104 NOTISER.    Bonastyrelsen. K. M:t har 10 dec. 1937 till ledamöter i styrelsen för statens uppfostringsanstalt å Bona under tre år fr. o. m. 1 jan. 1938 förordnat kanslirådet i justitiedepartementet Carl-Gustaf Bruno, överläkaren vid Birgittas sjukhus i Vadstena Per Einar Sellberg samt ombudsmannen Johan Albert Hermansson.
    Övriga ledamöter — vilka tidigare förordnats — äro borgmästare G. A. Björkman, ordf., och rektorn vid folkskoleseminariet i Göteborg Gustaf Walli.

 

    Interneringsnämnden. K. M:t har 17 dec. 1937
    dels till ledamöter i interneringsnämnden under fem år fr. o. m. 1 jan. 1938 förordnat rådmannen i Stockholm Victor Edman, riksgäldsfullmäktigen Anders Anderson och professorn vid Karolinska medikokirurgiska institutet Viktor Wigert,
    dels ock för angivna tid till suppleanter i samma nämnd förordnat byråchefen i fångvårdsstyrelsen Eric Wijkmark, rådmannen i Stockholm Edward Ploman, rektorn Gustav Mosesson och överläkaren vid Långbro sjukhus Sven Oscar Stenberg.
    Tillika har K. M:t förordnat Edman att fr. o. m. 1 jan. 1938 tills vidare t. o. m. 16 okt. 1941 vid förfall för ordföranden i interneringsnämnden i hans ställe tjänstgöra såsom ordförande i nämnden.
    Nämnden består i övrigt av ledamöterna, borgmästare Thorwald Bergquist, tillika ordf., och överdirektör Hardy Göransson samt suppleanten, professorn vid Stockholms högskola Nils Stjernberg.

 

    Ungdomsfängelsenämnden. K. M:t har 17 dec. 1937
    dels till ledamöter av den nämnd som angives i lagen den 15 juni 1935 om ungdomsfängelse, för en tid av fem år fr. o. m. 1 jan. 1938 förordnat presidenten i hovrätten över Skåne och Blekinge Karl Schlyter, överdirektören och chefen för fångvårdsstyrelsen Hardy Göransson, överläkaren vid Långbro sjukhus Sven Oscar Stenberg, undervisningsrådet Ruben Wagnsson och hemmansägaren Martin Skoglund,
    dels ock för angivna tid till suppleanter i samma nämnd förordnat professorn Folke Wetter, byråchefen i fångvårdsstyrelsen Eric Wijkmark, överläkaren vid Birgittas sjukhus i Vadstena Per Einar Sellberg, fru Ebba Beckman, född Lagerbielke, och ombudsmannen Johan Albert Hermansson.
    Tillika har K. M:t förordnat presidenten Schlyter att vara ordförande i nämnden och överdirektören Göransson att vid förfall för ordföranden tjänstgöra i sådan egenskap.

 

    Nya medlemmar i Sveriges Advokatsamfund. Under år 1937 ha i Sveriges Advokatsamfund intagits följande nya medlemmar, nämligen i Gävle Karl-Erik Nygren; Göteborg Sven Colleen, Ture Johansson; Haparanda Lars Alexandersson; Jönköping Bengt Skantze; Katrineholm Ferdinand Schörling; Köping Sam. Danowsky; Linköping Sten-Erik Tesch; Malmö Majken Billjer, Lennart Brunzell, Gunnar Delvert, Sixten Eriksson, Carl-Gustaf Hedenskog, Leo Lenfeldt, Inge Malmström, Eric Rappe; Stockholm Stig Lison Almkvist, Barbro Björlingsson, Gustaf Carlsson, Sten Cedervall, Hakon Fallenius, Fred Fant, Sven Holm, Eric Hult, Torsten Janner, Nils Köhler, Folke Ljungholm, Filip Oberger, Anna-Stina Schaffer, Folke Stuxberg, Wilhelm Törsleff, Claes C:son Uggla, Ingemar Ullman, Bror Wahlström, Oscar Welin-Berger; Södertälje Sven Isberg; Uppsala Nils Holmer; Västerås Frithiof Wiklundh; Ystad B. G. Löwegren, Emil Nilsson.