TABELL ANGÅENDE KONCEPTIONSTIDEN.

 

    Vid SvJT 1928 finnes såsom bilaga fogad en konceptionstidstabell, omfattande tiden fr. o. m. 300:e t. o. m. 200:e dagen före barnets födelse. Den praxis angående fastställelse av faderskap, varå nämnda tabell grundades, överensstämmer emellertid icke med HD:s nuvarande rättstillämpning (jfr denna årgång s. 820 ff.). Man torde böra räkna med en vida kortare konceptionstid, varierande efter barnets utvecklingsgrad vid födelsen. Då HD i mål om faderskap till fullgånget barn räknat konceptionstiden fr. o. m. 300:e t. o. m. 240:e dagen före barnets födelse (se NJA 1936 s. 623), återgives här nedan en tabell översistnämnda konceptionstid uträknad för varje dag av året. Vid födelsedag under skottår skola siffrorna inom parentes användas; då ingen särskild siffra angivits inom parentes, gäller samma siffra för såväl skottår som andra år.Födelsedag Konceptionstid Födelsedag KonceptionstidJan. 1 7 mars—6 maj Jan. 29 4 april—3 juniJan. 2 8 mars—7 maj Jan. 30 5 april—4 juniJan. 3 9 mars—8 maj Jan. 31 6 april—5 juniJan. 4 10 mars—9 majJan. 5 11 mars—10 maj Febr. 1 7 april—6 juniJan. 6 12 mars—11 maj Febr. 2 8 april—7 juniJan. 7 13 mars—12 maj Febr. 3 9 april—8 juniJan. 8 14 mars—13 maj Febr. 4 10 april—9 juniJan. 9 15 mars—14 maj Febr. 5 11 april—10 juniJan. 10 16 mars—15 maj Febr. 6 12 april—11 juniJan. 11 17 mars—16 maj Febr. 7 13 april—12 juniJan. 12 18 mars—17 maj Febr. 8 14 april—13 juniJan. 13 19 mars—18 maj Febr. 9 15 april—14 juniJan. 14 20 mars—19 maj Febr. 10 16 april—15 juniJan. 15 21 mars—20 maj Febr. 11 17 april—16 juniJan. 16 22 mars—21 maj Febr. 12 18 april—17 juniJan. 17 23 mars—22 maj Febr. 13 19 april—18 juniJan. 18 24 mars—23 maj Febr. 14 20 april—19 juniJan. 19 25 mars—24 maj Febr. 15 21 april—20 juniJan. 20 26 mars—25 maj Febr. 16 22 april—21 juniJan. 21 27 mars—26 maj Febr. 17 23 april—22 juniJan. 22 28 mars—27 maj Febr. 18 24 april—23 juniJan. 23 29 mars—28 maj Febr. 19 25 april—24 juniJan. 24 30 mars—29 maj Febr. 20 26 april—25 juniJan. 25 31 mars—30 maj Febr. 21 27 april—26 juniJan. 26 1 april—31 maj Febr. 22 28 april—27 juniJan. 27 2 april—1 juni Febr. 23 29 april—28 juniJan. 28 3 april—2 juni Febr. 24 30 april—29 juni

894 NILS BECKMAN.Födelsedag Konceptionstid Födelsedag KonceptionstidFebr. 25 1 maj—30 juni April 20 24 (25) juni—23 (24) aug.Febr. 26 2 maj—1 juli April 21 25 (26) juni—24 (25) aug.Febr. 27 3 maj—2 juli April 22 26 (27) juni—25 (26) aug.Febr. 28 4 maj—3 juli April 23 27 (28) juni—26 (27) aug.Febr. 29 (5 maj—4 juli ) April 24 28 (29) juni—27 (28) aug.April 25 29 (30) juni—28 (29) aug.Mars 1 5 (6) maj—4 (5) juli April 26 30 juni(1juli)—29 (30) aug.Mars 2 6 (7) maj—5 (6) juli April 27 1 (2) juli—30 (31) aug.Mars 3 7 (8) maj—6 (7) juli April 28 2 (3) juli—31 aug.