Justitiedepartementet. Chefen för justitiedepartementet har
    5 juli 1937, med stöd av K. M:ts bemyndigande 18 juni 1937, tillkallat prof. Jöran Sahlgren att såsom sakkunnig inom departementet utarbeta förteckning med förslag å lämpliga nya släktnamn;
    1 sept. 1937 dels såsom ytterligare ledamot i kommittén för utredning ang. åtgärder mot lösdrivare och arbetsskygga brottslingar (se SvJT 1937 s. 442) tillkallat häradshövdingen Jacob Linders dels ock, på därom gjord framställning, entledigat kommitténs ledamot hemmansägaren G.

NOTISER. 565E. Andersson i Södergård från uppdraget samt i hans ställe tillkallat ledamoten av riksdagens II kamm. fil. kand. T. H. Wolgast.
    K. M:t har: 10 sept. 1937 förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Nils Regner att tills vidare biträda i justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till honom överlämnas;
    s. d. förordnat e. fiskalen i Göta hovrätt Axel Lindskog att t. o. m. 16 okt. 1937 biträda inom departementet vid den pågående utredningen ang. revision av bestämmelserna om villkorlig dom (se SvJT 1935 s. 516).