Frivillig sterilisering av rättskapabla personer regleras? Befolkningskommissionen har avgivit betänkande (statens offentl. utredn. 1936: 46) angående sterilisering. Betänkandet innehåller till en början förslag till en helt ny lag om frivillig sterilisering av rättskapabla personer d. v. s. sådana som anses äga förmåga att lämna giltigt samtycke till åtgärden. Enligt förslaget må sterilisering företagas å den som på grund av sinnessjukdom, sinnesslöhet eller annan rubbning av själsverksamheten för framtiden är uppenbart olämplig att handhava vårdnaden om sina barn. Likaledes må enligt förslaget, om anledning förekommer därtill att någon skall genom arvsanlag på avkomlingar överföra sinnessjukdom eller sinnesslöhet eller annan sjukdom eller lyte av betydenhet, sterilisering företagas å honom. Slutligen är sterilisering enligt förslaget medgiven där i fråga om man och kvinna som bildat familj av hänsyn till familjens välfärd och förhållandena i övrigt föreligga synnerliga skäl av varaktig natur till sterilisering av mannen eller kvinnan. Enligt motiven avses med »förhållandena i övrigt» eugeniska eller medicinska skäl som ej i och för sig äro tillräckliga att motivera sterilisering. I samtliga fall förutsättes samtycke av den som skall steriliseras. Å sterilisering av enbart medicinska skäl äger lagen ej tillämpning.
    Beträffande det formella förfarandet föreslås att fråga om sterilisering av rättskapabel person skall prövas av medicinalstyrelsen. Tillstånd må ej av styrelsen lämnas utan att, om den som vill undergå sterilisering är under-

NOTISER. 77årig, den som har vårdnaden om honom eller, om han är omyndigförklarad, förmyndaren samtyckt till åtgärden. I vissa fall skola make, anstaltsläkare och anstaltsföreståndare erhålla tillfälle att yttra sig.
    Betänkandet innehåller jämväl förslag till ändring av 1934 års lag om sterilisering av vissa sinnessjuka, sinnesslöa eller andra som lida av rubbad själsverksamhet (rättsligt inkapabla personer). Enligt denna lag må fråga om sterilisering av sinnesslö för närvarande avgöras av två läkare. Befolkningskommissionens ändringsförslag innebär att fråga om sterilisering, även när det gäller rättsligt inkapabla personer, alltid skall prövas av medicinalstyrelsen.
    Kommissionens betänkande har utarbetats av en sakkunnig delegation, bestående av professorn N. von Hofsten, ordförande, professorn N. H. Nilsson Ehle och överläkaren med. doktorn K. G. T. Sjögren, vilka biträtts av hovrättsassessorn A. G. Walin.

 

G. W.