(1sept.)Mars 4 8 (9) maj—7 (8) juli April 29 3 (4) juli—1 (2) sept.Mars 5 9 (10) maj—8 (9) juli April 30 4 (5) juli—2 (3) sept.Mars 6 10 (11) maj—9 (10) juliMars 7 11 (12) maj—10 (11) juli Maj 1 5 (6) juli—3 (4) sept.Mars 8 12 (13) maj—11 (12) juli Maj 2 6 (7) juli—4 (5) sept.Mars 9 13 (14) maj—12 (13) juli Maj 3 7 (8) juli—5 (6) sept.Mars 10 14 (15) maj—13 (14) juli Maj 4 8 (9) juli—6 (7) sept.Mars 11 15 (16) maj—14 (15) juli Maj 5 9 (10) juli—7 (8) sept.Mars 12 16 (17) maj—15 (16) juli Maj 6 10 (11) juli—8 (9) sept.Mars 13 17 (18) maj—16 (17) juli Maj 7 11 (12) juli—9 (10) sept.Mars 14 18 (19) maj—17 (18) juli Maj 8 12 (13) juli—10 (11) sept.Mars 15 19 (20) maj—18 (19) juli Maj 9 13 (14) juli—11 (12) sept.Mars 16 20 (21) maj—19 (20) juli Maj 10 14 (15) juli—12 (13) sept.Mars 17 21 (22) maj—20 (21) juli Maj 11 15 (16) juli—13 (14) sept.Mars 18 22 (23) maj—21 (22) juli Maj 12 16 (17) juli—14 (15) sept.Mars 19 23 (24) maj—22 (23) juli Maj 13 17 (18) juli—15 (16) sept.Mars 20 24 (25) maj—23 (24) juli Maj 14 18 (19) juli—16 (17) sept.Mars 21 25 (26) maj—24 (25) juli Maj 15 19 (20) juli—17 (18) sept.Mars 22 26 (27) maj—25 (26) juli Maj 16 20 (21) juli—18 (19) sept.Mars 23 27 (28) maj—26 (27) juli Maj 17 21 (22) juli—19 (20) sept.Mars 24 28 (29) maj—27 (28) juli Maj 18 22 (23) juli—20 (21) sept.Mars 25 29 (30) maj—28 (29) juli Maj 19 23 (24) juli—21 (22) sept.Mars 26 30 (31) maj—29 (30) juli Maj 20 24 (25) juli—22 (23) sept.Mars 27 31 maj(1juni)—30 (31) juli Maj 21 25 (26) juli—23 (24) sept.Mars 28 1 (2) juni—31 juli(1aug.) Maj 22 26 (27) juli—24 (25) sept.Mars 29 2 (3) juni—1 (2) juli(1aug.) Maj 23 27 (28) juli—25 (26) sept.Mars 30 3 (4) juni—2 (3) juli(1aug.) Maj 24 28 (29) juli—26 (27) sept.Mars 31 4 (5) juni—3 (4) juli(1aug.) Maj 25 29 (30) juli—27 (28) sept.Maj 26 30 (31) juli—28 (29) sept.April 1 5 (6) juni—4 (5) juli(1aug.) Maj 27 31 juli(1aug)—29 (30) sept.April 2 6 (7) juni—5 (6) juli(1aug.) Maj 28 1 (2) aug.—30 sept.(1okt.)April 3 7 (8) juni—6 (7) juli(1aug.) Maj 29 2 (3) aug.—1 (2) okt.April 4 8 (9) juni—7 (8) juli(1aug.) Maj 30 3 (4) aug.—2 (3) okt.April 5 9 (10) juni—8 (9) juli(1aug.) Maj 31 4 (5) aug.—3 (4) okt.April 6 10 (11) juni—9 (10) juli(1aug.)April 7 11 (12) juni—10 (11) juli(1aug.) Juni 1 5 (6) aug.—4 (5) okt.April 8 12 (13) juni—11 (12) juli(1aug.) Juni 2 6 (7) aug.—5 (6) okt.April 9 13 (14) juni—12 (13) juli(1aug.) Juni 3 7 (8) aug.—6 (7) okt.April 10 14 (15) juni—13 (14) juli(1aug.) Juni 4 8 (9) aug.—7 (8) okt.April 11 15 (16) juni—14 (15) juli(1aug.) Juni 5 9 (10) aug.—8 (9) okt.April 12 16 (17) juni—15 (16) juli(1aug.) Juni 6 10 (11) aug.—9 (10) okt.April 13 17 (18) juni—16 (17) juli(1aug.) Juni 7 11 (12) aug.—10 (11) okt.April 14 18 (19) juni—17 (18) juli(1aug.) Juni 8 12 (13) aug.—11 (12) okt.April 15 19 (20) juni—18 (19) juli(1aug.) Juni 9 13 (14) aug.—12 (13) okt.April 16 20 (21) juni—19 (20) juli(1aug.) Juni 10 14 (15) aug.—13 (14) okt.April 17 21 (22) juni—20 (21) juli(1aug.) Juni 11 15 (16) aug.—14 (15) okt.April 18 22 (23) juni—21 (22) juli(1aug.) Juni 12 16 (17) aug.—15 (16) okt.April 19 23 (24) juni—22 (23) juli(1aug.) Juni 13 17 (18) aug.—16 (17) okt.

