NOTISER. 101Frantz Dahl †. Professorn i rättsvetenskapens historia vid Köpenhamns universitet Frantz Johannes Dahl avled 21 dec. 1937. Född i Köpenhamn 1869, avancerade han efter avlagd juridisk examen i Kultusministeriet, där han blev kontorchef 1910. Efter att 1914 ha blivit konstituerad professor i straffrätt, blev han 1916 departementschef i konseljpresidiet och statsrådssekreterare. År 1919 knöts han slutgiltigt till universitetet i sitt förstnämnda fack. Sin huvudinsats har han gjort såsom skriftställare inom den juridiska lärdomshistorien. Svensk juristtidning har under en följd av år haft förmånen av hans bistånd i flera avsenden, bl. a. genom hans fylliga och intresseväckande årsöversikter över dansk juridisk litteratur.
    Om hans person och verk har hans lärdomskollega, professor Vinding Kruse i några till Svensk juristtidnings förfogande ställda minnesord uttalat:
    Med Professor Frantz Dahl er et af de elskeligste og mest uegennyttige Mennesker i nordisk Videnskab gaaet bort. Han havde de mest omfattende og indgaaende Kundskaber i Retsvidenskaben og dens Historie og iøvrigt uden for Juraen i historisk, litterær og kunsthistorisk Forskning. Og dog var han det mest beskedne Menneske i Omtalen af sig selv og sine Evner. Men dernæst var han Hjælpsomheden selv. Utallige er de baade yngre og ældre Jurister og andre, som han med kloge Raad ud fra sin rige Viden og Indsigt har hjulpet og støttet paa den mest uselviske Maade. Til sine Studenter stod han i det smukkeste Forhold. De Studerende, der viste Interesse for det Fag, Frantz Dahl særlig docerede ved Universitetet, Romerretten, traadte han i personlig Forbindelse med og viste dem den varmeste menneskelige Interesse.
    Frantz Dahl syntes trods sin omfattende Viden aldrig, han kunde faa Kundskaber nok; han syntes aldrig at kunne betragte sig som færdig med grundlig at indsamle Stof og faa nøjagtigt og indtrængende Kendskap i Enkeltheder til vedkommende Forskers Værker eller Emne. En saa samvittighedsfuld Videnskabsmand har selvsagt særlig vanskeligt ved at være produktiv. Frantz Dahls Produktion er derfor kvantitativt ikke stor. Men kvalitativt er den meget værdifuld. Hans egentlige Fag var Retsvidenskabens Historie. Han har skrevet talrige mindre Biografier og Karakteristikker af Retsvidenskabsmænd i »Tidsskrift for Retsvidenskab», »Svensk Juristtidning», andre nordiske Tidsskrifter og Leksika, ikke mindst i Salmonsens Leksikon og forskellige biografiske Leksika, og alle er de præget af hans Omhu, Nøjagtighed i Enkeltheder og hans usvigelige Retfærdighedssans. Og som Medredaktør af »Tidsskrift for Retsvidenskab» i mange Aar ydede han en værdifuld og meget paaskønnet Indsats. Men af større, selvstændige Arbejder er der navnlig Grund til særlig at fremhæve hans baade litterært, videnskabelig og psykologisk fortrinlige Bøger: Juridiske Profiler, hans Arbejder om A. S. Ørste dog hans sidste, største og betydeligste Værk: Hovedpunkter af den danske Retsvidenskabs Historie. At han fik præsteret disse værdifulde og levende Arbejder, er saa meget mere paaskønnelsesværdigt, som han i mange Aar var stærkt hemmet af en omfattende administrativ Embedsvirksomhed.