advokatsamfund 1910. Han var ordf. i Värmlands läns juristförening och tillhörde styrelsen för Värmlands fornminnes- och museiförening.
    Förste amanuensen Birgit Spångberg avled i Köpenhamn under resa 11 sept. 1937. Hon var född i Sthm 1900 och avlade där studentex. 1920 och jur. kand.-ex. 1925. Hon fullgjorde tingstjänstgöring i Askims, Hisings och Sävedals domsaga, varunder hon först bland kvinnliga jurister i vårt land innehade domarförordnande. Därefter tjänstgjorde hon i socialdepartementet, där hon befordrades till förste amanuens 1932 och där hon innehaft kanslisekreterare- och kanslirådsförordnanden. Det sista året har hon på stipendium tillbragt vid arbetsbyrån i Genève.