TABLE ANGÅENDE KONCEPTIONSTIDEN. 895Födelsedag Konceptionstid Födelsedag KonceptionstidJuni 14 18 (19) aug.—17 (18) okt. Aug. 8 12 (13) okt.—11 (12) dec.Juni 15 19 (20) aug.—18 (19) okt. Aug. 9 13 (14) okt.—12 (13) dec.Juni 16 20 (21) aug.—19 (20) okt. Aug. 10 14 (15) okt.—13 (14) dec.Juni 17 21 (22) aug.—20 (21) okt. Aug. 11 15 (16) okt.—14 (15) dec.Juni 18 22 (23) aug.—21 (22) okt. Aug. 12 16 (17) okt.—15 (16) dec.Juni 19 23 (24) aug.—22 (23) okt. Aug. 13 17 (18) okt.—16 (17) dec.Juni 20 24 (25) aug.—23 (24) okt. Aug. 14 18 (19) okt.—17 (18) dec.Juni 21 25 (26) aug.—24 (25) okt. Aug. 15 19 (20) okt.—18 (19) dec.Juni 22 26 (27) aug.—25 (26) okt. Aug. 16 20 (21) okt.—19 (20) dec.Juni 23 27 (28) aug.—26 (27) okt. Aug. 17 21 (22) okt.—20 (21) dec.Juni 24 28 (29) aug.—27 (28) okt. Aug. 18 22 (23) okt.—21 (22) dec.Juni 25 29 (30) aug.—28 (29) okt. Aug. 19 23 (24) okt.—22 (23) dec.Juni 26 30 (31) aug.—29 (30) okt. Aug. 20 24 (25) okt.—23 (24) dec.Juni 27 31 aug.(1sept.)—30 (31) okt. Aug. 21 25 (26) okt.—24 (25) dec.Juni 28 1 (2) sept.—31 okt.(1nov.) Aug. 22 26 (27) okt.—25 (26) dec.Juni 29 2 (3) sept.—1 (2) nov. Aug. 23 27 (28) okt.—26 (27) dec.Juni 30 3 (4) sept.—2 (3) nov. Aug. 24 28 (29) okt.—27 (28) dec.Aug. 25 29 (30) okt.—28 (29) dec.Juli 1 4 (5) sept.—3 (4) nov. Aug. 26 30 (31) okt.—29 (30) dec.Juli 2 5 (6) sept.—4 (5) nov. Aug. 27 31 okt.(1nov.)—30 (31) dec.Juli 3 6 (7) sept.—5 (6) nov. Aug. 28 1 (2) nov.—31 dec.(1jan.)Juli 4 7 (8) sept.—6 (7) nov. Aug. 29 2 (3) nov.—1 (2) jan.Juli 5 8 (9) sept.—7 (8) nov. Aug. 30 3 (4) nov.—2 (3) jan.Juli 6 9 (10) sept.—8 (9) nov. Aug. 31 4 (5) nov.—3 (4) jan.Juli 7 10 (11) sept.—9 (10) nov.Juli 8 11 (12) sept.—10 (11) nov. Sept. 1 5 (6) nov.—4 (5) jan.Juli 9 12 (13) sept.—11 (12) nov. Sept. 2 6 (7) nov.—5 (6) jan.Juli 10 13 (14) sept.—12 (13) nov. Sept. 3 7 (8) nov.—6 (7) jan.Juli 11 14 (15) sept.