102 NOTISER.    Dödsfall. F. d. hovrättsrådet Nils Georg Johan Lagerbielke avled i Veda, Södermanlands 1., 4 dec. 1937. Han var född i Nyköping 1861, blev student därstädes 1880 och avlade hovrättsex. i Uppsala 1885. Efter tingstjänstgöring blev han vice häradshövding 1887, fiskal i Svea hovrätt 1892, assessor därstädes 1895 och hovrättsråd i samma hovrätt 1906. Från 1916 till avskedstagandet var han ordf. i krigshovrätten. Han anlitades för åtskilliga offentliga utredningsuppdrag och tillhörde flera år kyrkomötet.
    F. d. landsfogden Erik Edengren avled 7 dec. 1937. Han var född i Glanshammar, Örebro 1., 1866, blev student i Uppsala 1888 och avlade hovrättsex. i Lund 1890. Landskontorist i Skaraborgs län 1901, blev han länsbokhållare 1907, kronofogde i Varlofta fögderi 1910 och landsfogde i länet 1918. I denna befattning kvarstod han till 1931.
    F. d. advokatfiskalen Jakob Emil Björck avled 10 dec. 1937. Född i Lund 1862, blev han student där 1882 och avlade hovrättsex. 1887. Han utnämndes till vice häradshövding 1890 och blev följande år amanuens i kammarrätten, där han 1902 utnämndes till notarie och 1921 till advokatfiskal. I denna post kvarstod han till år 1929. På sin tid var han under flera år ordf. i taxerings- och pensionsnämnder.
    F. d. landsfogden Bengt Falk avled i Linköping 13 dec. 1937. Han var född i Vänersborg 1868. Efter studentex. i hemstaden avlade han hovrättsex. i Lund 1897 och blev efter tjänstgöring såsom landskanslist i Hallands län samt såsom stadsfogde och stadsfiskal i Kristinehamn 1913 kronofogde i Luleå och 1916 i Lidköping. År 1918 blev han landsfogde i Blekinge län. Från denna tjänst avgick han år 1933. Han var under åtskilliga år krigsfiskal vid flottans station i Karlskrona.

    Tjänstlediga revisionssekreterare. Följande tjänstlediga revisionssekreterares befattningar uppehållas f. n. av nedanstående vikarier: T. Saléns (led. av de blandade domstolarna i Egypten) av G. Nilsson; P. Santessons (led. av processlagberedningen) av E. Grundén; N. Ljunggrens (justitieombudsman) av J. Nordenfalk; O. Hesselgrens (uppdrag inom socialdep.) av Å. Braunstein; G. Dahlmans (statssekr. i justitiedep.) av F. Folkard von Scherling; G. A. Erikssons (exp.-chef i justitiedep.) av E. Zethelius; K. Perssons (t. f. generaldirektör) av W. Behrman; M. Wijnbladhs (led. av lagberedningen) av F. Löwing; T. Strandbergs (led. av processlagberedningen) av E. Melander; G. A. Bouvengs (uppdrag inom jordbruksdep.) av H. Bennich; O. Thulins (uppdrag inom justitiedep.) av A. Herrlin; C.-G. Hellquists (byråchef för lagärenden i justitiedep.) av H Kollberg.
    Såsom extra revisionssekreterare tjänstgöra assessorn A. Adelsohn, hovrättsrådet Fr. Sjögren samt assessorerna N. Grafström och Y. Kristensson.
    Av ovanstående framgår, att av de 27 ordinarie revisionssekreterarna 15 äro i tjänst, medan 12 innehava förordnanden på annat håll. Under år 1937 (jfr SvJT 1937 s. 173) har förordnande som revisionssekreterare meddelats för följande hovrättsråd eller assessorer (inom parentes upptagas jämväl de, som ej nu tjänstgöra i nedre revisionen men där räkna tur): H. Kollberg, A. Adelsohn, Fr. Sjögren, (Th. Munck af Rosenschöld, endast tur vikt,) N. Grafström, (E. Thomasson, endast tur vikt,) Y. Kristensson, (O. Rylander, endast tur vikt, S. Hammarskjöld och N. Beckman) samt för adjungerade ledamoten i Göta hovrätt Chr. Julius Söderström.

C. G. B.
 

    Justitiedepartementet. K. M:t har uppdragit åt presidenten i hovrätten över Skåne och Blekinge Karl Schlyter, professorn i straffrätt vid universitetet i Lund Ragnar Bergendal, ledamöterna av de blandade domstolarna i Egypten revisionssekreteraren Torsten Salén och hovrättsrådet i hovrätten över Skåne och Blekinge Hugo Wickström samt hovrättsrådet i Svea hovrätt Ivar Strahl att företräda svenska regeringen vid den sjunde internationella konferensen för enhetlig strafflagstiftning, vilken konferens äger rum i Kairo i jan. 1938.

NOTISER. 103    K. M:t har vidare bemyndigat justitieministern att tillkalla fem sakkunniga att verkställa fortsatt utredning angående omorganisation av landsfiskals- och stadsfiskalsbefattningarna och därmed sammanhängande spörsmål. Med stöd av detta bemyndigande har justitieministern 30 dec. 1937 tillkallat ledamoten av riksdagens andra kammare borgmästare Thorwald Bergquist, tillika ordförande, byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet hovrättsrådet Ernst Leche, landsfogden Henrik Enhörning samt ledamöterna av riksdagens andra kammare riksgäldsfullmäktigen Axel Lindqvist i Halmstad och lantbrukaren Per Persson i Norrby. Till sekreterare åt de sakkunniga har förordnats byråchefen Bengt Lassen.
    Utredningen skall i erforderlig utsträckning verkställas under samråd med processlagberedningen samt 1936 års uppbördskommitté och 1936 års lönekommitté.