Ungdomsdomstolar i Tyskland. Enligt lag den 16 februari 1923 finnas i Tyskland särskilda ungdomsdomstolar för brottmål mot unga tilltalade. Nyligen ha särskilda domstolsavdelningar inrättats för prövning av även andra brottmål, i vilka unga personer äro inblandade. Riksjustitieministern har sålunda genom förordning den 9 augusti 1937 föreskrivit, att en Jugendschutzkammer skall inrättas vid varje Landgericht där ett behov därav gör sig gällande. Dessa specialavdelningar skola handlägga brottmål, i vilka den av brottet kränkte är ung. De skola således vara behöriga att handlägga mål angående sedlighetsförbrytelser mot ungdom, misshandel mot ungdom, svårare förseelser mot arbetarskydds- och hälsovårdslagstiftningen i vad den avser ungdom samt varje annat brott som innebär att ungdom utsättes för fara. Såsom domare på de ifrågavarande avdelningarna skola i första hand användas familjefäder.
    I förordningen åläggas åklagarna att med eftertryck framhålla vikten av verksamt skydd för ungdomen, och riksjustitieministern har uttalat förväntan att domstolarna skola bestraffa brott mot ungdomen med stränghet. Ett syfte med förordningen är ock att göra straffbestämmelserna för brott mot ungdom mera verksamma. Man hoppas även att genom specialiseringen komma till rätta med de svårigheter som äro förbundna med avhörande av barn inför rätta och värderingen av deras utsagor.

I. S.