Rysk civillagskodifikation. I jan. 1937 hava vid Sovjetunionens justitiekommissariat särskilda kommissioner tillsatts för att uppgöra utkast till enhetlig civillagbok och civilprocesslag för hela unionen. Om arbetet har uppgivits, att man i de nya lagarna avser att tillgodogöra sig »de samlade erfarenheterna och resultaten från den hittillsvarande rättskipningen». I »Sovetskaja Justicija», som upplåtit sina spalter för diskussion av olika civil- och processrättsliga frågor av betydelse för lagarbetet, har man enligt »Zeitschrift für osteuropäisches Recht» (1937 s. 68) bl. a. pekat på behovet av en reglering av frågan om de statliga näringsorganisationernas och företagens rättspersonlighet samt på frågan om den enskildes äganderätt till sin bostad. På det processrättsliga området ha framför allt krav rests på ett förenhetligande av förfarandet såväl inför de allmänna domstolarna som inför skiljedomskommissionerna. Man har vidare påyrkat en snävare utformning av bestämmelserna om överklagande av domstolarnas avgöranden samt en klarare avgränsning av domstolarnas och förvaltningsmyndigheternas behörighet.

K. H.

 

 

    Rasskändning. I Zeitschrift der Akademie für deutsches Recht (1937 s. 459) kommenterar ledamoten av akademien och av Reichsgericht SCHWARZ en straffbestämmelse mot rasskändning i lagen d. 15 sept. 1935 till skydd

 

1 Ang. advokatkollegium se SvJT 1936 s. 125.

164 MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT.för det tyska blodet och den tyska äran (se SvJT 1935 s. 598 f.). Den åsyftade bestämmelsen förbjuder, vid äventyr av fängelse eller tukthus för mannen, utomäktenskapligt Geschlechtsverkehr mellan å ena sidan jude och å andra sidan statsmedlem av tyskt eller befryndat blod. Äktenskap i motsvarande fall är belagt med tukthusstraff. Förf. uppehåller sig bl. a.vid begreppet Geschlechtsverkehr och utvecklar, att eftersom lagen tjänar till skydd icke blott för det tyska blodet utan även för den tyska äran, förbudet avser såväl samlag som ock andra handlingar och underlåtelser genom vilka den ena av två tillsammans varande personer söker tillfredsställa sin könsdrift. Det föreligger därför enligt förf. icke ett blott försök utan ett fullbordat brott, när i vällustigt syfte en otuktig handling företagits men gärningsmannen icke i avsedd omfattning lyckats tillfredsställa sitt begär.
    Försök till Geschlechtsverkehr är i fall av här ifrågavarande art även straffbart. Till belysning härav omtalar förf. ett rättsfall från Reichsgericht (RGSt Bd 71 S. 4). En jude gick med en gatflicka upp på hennes rum. De klädde båda delvis av sig och rökte så en cigarrett. Längre hunno de ej, förrän en polispatrull trängde in i rummet. Enligt Reichsgericht förelåg här straffbart försök till Geschlechtsverkehr, ty personerna hade företagit handlingar vilka omedelbart åsyftade att få Geschlechtsverkehr tillstånd och genom vilka det skyddade rättsgodset, den tyska rasäran, omedelbart sattes i fara.

I. S.