Engelsk lagstiftning å lufträttens område. Genom Air Navigation Act, 1936, har i Storbritannien å lufträttens område tillkommit en ny lagstiftning (jfr Annual Survey of English law 1936), varigenom avses att underlätta den civila luftfarten. Lagen innehåller såväl offentligrättsliga som privaträttsliga stadganden, de senare naturligen av särskilt intresse för oss. Under det att frågan om luftfraktförarens ansvarighet för skada å passagerare och gods, som befordras med luftfartyg, regleras av Carriage by Air Act, 1932, vilken lag upptagit bestämmelserna i den internationella luftbefordringskonventionen, åsyftar Air Navigation Act, 1936, att lösa spörsmålet om den utomobligatoriska skadan. I detta hänseende är särskilt att observera att lagen avser att möjliggöra ikraftträdandet för Storbritanniens del av en internationell konvention rörande nyssnämnda spörsmål, nämligen den i Rom år 1933 avslutade konventionen angående ansvarighet för skada genom luftfartyg tillskyndad tredje man på jordytan.
    Enligt sist omförmälda konvention har såsom en motvikt till den ansvarighet, som för brukaren av ett luftfartyg föreligger för utomobligatoriskskada härrörande från luftfartyget, uppställts vissa regler om begränsning av ersättningsskyldighetens omfattning. I den nya engelska lagen stadgas ock, att när en person eller hans förmögenhet är ansvarig för utbetalande av ersättning på grund av förlust eller skada å person eller egendom tillföljd av vissa händelser härrörande från luftfartyg, denna ansvarighet i princip skall vara begränsad på sätt i lagen närmare angives. Med hänsyn till begränsningen av ansvarigheten har det ansetts vara angeläget, att ifrågavarande risk täckes genom försäkring eller att ersättningen annorledes säkerställes. I lagen har i detta syfte införts bl. a. vissa bestämmelser rörande tvångsförsäkring av luftfartygen. I anslutning till reglerna om luftfartygens

876 MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT.försäkring för i lagen avsedda skador har upptagits en bestämmelse, varigenom fördöljande av omständigheter och falska framställningar i samband med erhållande av försäkringsbrev belagts med straff.

E. H.