Svenska föreningen för industriellt rättsskydd hade sitt ordinarie årsmöte d. 28 febr. 1936. Därvid höll prof. Hermann Isay, Berlin, föredrag om »Die Bedeutung der Generalklausel im Wettbewerbsrecht». Å sammanträde d. 8 dec. 1936 diskuterades »Nyhetshindren i gällande svensk patentlagstiftning och vissa aktuella ändringsförslag» med inlednings anföranden av dir. Axel Hasselrot och jur. kand. Åke v. Zweigbergk.
    Föreningens styrelse är oförändrad sedan föregående år (se SvJT 1936s. 140). Föreningen har 180 medlemmar.

 

    Svensk förening för internationell sjörätt höll under år 1936 ordinarie föreningssammanträde d. 8 maj i samband med den årliga s. k. sjöfartsriksdagen. Därvid förekom överläggning rörande ämnet »Genomgångsbefordran av gods». Styrelsens sammansättning är oförändrad (se SvJT 1936s. 140). Antalet medlemmar utgör omkring 120.

 

    Svenska kriminalistföreningen hade sitt ordinarie årsmöte i Stockholm d. 5 dec. 1936, varvid styrelsen omvaldes (se SvJT 1936 s. 140). Föreningen har dessutom d. 18 april 1936 hållit gemensamt sammanträde med Föreningen Sveriges hovrättsdomare (se SvJT 1936 s. 312). Antalet föreningsmedlemmar utgör omkring 200. Nya medlemmar kunna anmäla sig med begagnande av det vid 8:de häftet av SvJT 1936 fogade kortet eller pr tel. Sthm 10 85 25.

 

    Föreningen Sveriges hovrättsdomare höll sitt årsmöte för år 1936 d. 18 april i Stockholm, därvid föreningsärenden behandlades. I övrigt hade årsmötet givits formen av ett sammanträde gemensamt med Svenska kriminalistföreningen (se SvJT 1936 s. 312). Till ledamöter i föreningens styrelse för tiden intill nästa årsmöte utsågos, från Svea hovrätt presidenten Birger Ekeberg, hovrättsråden Anders Renström, Viktor Petrén och John Sjögren samt assessorn Hjalmar Nordfelt med hovrättsråden frih. Adam Giertta och Albin Rosengren samt assessorn Johan Nordenfalk som suppleanter, från Göta hovrätt presidenten Gunnar Bendz, hovrättsråden Arnold Lindman och Hans Ljungholm samt assessorn Arne Schedin med hovrättsrådet Carl Romberg och assessorn Martin Lembke som suppleanter samt från hovrätten över Skåne och Blekinge t. f. presidenten Sommar Bruzelius, hovrättsrådet Emil Schartau samt assessorn Gunnar Lindskog med dåv. statsrådet K. Schlyter och assessorn Maths Heiiman som suppleanter. Vid styrelsesammanträde samma dag utsågs presidenten Ekeberg till ordf., presidenten Bendz till vice ordf.,

NOTISER. 89hovrättsrådet Sjögren till kassaförvaltare och assessorn Nordfelt till sekreterare. Vid sammanträde i Umeå d. 5 okt. 1936 valdes till ledamöter i föreningens styrelse från hovrätten för Övre Norrland presidenten Erik Säll och hovrättsrådet Manne Zuhr samt till suppleanter hovrättsråden Ernst Leche och Gustaf Beling. Föreningen räknar 115 medlemmar.
    Föreningens årsmöte för år 1937 kommer att hållas i Jönköping.