Norra avdelningen av Sveriges advokatsamfund höll ordinarie sammanträde i Umeå den 13 mars 1937. Till ledamöter i styrelsen utsågos hrr Adolf Sjöberg i Östersund, ordf., Gunnar Fogelqvist, Sundsvall, Samuel Hesse, Härnösand, D. Cappelen-Smith, Östersund, sekr., och Göran Hultin, Gävle, med hrr Georg Linse, Luleå, Volter Sjöberg, Örnsköldsvik, och Albert Hansson, Umeå, som suppleanter. Till ledamöter av Sveriges advokatsamfunds nämnd valdes hrr Oskar Hjertquist, Härnösand, Erik Selander, Östersund, och Sven Hallström, Umeå, och till suppleanter i nämnden hrr Oliver Öhnell, Gävle, Olof Rödöö, Östersund, och Rudolf Ahlgren, Umeå. Avdelningen räknade vid årsskiftet 43 medlemmar.

    Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksinstitution (f. d. föreningen — — — Sveriges landshypoteksföreningar) hade d. 7—9 okt. 1937 årsmöte i Växjö. Vid mötet förekom bl. a. behandling av frågor om det nya lagsökningsförfarandet hos domstolarna; om inskrivningsdomares lösendebitering i relaxeringsärenden och stämpelfriheten vid »upplivning» av döda inteckningar; om skyldighet för inskrivningsdomare att efter exekutiv auktion göra anteckning om auktionens verkan på inteckning som ej varit upptagen i borgenärsförteckningen och hans skyldighet att vid relaxering av inteckning, meddelad för samma skuldebrev i fastigheter inom olika domkretsar, om relaxeringen ex officio underrätta inskrivningsdomaren vid den domstol där de för inteckningen kvarstående fastigheterna äro belägna; om fastighetsägares rätt att uppsäga intecknad gäld; om 1937 års riksdagsbehandling av väckt motion om nedsättning av räntan å högprocentiga, ej konvertibla hypotekslån, samt om dechargefrågan hos hypoteksförening efter anmärkning från hypoteksbankens revisionsombud. Ledamöternas antal är f. n. 18. — »Förhandlingarna», som tryckas, finnas till pris av kr. 3.50 per årgång till salu hos Nordiska Bokhandeln, Stockholm, och f. d. hypoteksombudsman Elis Carlgren, Pilgatan 3, Stockholm. De för åren 1916—1937 i två band hophäftade förhandlingarna säljas för kr. 10 per band.

    Bankjuristernas förening har 45 medlemmar. Styrelsen består av bankombudsmannen Gustaf Rabe, Skandinaviska Kreditaktiebolaget, ordf., v. auditören Å. T. Bergqvist, Skaraborgs Enskilda Bank Aktiebolag, v. ordf., bankombudsmännen Rudolf Lindh, Stockholms Enskilda Bank Aktiebolag, och Erik Burling, Aktiebolaget Svenska Handelsbanken, referenter, bankombudsmannen frih. Sven Raab, Stockholms Intecknings Garanti Aktiebolag, sekr., och bankombudsmannen Axel Möller, Aktiebolaget Göteborgs Bank, klubbmästare.

    Föreningen Sveriges landsfogdar höll d. 27 nov. 1937 sitt ord. årsmöte. Till ledamöter i styrelsen utsågos landsfogdarna Henrik Enhörning, ordf., Carl Oskar Linnell, v. ordf., Gustaf Persson, sekr., Gerhard von Sydow och Otto Rosengren. Föreningen har 29 medlemmar.