—13 (14) nov. Sept. 4 8 (9) nov.—7 (8) jan.Juli 12 15 (16) sept.—14 (15) nov. Sept. 5 9 (10) nov.—8 (9) jan.Juli 13 16 (17) sept.—15 (16) nov. Sept. 6 10 (11) nov.—9 (10) jan.Juli 14 17 (18) sept.—16 (17) nov. Sept. 7 11 (12) nov.—10 (11) jan.Juli 15 18 (19) sept.—17 (18) nov. Sept. 8 12 (13) nov.—11 (12) jan.Juli 16 19 (20) sept.—18 (19) nov. Sept. 9 13 (14) nov.—12 (13) jan.Juli 17 20 (21) sept.—19 (20) nov. Sept. 10 14 (15) nov.—13 (14) jan.Juli 18 21 (22) sept.—20 (21) nov. Sept. 11 15 (16) nov.—14 (15) jan.Juli 19 22 (23) sept.—21 (22) nov. Sept. 12 16 (17) nov.—15 (16) jan.Juli 20 23 (24) sept.—22 (23) nov. Sept. 13 17 (18) nov.—16 (17) jan.Juli 21 24 (25) sept.—23 (24) nov. Sept. 14 18 (19) nov.—17 (18) jan.Juli 22 25 (26) sept.—24 (25) nov. Sept. 15 19 (20) nov.—18 (19) jan.Juli 23 26 (27) sept.—25 (26) nov. Sept. 16 20 (21) nov.—19 (20) jan.Juli 24 27 (28) sept.—26 (27) nov. Sept. 17 21 (22) nov.—20 (21) jan.Juli 25 28 (29) sept.—27 (28) nov. Sept. 18 22 (23) nov.—21 (22) jan.Juli 26 29 (30) sept.—28 (29) nov. Sept. 19 23 (24) nov.—22 (23) jan.Juli 27 30 sept.(1 okt.)—29 (30) nov. Sept. 20 24 (25) nov.—23 (24) jan.Juli 28 1 (2) okt.—30 nov.(1dec.) Sept. 21 25 (26) nov.—24 (25) jan.Juli 29 2 (3) okt.—1 (2) dec. Sept. 22 26 (27) nov.—25 (26) jan.Juli 30 3 (4) okt.—2 (3) dec. Sept. 23 27 (28) nov.—26 (27) jan.Juli 31 4 (5) okt.—3 (4) dec. Sept. 24 28 (29) nov.—27 (28) jan.Sept. 25 29 (30) nov.—28 (29) jan.Aug. 1 5 (6) okt.—4 (5) dec. Sept. 26 30 nov.(1dec.)—29 (30) jan.Aug. 2 6 (7) okt.—5 (6) dec. Sept. 27 1 (2) dec.—30 (31) jan.Aug. 3 7 (8) okt.—6 (7) dec. Sept. 28 2 (3) dec.—31 jan.(1febr.)Aug. 4 8 (9) okt.—7 (8) dec. Sept. 29 3 (4) dec.—1 (2) febr.Aug. 5 9 (10) okt.—8 (9) dec. Sept. 30 4 (5) dec.—2 (3) febr.Aug. 6 10 (11) okt.—9 (10) dec.Aug. 7 11 (12) okt.—10 (11) dec. Okt. 1 5 (6) dec.—3 (4) febr.

