Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund har under år 1936 hållit sex sammanträden, varvid förutom föreningsärenden förekommit föredrag och diskussioner rörande olika frågor av intresse för advokatverksamheten. Sålunda ha föredrag hållits av häradshövdingen Gustaf Lindstedt över ämnet »Något om domarens verksamhet», av advokaten Holger Wiklund om »Yrkesvardag i landsorten» samt av advokaten Eliel Löfgren om »Muntlighet i överrätt».
    Vid sammanträde d. 22 okt. 1936 antogos i anledning av advokatsamfundets omorganisation nya stadgar för avdelningen (jfr SvJT 1936 s. 657). Samtidigt utsågos till styrelseledamöter hrr Carl Lundqvist, ordf., Emil Henriques, v. ordf., Bertil Ahrnborg, Harald Bauer, Thure Essén, John Kallstenius och Sven Salmonson, till styrelsesuppleanter hrr Gudmund Silfverstolpe, Sten Södermark och Ragnar Öhman samt till revisorer hrr Fred. Bohnstedt och Leodor Levy med hrr Axel Gard och Per-Axel Weslien till suppleanter.
    Vid nämnda sammanträde företogos även val av ledamöter och suppleanter av samfundets nämnd och blevo därvid till ordinarie ledamöter valda hrr Nils Berglund, Hjalmar Dalén, Hans Ihre, Otto Lagerström, Helge Lindahl, Hugo Lindberg, Carl Ljungholm, Axel T. Nilsson, Georg Stjernstedt, Olof Södermark, Albert Vallin, Sune Wetter och fru Märta Wikström. Till suppleanter för dessa valdes hrr Sigurd Ahlmark, Nils Angeberg, Birger Barre, fru Sigrid Beckman, hrr Olof Behm, Dick Bergman, Fred. Bohnstedt, Folke Forssander, Arne Hasselgren, Torsten Mossberg, Conrad Quensel, Torsten Svensson och Clas Östberg.
    Till avdelningens sekreterare har valts advokaten Gunnar Bomgren.
    Avdelningen räknade vid årsskiftet 243 medlemmar.

 

    Mellersta avdelningen av Sveriges advokatsamfund bildades d. 12 sept. 1936 och omfattar Kopparbergs, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Uppsala och Stockholms län.
    Till ledamöter i styrelsen ha utsetts hrr Holger Wiklund, Uppsala, ordf., Enar Lundström, Karlstad, vice ordf., Harry Henschen, Örebro, Frithiof Hydbom, Västerås, och Thore Landberg, Falun, samt till suppleanter hrr Birger Gezelius, Falun, Harald Håkansson, Uppsala, Otto Lange, Kristinehamn. J. Ruben Nyman, Västerås, och Magnus Wistrand, Örebro.
    Till ledamöter i Sveriges advokatsamfunds nämnd ha valts hrr Pontus Blomberg, Karlstad, Erik Dahlberg, Örebro, och Harald Håkansson, Uppsala, samt till suppleanter i nämnden hrr Folke Adelsohn, Karlstad, J. Ruben Nyman, Västerås, och Theodor Sylwan, Falun.
    Som avdelningens sekreterare tjänstgör hr Harry Henschen, Örebro.
    Avdelningen räknade vid årsskiftet 53 medlemmar.

 

    Norra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll konstituerande sammanträde i Sundsvall d. 26 sept. 1936, varvid stadgar för den nya avdelningen antogos. Avdelningen som trätt i stället för Norrlandsavdelningen

NOTISER. 93av Sveriges advokatsamfund omfattar Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län.
    Till ledamöter i styrelsen utsågos hrr Adolf Sjöberg i Östersund, ordf., Gunnar Fogelqvist i Sundsvall, Samuel Hesse i Härnösand, D. Cappelen Smith i Östersund, sekr., och Göran Hultin i Gävle, med hrr Georg Linsei Luleå, Volter Sjöberg i Örnsköldsvik och Albert Hansson i Umeå till suppleanter. Vidare valdes till ledamöter av Sveriges advokatsamfunds nämnd hrr Oskar Hjertquist i Härnösand, Erik Selander i Östersund och Sven Hallström i Umeå och till suppleanter i nämnden hrr Oliver Öhnell i Gävle, Olof Rödöö i Östersund och Rudolf Ahlgren i Umeå.
    Avdelningen räknade vid årsskiftet 44 medlemmar.