J. O:s framställningar till K. M:t. Enligt J. O:s till 1938 års riksdag avgivna ämbetsberättelse har justitieombudsmannen Ljunggren under år 1937 gjort följande framställningar till K. M:t, nämligen d. 9 april ang. bestämmelser om fördelning av kostnaderna för tjänsteresor i vissa fall; d. 25 nov. ang. upprättande av centrala register över personer, vilka dömts till ansvar för vissa brott, som vid återfall utöva iterationsverkan; d. 28 dec. ang. förtydligande bestämmelser om lösen- och stämpelavgifter för vissa bevis m. m.; samt d. 31 dec. ang. rätt för svarandepart, som beviljats fri rättegång, att kostnadsfritt erhålla protokoll i målet, även om begäran därom framställes först efter det utslag meddelats.

 

    De kungl. kommittéerna 1937. Enligt riksdagsberättelsen 1938 hava följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet under 1937 avslutat sin verksamhet, nämligen kommittén för utredning av vissa organisationsfrågor inom domsagoförvaltningen (se SOU 1937:20 och SvJT 1937 s. 554), sakk. för utredning ang. författarrätt (se SOU 1937:18 och SvJT 1937 s. 554) samt sakk. för utredning rörande frågan om inrättande av kommissionärer i hovrätt m. m. (se SOU 1937:39 och SvJT 1937 s. 887).
    Följande kommittéer och sakkunniga inom justitiedepartementet fortsätta sin verksamhet vid 1938 års ingång (jfr SvJT 1937 s. 162): 1. Sakk. för utredning ang. partiella reformer på strafflagstiftningens område (prof. R. Bergendal). Uppdraget är (med biträde av hovrättsassessor N. Regner) slutfört såvitt angår frågan ang. ändrade bestämmelser om sammanträffande av brott (se SOU 1937:24). Utredningen skall enligt departementschefens förordnande 1 dec. 1937 ytterligare omfatta frågan om ändrade bestämmelser ang. straffbarheten vid försök till brott. — 2. Sakk. för utredningang. reformer på straffsystemets, straffverkställighetens och fångvårdens områden: a) ang. villkorlig dom och villkorlig frigivning (ordf. prof. F. Wetter), utredningen slutförd beträffande villkorlig dom (se SOU 1937:38 och SvJT 1937 s. 886); b) ang. behandlingen av förbrytare som lida av rubbad själsverksamhet samt ang. revision av strafflagens tillräknelighetsbestämmelser (ordf. adv. E. Löfgren); c) ang. de allmänna principerna för en omläggning av straffsystemet och samhällets skyddsåtgärder i övrigt mot brottsligheten. — 3. Sakk. för samråd med byggnadsstyrelsen vid utredning ang.

