NOTISER. 95    Justitiedepartementet. K. M:t har förordnat
    30 dec. 1936 hovrättsassessorerna Bertil Hagström, Maths Heüman och Ivar Strahl att fortfarande under första kvartalet 1937 biträda å justitiedepartementets lagbyråer med de utredningsuppdrag som av departementschefen till dem överlämnas;
    s. d. revisionssekreteraren Olof Thulin att fr. o. m. 1 jan. 1937 biträda inom justitiedepartementet vid fortsatt behandling av frågan om revision av bestämmelserna om utlännings rätt att här i riket vistas.
    Chefen för justitiedepartementet har 31 dec. 1936, jämlikt K. M:ts bemyndigande 16 okt. 1936 (se ovan s. 82), uppdragit åt biskopen Tor Andrœ och professorn Nils Herlitz att i egenskap av sakkunniga inom departementet biträda med en förberedande utredning rörande en kodifiering av nu gällande rätt på kyrkolagstiftningens område.

 

    Försvarsdepartementet. Chefen för försvarsdepartementet har 30 dec. 1936, jämlikt K. M:ts bemyndigande, tillkallat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Thomas Munck af Rosenschöld att biträda med vissa utredningsuppdrag inom departementet.

 

    Finansdepartementet. K. M:t har 30 dec. 1936 — jämte det över ståthållaren Torsten Nothin beviljats entledigande från uppdrag att vara ordförande i kommunalskatteberedningen — förordnat borgmästaren i Hälsingborg Joel Laurin att vara ordförande i samma beredning.

 

    Handelsdepartementet. K. M.:t har 30 dec. 1936 förordnat statssekreteraren i jordbruksdepartementet, hovrättsrådet i Svea hovrätt Knut Elliot att under ledighet i januari 1937 för statssekreteraren och expeditionschefen i handelsdepartementet A. G. Richert uppehålla dennes befattning.

 

    M. O.-expeditionen. Militieombudsmannen har 3 dec. 1936 antagit extrafiskalen vid hovrätten över Skåne och Blekinge Bengt Lassen att fr. o. m. 7 dec. 1936 vara byråchef vid militieombudsmansexpeditionen.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    18 dec. 1936 till revisionssekreterare fr. o. m. 1 jan. 1937 utnämnt hovrättsråden i Göta hovrätt Torsten Dufwa, i hovrätten över Skåne och Blekinge Gunnar Nilsson, i Svea hovrätt Olof Thulin och Sten Björklund samt i Göta hovrätt Arthur Ramfors;
    s. d. beviljat registratorn i nedre justitierevisionen Hugo Ocklind avsked från registratorstjänsten med utgången av år 1936;
    30 dec. 1936 förordnat assessorerna i Svea hovrätt Karl Kollberg och Arne Adelsohn att under jan. och febr. 1937 tjänstgöra såsom extra revisionssekreterare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    4 dec. 1936 till sekreterare vid hovrätten över Skåne och Blekinge utnämnt aktuarien vid hovrätten jur. dr Ebbe Kock;
    11 dec. 1936 till asssessor i Göta hovrätt förordnat adj. ledamoten i hovrätten Nils Brodén;
    18 dec. 1936 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt assessorn i hovrätten Hugo Söderström;
    30 dec. 1936 förordnat dels hovrättsråden i Göta hovrätt Conrad Rydin, Aksel Olsén, Arnold Lindman och Birger Aurell att under tiden 1 jan.—30 juni 1937 vara ordförande å division, dels ock hovrättsråden i samma hovrätt Bertil Palmgren, Johannes Herrlin, Olof Löthner och Hans Ljungholm att under sagda tid vara vice ordförande å division.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har förordnat
    18 sept. 1936 att Nås och Malungs domsagas kansli fortfarande skall tills vidare vara förlagt till Malung, dock att K. M:t — därest ej före

96 NOTISER.1 jan. 1939 därstädes uppförts nytt tingshus för Malungs tingslag jämväl inrymmande för domsagans behov tillräckliga kansli- och arkivlokaler samt erforderliga bostadsrum för de rättsbildade biträdena — ville taga frågan om förläggningsort för domsagokansliet under förnyat övervägande;
    2 okt. 1936 om införande av s. k. kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i Jämtlands västra domsaga;
    9 okt. 1936 att K. M:ts beslut 22 maj 1936 (jfr SvJT 1936 s. 398) om förflyttning av Undersåkers och Offerdals tingslags tingsställefrån Mörsil till Östersund skall träda i tillämpning fr. o. m. 1 jan. 1938;
    23 okt. 1936 att Östra och Medelsta domsagas kansli skall tills vidare, i avbidan på slutlig prövning av frågan om Ronneby stads förenande i judiciellt avseende med domsagan, vara förlagt till Ronneby;
    30 okt. 1936 om införande av s. k. kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i Hallands norra domsaga.
    K. M:t har vidare
    23 okt. 1936 förklarat att den för häradshövdingen i Medelsta domsaga Carl Söderström utfärdade fullmakten skall fr. o. m. 1 jan. 1937 avse häradshövdingämbetet i Östra och Medelsta domsaga;
    20 nov. 1936 till häradshövding i Gudhems och Kåkinds domsaga fr. o. m. 15 dec. 1936 utnämnt hovrältsrådet i Svea hovrätt Olof Odencrants;
    4 resp. 18 dec. 1936 förordnat att sekreterare skola under förra halvåret 1937 vara anställda i Östra och Medelsta samt Härjedalens domsagor;
    s. d. medgivit att ytterligare en andre notarie må anställas i Östra och Medelsta samt Bråbygdens och Finspånga läns domsagor fr. o. m. 1 jan. 1937 tills vidare ävensom i Livgedingets och Västerbottens södra domsagor under förra halvåret 1937;
    18 dec. 1936 fastställt ny arbetsordning för Södertörns domsaga, att tillämpas fr. o. m. år 1937 (SFS nr 612);
    s. d. förordnat om införande fr. o. m. 1 jan. 1937 av s. k. kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i Östra och Medelsta, Ingelstads och Järrestads, Östra Göinge, Västra Göinge, Frosta och Eslövs, Rönnebergs, Onsjö och Harjagers samt Bräkne och Listers domsagor. (Aktsystemet har därmed kommit i tillämpning i 25 domsagor, varav 4 utan sekreterare.)