Lagförslag till 1937 års riksdag. Enligt vad red. inhämtat, framläggas för riksdagen, genom propositioner utarbetade inom justitiedepartementet, bl. a. följande lagförslag:
    om internationella rättsförhållanden rörande arv, testamente och boutredning (jfr SvJT 1935 s. 613 och 1936 s. 382);
    om befordran med luftfartyg (jfr SvJT 1935 s. 191, 405 och 610);
    om tvångsuppfostran (jfr SvJT 1935 s. 611 och 1936 s. 382);
    om verkställighet och förvandling av bötesstraff (jfr SvJT 1935 s. 611 och 1936 s. 382);
    om vissa med nödvärnsrätten sammanhängande frågor (jfr SvJT 1934 s. 616, 1935 s. 610 och 1936 s. 382);
    om ändrade bestämmelser rörande utlännings rätt att här i riket vistas;
    om rättegången i tryckfrihetsmål (jfr SvJT 1935 s. 612);
    om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar; samt
    om sänkning av rösträttsåldern vid landstingsmannaval och åtgärder i samband med avskaffandet av elektorer för förstakammarval i städer som ej deltaga i landsting.
    De tre sistnämnda lagförslagen sammanhänga med grundlagsändringar, som av 1936 års riksdag antagits såsom vilande.
    Jämväl i följande inom justitiedepartementet beredda lagstiftningsfrågor, i vilka lagrådet ännu ej avgivit utlåtande, förmodas förslag komma att avgivas till årets riksdag:
    om ändringar i strafflagen beträffande straffsatserna för särskilda brottm. m. (jfr SvJT 1935 s. 611);
    om ändrade bestämmelser rörande utmätning och försäljning av fordringar och andra rättigheter, åsyftande att förebygga förlustbringande realisation av sådana tillgångar (»lex Marsjö»; jfr SvJT 1935 s. 613 och 1936 s. 383); samt

NOTISER. 85    om överflyttande till domstol av lagsökningsmål och mål om handräckningför fordran (jfr SvJT 1935 s. 613 och 1936 s. 384).
    Dessutom förberedas inom justitiedepartementet lagförslag till riksdagen
    om ändringar i 1912 års lag om avlösning av vissa frälseräntor m. m.;
    om förändrade bestämmelser dels angående avstyckning m. m. på grundval av sociala jordutredningens betänkande i detta ämne (statens offentl. utredn. 1936:26), dels ock angående sammanläggning av fastigheter å landet i syfte att i viss utsträckning möjliggöra sammanläggning av delar av olika primära skifteslag; samt
    om slakt av husdjur.
    Inom lagberedningen har utarbetats förslag till lagbestämmelser i syfte att säkerställa inom aktiebolag avsatta pensionsfonder, vilket f. n. är utremitterat till myndigheter och sammanslutningar för yttrande.
    Även sakkunnigförslaget angående revision av förvarings- och interneringslagarna (ovan s. 83) har utremitterats för yttrande; huruvida frågan kan komma fram till årets riksdag kan ej nu bedömas.
    Från socialdepartementet väntas för riksdagen komma att framläggas förslag bl. a. om ändringar i folkpensionerings- och lantarbetstidslagarna.
    Från jordbruksdepartementet väntas lagförslag om ny jaktlagstiftning (jfr ovan s. 75); om förekommande och släckning av skogseld; om ändrad lagstiftning rörande skyddsskogar och skogar å vissa flygsandsfält; samt om ändringar i lagen om förbud för bolag och förening att förvärva fast egendom.

I. S.