168 NOTISER.garnisonssjukhusets användning till lokaler för Högsta domstolen och Svea hovrätt (president B. Ekeberg, f. d. justitierådet N. Gärde, justitierådet N. v. Steyern), se SvJT 1936 s. 478. — 4. Sakk. för utredning ang. revision av strafflagen för krigsmakten (byråchefen C. G. Hellquist). — 5. Sakk. för utredning av vissa organisationsfrågor inom hovrätterna (byråchefen E. Leche), se SvJT 1936 s. 385 o. 654. — 6. Kommittén ang. pensionering av i enskild tjänst anställda (ordf. häradshövding Å. Hartelius), utredningen beräknas slutförd under första halvåret 1938. — 7. Sakk. ang. förhindrande av förorening av vatten och luft samt rörande rätt att utnyttja underjordiska vattentillgångar (ordf. vattenrättsdomaren greve H. Hamilton), förslag till lagstiftning om grundvatten m. m. (SOU 1937:35) avlämnat, se SvJT 1937 s. 885. — 8. Sakk. ang. en reformerad hyreslagstiftning (ordf. borgmästare Th. Bergquist), utredningen beräknas slutförd under första halvåret 1938. — 9. Sakk. för kodifiering av gällande rätt på kyrkolagstiftningens område (biskop T. Andræ och prof. N.Herlitz). — 10. Trafikförsäkringssakkunniga (ordf. landshövding A. Beskow), utredningen beräknas slutförd under 1938. — 11. Utredning ang. djurskyddslagstiftning (rev.sekr. G. A. Bouveng). — 12. Sakk. för en förberedande utredning rörande en revision av bestämmelserna om avbetalningsköp (jur. kand. F. Schmidt), utredningen beräknas slutförd i början av 1938. — 13. Sakk. för utarbetande av förslag till anvisningar för uppläggande av nya fastighetsböcker för landet (häradshövding I. Kramer), uppdraget är slutfört såvitt angår de egentliga landsfastigheterna och beräknas i övrigt slutfört under första halvåret 1938. — 14. 1937 års domsagoutredning (ordf. generaldirektör E. Stridsberg), se SvJT 1937 s. 552, uppdraget beräknas slutfört under 1938. — 15. Straffrättskommittén (ordf. president B. Ekeberg), se SvJT 1937 s. 51. — 16. Sakk. för utredning ang. nya släktnamn (prof. J. Sahlgren), uppdraget beräknas slutfört under 1938. — 17. Kommittén för utredning ang. den straffrättsliga behandlingen av lättjefulla förbrytare samt ang. revision av lösdrivarlagen (ordf. president K. Schlyter), se SvJT 1937 s. 431 o. 888. — 18. Sakk. för utredning ang. JK:s, JO:s och MO:s allmänna ämbetsställning (ordf. universitetskansler Ö. Undén). — 19. Sakk. ang. åtgärder för bekämpande av homosexualitetens samhällsfarliga yttringar (prof. em. A. Petrén). — 20. Sakk. för översyn av förmynderskapslagstiftningen (prof. Ä. Holmbäck). — 21. Sakk. för fortsatt utredning ang. omorganisation av landsfiskals- och stadsfiskalsbefattningarna m. m. (ordf. borgmästare Th. Bergquist), se ovan s. 165.
    Beträffande kommittéer vilka lyda under andra departement fortsatte vid ingången av 1938 bl. a. följande kommittéer med utredningsuppdrag rörande lagstiftningsfrågor sin verksamhet: befolkningskommissionen (soc.dep., ordf. generaldirektör N. Wohlin); livsmedelslagstiftningsakkunniga (soc.dep., ordf. laborator E. L. Abramson, sekr. hovrättsrådet C. A. Davidsson); 1935 års vägsakkunniga (komm.dep., ordf landshövding J. B. Eriksson, sekr. hovrättsrådet G. Quensel); 1936 års järnvägskommitté (komm.dep., ordf. generaldirektör H. Leo, sekr. hovrättsrådet Chr. Gemzell); 1936 års trafikutredning (komm.dep., ordf. hem.-äg. O. Jeppsson, sekr. hovr.assessor G. Danielson) ; 1937 års sakk. rörande trafiksäkerheten (komm.dep., ordf. landshövding A. E. Rodhe, sekr. A. D. H. Wistrand); 1934 års familjepensionsutred-

NOTISER. 169ning (fin.dep., ordf. generaldirektör greve H. A. Hamilton); sakk. ang. den rättsliga vården och förvaltningen av kronans fasta egendom (fin.dep., generaldirektör L. Berglöf); kommunalskatteberedningen (fin.dep., ordf. förrådsförman A. J. Bärg, sekr. hovr.assessor E. Thomasson och kammarr.assessor K. Björklund); 1936 års uppbördskommitté (fin.dep., ordf. borgmästare Th. Bergquist, sekr. hovrättsrådet O. Rylander); 1936 års skattekommitté (fin.dep., ordf. bankofullmäktig C. P. V. Nilsson, sekr. hovrättsrådet M. Lembke); utredning ang. vissa jaktlagstiftningsfrågor (jordbr.dep., rev.sekreterare G. A. Bouveng); skogslagkommissionen (jordbr.dep., hovrättsrådet T. Sjöfors, sekr. hovrättsrådet B. Fallenius); 1936 års egnahemsutredning (jordbr.dep., ordf. generaldirektör H. Malmberg, sekr. notarie E. Sjöfält); 1936 års arrendeutredning (jordbr.dep., ordf. hovrättsrådet E. Anderberg, sekr. hovrättsrådet S. Rönnquist); utredn. ang. industriellt rättsskydd (hand.dep., generaldirektör H. Hjertén); utredn. ang. försäkringsverksamheten (hand.dep., ordf. chefen för förs.insp. O. A. Åkesson, sekr. hovr.assessor S. Hammarskiöld).

E. L—e.