Hovrättsfiskalernas avlöningsförhållanden. Under åberopande av en genom styrelsen för föreningen Sveriges hovrättsdomare upprättad promemoria (jfr SvJT 1937 s. 437) hava samtliga hovrätter i sina under september 1937 avgivna förslag med anslagsäskanden för budgetåret 1938/39 framställt inbördes överensstämmande förslag bl. a. om inrättande av särskilda med pensionsrätt förenade förste fiskalsbefattningar å extra stat i lönegraden B 24, en å varje division (jfr SvJT 1937 s. 529), med bibehållande av de nuvarande extra fiskalsbefattningarna, två per division, men med minskning av antalet aspirantarvoden till ett per division.
    I statsverkspropositionen, andra huvudtiteln s. 14—20, har justitieministern funnit sig icke kunna nu biträda förslaget om nya förste fiskalsbefattningar, då härigenom skulle tillskapas befattningar av annan art i lönetekniskt hänseende än de befattningar som finnas i hovrätterna. Mot en viss ökning av antalet i hovrätterna tjänstgörande extra fiskaler kunde liknande principiell invändning icke riktas, och en sådan åtgärd framstode jämväl såsom befogad. I propositionen föreslås utökningen så genomförd, att medel anvisas till inalles 8 nya extra fiskaler, 4 i Svea hovrätt, 2 i Göta, 1 i Skånska hovrätten och 1 i hovrätten för Övre Norrland. Samtidigt skulle 8 aspirantarvoden indragas. — Riksdagen har bifallit propositionen.

 

    Domsagorna i Västergötland. I statsverkspropositionen, andra huvudtiteln s. 31—41, redogöres för frågan om en föreslagen uppdelning av Skånings, Valle och Vilske domsaga genom en förening av Skånings och Valle tingslag med Åse, Viste, Barne och Laske domsaga och av Vilske tingslag med Vartofta och Frökinds domsaga. Vid prövning av ärendet har justitieministern — i likhet med Göta hovrätt — funnit att förändring icke bör föreslås i nu bestående förhållanden, bl. a. med hänsyn därtill att man torde böra räkna med att såväl Skara som Falköping och Lidköping framdeles komma att i judiciellt hänseende förenas med landsbygd. Efter Skara stads förening med den nuvarande Skåningsdomsagan skulle invånarantalet i den nya domsagan uppgå till omkring 30,000. Denna siffra ligger under vad

 

12—387004. Svensk Juristtidning 1938.

170 NOTISER.som får anses normalt och fullt lämpligt i en domsaga. Men arbetsbördan i en domsaga bestående av den nuvarande Åsedomsagan, Skånings och Valle härad samt Skara stad skulle återigen bliva större än som är önskvärt. — Med åtgärder för återbesättandet av det lediga häradshövdingämbetet i Åsedomsagan skulle anstå, tills riksdagen meddelat beslut angående anslag till häradsrätterna. Sådant beslut har nu meddelats utan att någon erinran gjorts med avseende å ifrågavarande domsagor.