896 NILS BECKMAN.Födelsedag Konceptionstid Födelsedag KonceptionstidOkt. 2 6 (7) dec.—4 (5) febr. Nov. 16 20 (21) jan.—21 marsOkt. 3 7 (8) dec.—5 (6) febr. Nov. 17 21 (22) jan.—22 marsOkt. 4 8 (9) dec.—6 (7) febr. Nov. 18 22 (23) jan.—23 marsOkt. 5 9 (10) dec.—7 (8) febr. Nov. 19 23 (24) jan.—24 marsOkt. 6 10 (11) dec.—8 (9) febr. Nov. 20 24 (25) jan.—25 marsOkt. 7 11 (12) dec.—9 (10) febr. Nov. 21 25 (26) jan.—26 marsOkt. 8 12 (13) dec.—10 (11) febr. Nov. 22 26 (27) jan.—27 marsOkt. 9 13 (14) dec.—11 (12) febr. Nov. 23 27 (28) jan.—28 marsOkt. 10 14 (15) dec.—12 (13) febr. Nov. 24 28 (29) jan.—29 marsOkt. 11 15 (16) dec.—13 (14) febr. Nov. 25 29 (30) jan.—30 marsOkt. 12 16 (17) dec.—14 (15) febr. Nov. 26 30 (31) jan.—31 marsOkt. 13 17 (18) dec.—15 (16) febr. Nov. 27 31 jan.(1febr.)—1 aprilOkt. 14 18 (19) dec.—16 (17) febr. Nov. 28 1 (2) febr.—2 aprilOkt. 15 19 (20) dec.—17 (18) febr. Nov. 29 2 (3) febr.—3 aprilOkt. 16 20 (21) dec.—18 (19) febr. Nov. 30 3 (4) febr.—4 aprilOkt. 17 21 (22) dec.—19 (20) febr.Okt. 18 22 (23) dec.—20 (21) febr. Dec. 1 4 (5) febr.—5 aprilOkt. 19 23 (24) dec.—21 (22) febr. Dec. 2 5 (6) febr.—6 aprilOkt. 20 24 (25) dec.—22 (23) febr. Dec. 3 6 (7) febr.—7 aprilOkt. 21 25 (26) dec.—23 (24) febr. Dec. 4 7 (8) febr.—8 aprilOkt. 22 26 (27) dec.—24 (25) febr. Dec. 5 8 (9) febr.—9 aprilOkt. 23 27 (28) dec.—25 (26) febr. Dec. 6 9 (10) febr.—10 aprilOkt. 24 28 (29) dec.—26 (27) febr. Dec. 7 10 (11) febr.—11 aprilOkt. 25 29 (30) dec.—27 (28) febr. Dec. 8 11 (12) febr.—12 aprilOkt. 26 30 (31) dec.—28 (29) febr. Dec. 9 12 (13) febr.—13 aprilOkt. 27 31 dec. (1jan.)—1 mars Dec. 10 13 (14) febr.—14 aprilOkt. 28 1 (2) jan.—2 mars Dec. 11 14 (15) febr.—15 aprilOkt. 29 2 (3) jan.—3 mars Dec. 12 15 (16) febr.—16 aprilOkt. 30 3 (4) jan.—4 mars Dec. 13 16 (17) febr.—17 aprilOkt. 31 4 (5) jan.—5 mars Dec. 14 17 (18) febr.—18 aprilDec. 15 18 (19) febr.—19 aprilDec. 16 19 (20) febr.—20 aprilNov. 1 5 (6) jan.—6 mars Dec. 17 20 (21) febr.—21 aprilNov. 2 6 (7) jan.—7 mars Dec. 18 21 (22) febr.—22 aprilNov. 3 7 (8) jan.—8 mars Dec. 19 22 (23) febr.—23 aprilNov. 4 8 (9) jan.—9 mars Dec. 20 23 (24) febr.—24 aprilNov. 5 9 (10) jan.—10 mars Dec. 21 24 (25) febr.—25 aprilNov. 6 10 (11) jan.—11 mars Dec. 22 25 (26) febr.—26 aprilNov. 7 11 (12) jan.—12 mars Dec. 23 26 (27) febr.—27 aprilNov. 8 12 (13) jan.—13 mars Dec. 24 27 (28) febr.—28 aprilNov. 9 13 (14) jan.—14 mars Dec. 25 28 (29) febr.—29 aprilNov. 10 14 (15) jan.—15 mars Dec. 26 1 mars—30 aprilNov. 11 15 (16) jan.—16 mars Dec. 27 2 mars—1 majNov. 12 16 (17) jan.—17 mars Dec. 28 3 mars—2 majNov. 13 17 (18) jan.—18 mars Dec. 29 4 mars—3 majNov. 14 18 (19) jan.—19 mars Dec. 30 5 mars—4 majNov. 15 19 (20) jan.—20 mars Dec. 31 6 mars—5 maj

 

Nils Beckman.