NOTISER. 87    Praktisk kriminalistisk fortbildningskurs för juris kandidater. Vid Stockholms högskolas stats- och rättsvetenskapliga fakultet kommer under vårterminen 1937, med början d. 15 jan. och avslutning c:a d. 15 april, att anordnas en praktisk kriminalistisk fortbildningskurs för juris kandidater.
    Kursen avser att giva blivande domare, åklagare, advokater m. fl. en orientering i vissa vetenskaper och tekniska förfaringssätt, som stå den praktiska juridiken nära men som ej ingå i de juridiska fakulteternas ordinarie undervisning. Den kommer att omfatta följande ämnen (föreläsarnas namn angivas inom parentes):
    Psykologi med vittnespsykologi (fil. kand. W. Fellenius) 15 tim. — Brottslighetens orsaker (doc. Ivar Agge) 6 tim. — Rättspsykiatri (prof. Olof Kinberg) 15 tim. — Kriminalteknik (doc. Harry Söderman) 25 tim. — Seminarieövningar i kriminalfotografi och den s. k. klassiska spårläran (doc. Harry Söderman) 30 tim. — Bokföring och revisionslära (revisor Fritjof Dahlgren) 35 tim. — Ärftlighetslära (prof. John Runnström) 6 tim. — Blodundersökningar, alkoholprov och elementär toxikologi (prof. Erik Wolff) 6 tim. —Socialhygien (doc. Rolf Bergman) 6 tim. — Synpunkter på advokatens ställning i brottmål (advokaten Hugo Lindberg) 2 tim. — Synpunkter på advokatens ställning i trafikmål (advokaten Yngve Häckner) 2 tim.
    Föreläsningar och praktiska övningar komma huvudsakligen att vara förlagda till kvällstimmarna.
    Kursavgiften är kr. 100:—. Anmälan om deltagande i kursen insändes till ledaren för kursen, docenten Harry Söderman, Norrtullsgatan 2, Stockholm.

 

    Juridiska licentiatseminariet i Upsala har under 1936 fortsatt sin verksamhet under ordförandeskap av professor Holmbäck. Deltagandet har fortfarande varit mycket livligt och tillfredsställelsen bland licentianderna allmän. Följande uppsatser ha ventilerats: jur. och fil. kand. Per-Olof Ekelöf: Intervention och gemensam handläggning av mål (opponent: docent Agge); jur. lic. Gunnar Hedlund: Om upphörande av tvångsservitut (opp.: doc. Malmström); jur. kand. John Lagergren: Om besvärshänvisning inom förvaltningsrätten (opp.: docent Munktell); jur. kand. Sigurd Dennemark: Om gränserna för svensk domsrätt i tvistemål (opp.: doc. Agge); jur. kand. Folke Schmidt: Till diskussionen om avbetalningsköp och ägareförbehåll (opp.: doc. Malmström); jur. kand. Fritjof Leyman: Studier rörande den allmänna återvinningsregeln i svensk rätt (opp.: doc. Agge). Ett sammanträde har varit förlagt till Stockholms högskola under ordförandeskap av prof. Hassler och med deltagande av årets stipendiater vid Baltiska Institutet, några yngre jurister från Finland och randstaterna. Föredrag hölls därvid av jur. dr Bo Palmgren, Helsingfors, över ämnet Konkursinstitutets uppkomst.
 

H. M—l.

 

    Föreningen svensk avdelning av International Law Association. Vid ordinarie årssammanträde d. 5 juni 1936 återvaldes samtliga förutvarande styrelseledamöter och revisorer (se SvJT 1936 s. 139). Även styrelsensfunktionärer samt verkställande utskottets ledamöter äro desamma som föregående år.

88 NOTISER.    Antalet medlemmar i den svenska föreningen är 72, av vilka 48 även äro medlemmar i International Law Association.
    Under tiden d. 10—15 sept. avhölls i Paris International Law Associations 39:de kongress, varvid bl. a. följande frågor behandlades: internationella domstolar för behandling av tvister å det privaträttsliga området; gift kvinnas nationalitet; skiljemannaförfarande i handelstvister; skydd för varumärken och andra kända märken; betalning i guld; internationellt rättsförfarande beträffande konkurser.