890 NOTISER.    Justitiedepartementet. K. M:t har 17 sept. 1937 förordnat hovrättsrådet i Göta hovrätt Christer Gemzell att fr. o. m. 1 okt. 1937 tills vidare biträda i justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till honom överlämnas.
    Chefen för justitiedepartementet har
    19 nov. 1937, med stöd av K. M:ts bemyndigande s. d., tillkallat ledamöterna av riksdagens I kamm. universitetskanslern Östen Undén, tillika ordf., borgmästaren Gustaf Adolf Björkman och bankofullmäktigen Petrus Nilsson i Gränebo samt ledamöterna av riksdagens II kamm. riksgäldsfullmäktigen Gustaf Andersson i Rasjön och Erik Fast i Nässjö att såsom sakkunniga i departementet verkställa utredning ang. justitiekanslerns, justitieombudsmannens och militieombudsmannens allmänna ämbetsställning och därmed sammanhängande spörsmål ävensom till sekr. åt de sakkunniga förordnat assessorn i Svea hovrätt Ingvar Lindell;
    29 nov. 1937, med stöd av K. M:ts bemyndigande 26 nov. 1937, tillkallat dels professor emeritus Alfred Petrén att såsom sakkunnig inom departementet biträda med utredning rörande åtgärder för bekämpande av homosexualitetens samhällsfarliga yttringar, dels ock professorn Åke Holmbäck att såsom sakkunnig biträda vid av riksdagen begärd utredning om översyn av gällande förmynderskapslagstiftning.

 

    Utrikesdepartementet. K. M:t har 26 nov. 1937 till utrikesråd och chef för utrikesdepartementets rättsavdelning fr. o. m. 1 jan. 1938 förordnat revisionssekreteraren Gösta Engzell (efter utrikesrådet Folke Malmar, som från samma tidpunkt utsetts till minister i Prag).

 

 

    Socialdepartementet. Chefen för socialdepartementet har
    23 sept. 1937 förordnat assessorn i Svea hovrätt Ingvar Lindell att under sammanlagt högst två och en halv månader biträda bostadssociala utredningen för undersökning av möjligheterna till effektivare saneringslagstiftning;
    23 nov. 1937 förordnat revisionssekreteraren Folke Rudewall att, räknat fr. o. m. 30 nov. 1937, under en tid av högst sex veckor biträda fritidsutredningen vid behandling av frågan om rätt att expropriera mark för kommunala friluftsbad.
    K. M:t har 30 sept. 1937 förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Yngve Kristensson att högst intill utgången av år 1937 såsom sakkunnig biträda å socialdepartementets lagbyrå vid handläggningen av de ärenden som av departementschefen överlämnas till honom.

 

    Jordbruksdepartementet. K. M:t har 26 nov. 1937 uppdragit åt hovrättsrådet i Svea hovrätt Gösta Lind att biträda inom jordbruksdepartementet vid upprättande av förslag till lag om handel med vissa fodermedel m. m.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    8 resp. 29 okt. 1937 till revisionssekreterare fr. o. m. 1 nov. 1937 utnämnt hovrättsråden i Svea hovrätt Martin Mellbin och Hugo Söderström;
    12 nov. 1937 förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Yngve Kristensson att under tiden 15 nov.—31 dec. 1937 tjänstgöra såsom extra revisionssekreterare;
    26 nov. 1937 förordnat assessorerna i Svea hovrätt Sven Hammarskiöld och Nils Beckman att förvalta ett revisionssekreterarämbete, Hammarskiöld under tiden 29 nov.—15 dec. och Beckman under tiden 16—31 dec. 1937;
    3 dec. 1937 till revisionssekreterare fr. o. m. 1 jan. 1938 utnämnt hovrättsrådet i Göta hovrätt Thorsten Gislander.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    8 okt. 1937 till assessor i hovrätten över Skåne och Blekinge förordnat e. o. assessorn i samma hovrätt Lars Ohlsson;

NOTISER. 891    15 okt. 1937 beviljat hovrättsrådet i Svea hovrätt Anders Renström avsked från hovrättsrådsämbetet med utgången av okt. månad;
    s. d. förordnat att det hovrättsrådet i Svea hovrätt frih. Henric Nordenskjöld meddelade förordn. att till utgången av år 1938 vara ordf. å division skall fr. o. m. 1 nov. 1937 avse ordförandebefattningen å Svea hovrätts sjunde division och i krigshovrätten (efter hovrättsrådet Renström);
    s. d. till ordf. å division i Svea hovrätt fr. o. m. 1 nov. 1937 tills vidare t. o. m. 1938 års utgång förordnat hovrättsrådet i samma hovrätt Thor Sjöfors;
    22 okt. 1937 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt assessorn i hovrätten jur. dr Ivar Strahl;
    29 okt. 1937 till hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge fr. o. m. 1 nov. 1937 utnämnt revisionssekreteraren Gunnar Nilsson;
    19 nov. 1937 till hovrättsråd utnämnt i Svea hovrätt assessorn i hovrätten Bertil Hagström och i hovrätten för Övre Norrland assessorn i Svea hovrätt, sekreteraren i lagberedningen Erik Hagbergh;
    26 nov. 1937 till hovrättsråd utnämnt i Svea hovrätt assessorn i nämnda hovrätt Gösta Lind och i Göta hovrätt assessorn i samma hovrätt Olov Rylander.