Donation till Stockholms högskola. Till förmån för Stockholms högskolas stats- och rättsvetenskapliga avdelning har framlidne justitierådet Edvard Cassel verkställt en testamentarisk donation enligt följande bestämmelser:
    Sedan förordnanden om legat och därå belöpande stämpelskatt utbetalats skall »allt som återstår i mitt bo tillfalla Stockholms högskola och bilda en fristående fond eller stiftelse, vars syfte skall vara att genom anslag till Stats- och rättsvetenskapliga avdelningen vid högskolan vara verksam för avdelningens utveckling dock med beaktande i första hand av privaträttens utvecklingsbehov. Stiftelsen skall stå under förvaltning av en styrelse, bestående av tre ledamöter, nämligen avdelningens dekanus såsom ordförande samt de två övriga, vilka böra vara bosatta i Stockholm eller dess närhet, valda för fem år i sänder, den ena av Högsta Domstolen och den andra av Sveriges Advokatsamfund. Denna styrelse skall fullt självständigt omhänderhava förvaltningen av stiftelsens medel. Förvaltningen skall årligen granskas av två revisorer, som utses av ordföranden i högskolans styrelse samt högskolans rektor och prorektor. Dessa tre skola jämväl äga besluta angående ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse. Under de första tolv åren efter det stiftelsen kommit till stånd bör behållna avkastningen av stiftelsens medel i sin helhet läggas till kapitalet, dock att om anslag skulle påkallas för någon för avdelningen särskilt betydelsefull åtgärd, såsom exempelvis för att vid avdelningen binda någon framstående docent, högst hälften av avkastnin-

86 NOTISER.gen må för ändamålet tagas i anspråk, men sedan den sålunda angivna tiden gått till ända, må fonderingen kunna inskränkas till en femtedel av avkastningen och överskottet tagas i anspråk för engångs- eller årliga anslag till avdelningen.»
    Den stiftelsen tillfallande behållningen, sedan legat utgått och stämpelskatt guldits, torde komma att uppgå till inemot 500,000 kronor.
    Vad som gör denna storstilade donation särskilt glädjande är, att testator varit nog vidsynt att ej vilja binda användningen av de donerade medlen vid vissa på förhand fixerade ändamål. Härigenom har donatorn bl. a. berett högskolans stats- och rättsvetenskapliga avdelning tillfälle att på ett effektivt sätt stödja unga lovande jurister, som vilja ägna sig åt fortsatta juridiska studier. Donationen bereder även möjlighet att följa den moderna rättsutvecklingen genom att främja forskning angående sådana i nutiden aktuella rättsspörsmål, som endast kunna erhålla mera blygsamt utrymme inom ramen för de ordinarie juridiska lärarebefattningarna.
 

Karl Benckert.