Rådhusrätterna. K. M:t har
    4 dec. 1936 anbefallt länsstyrelsen i Jönköpings län att föranstalta om utredning rörande staden Eksjös förenande i judiciellt avseende med Norra och Södra Vedbo domsaga;
    18 dec. 1936 beviljat borgmästaren i Luleå Axel Fagerlin avsked från borgmästarämbetet med utgången av år 1936;
    s. d. fastställt ny arbetsordning och lönestat för rådhusrätten och magistraten i Visby (SFS nr 611).

 

    Bonastyrelsen. K. M:t har 4 dec. 1936 förordnat professsor emeritus Alfred Petrén och rektorn vid folkskoleseminariet i Göteborg Gustaf Walliatt fortfarande vara ledamöter av styrelsen för statens uppfostringsanstalt å Bona, Petrén under år 1937 och Walli under åren 1937—1939.

 

    Polisdomstolarna. K. M:t har 30 dec. 1936 föreskrivit, att en befatttning som biträdande polisdomare vid polisdomstolen i Stockholm skall tills vidare vara inrättad under år 1937 samt bemyndigat överståthållarämbetet att, på sätt ämbetet funne lämpligt, fördela arbetet mellan den biträdande och den ordinarie polisdomaren. Tillika har K. M:t förordnat polisassessorn Gösta Welander att för tiden 1 jan.—30 juni 1937 uppehålla den biträdande polisdomarbefattningen.