Socialdepartementet. Jämlikt bemyndigande 19 nov. 1937 hava sakkunniga utsetts för att inom socialdepartementet biträda med utredning rörande behovet av allmänna samlingslokaler samt dess tillgodoseende genom medverkan av stat och kommun jämte andra därmed sammanhängande frågor. Såsom sakkunnig har bland andra tillkallats assessorn i Svea hovrätt Enar Eckerberg.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    10 dec. 1937 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt byråchefen för lagärenden i finansdepartementet, assessorn i hovrätten Claes Johansson;
    17 dec. 1937 till assessor i Göta hovrätt förordnat adjungerade ledamoten i samma hovrätt Bernt Lindskog;
    30 dec. 1937 till assessorer i Svea hovrätt förordnat adjungerade ledamöterna i hovrätten Per Olof Palmquist och Nils Fröding.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    10 dec. 1937 medgivit att ytterligare en andre notarie må under förra halvåret 1938 vara anställd i Västerbottens södra domsaga;
    s. d. förordnat om anställande under förra halvåret 1938 av sekreterare i en var av Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads samt Piteå domsagor;
    23 dec. 1937, med stöd av 1 § första stycket lagen d. 4 juni 1937 (nr 306) om behörighet för häradsrätt att upptaga sjörättsmål, förordnat att Ångermanlands norra domsagas häradsrätt skall fr. o. m. 1 jan. 1938 äga upptaga i nämnda lag avsedda sjörättsmål, för vilka rådhusrätten i Örnsköldsvik skolat vara rätt domstol (se SFS 1937:969).

 

    Aktsystem i inskrivningsärenden. K. M:t har genom särskilda beslut 3, 17, 23 och 30 dec. 1937 förordnat om införande fr. o. m. 1 jan. 1938 av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i Sunnerbo, Östra Värends, Nora, Västmanlands östra, Färs och Mellersta Värends domsagor. Då dylikt aktsystem tidigare tillämpats i 25 domsagor, kommer sålunda med 1938 års ingång samma system att vara infört i sammanlagt 31 domsagor, därav de flesta, eller 24, med sekreterare.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    10 dec. 1937 beviljat borgmästaren i Alingsås Elis Zimdahl avsked från borgmästarämbetet med utgången av år 1937;
    30 dec. 1937 till rådman i Stockholm utnämnt förste assessorn vid Stockholms rådhusrätt Hilding Stefenson.
    Göteborgs magistrat har 11 dec. 1937 till assessor vid Göteborgs rådhusrätt utsett amanuensen Gösta Wilkens.
    Stockholms magistrat har 17 dec. 1937 till förste assessor vid Stockholms rådhusrätt utnämnt andre assessorn Henri Sadi-Dubois.