Notariefrågan i domsagorna. I statsverkspropositionen, andra huvudtiteln s. 42—51, behandlar justitieministern frågan om utökning av antalet andre notarier i domsagorna och övriga i 1937 års betänkande (SOU 1937:20) med utredning ang. de rättsbildade domsagobiträdenas anställnings- och avlöningsförhållanden framlagda förslag (se SvJT 1938 s. 85). Med hänsyn till den igångsatta utredningen rörande lönereglering för häradshövdingarna och domsagokansliernas organisation böra inga sådana åtgärder vidtagas, vilka innefatta förändringar av principiell innebörd i den nu gällande ordningen. Av denna anledning synas de delar av betänkandet, som röra meritberäkningen av tjänstgöring såsom oavlönat biträde, tillsättandet av notariebefattningarna, notariernas avlöning och grunderna för beräkning av lönefyllnad till häradshövdingarna, icke nu kunna upptagas till behandling. En utökning av antalet avlönade domsagonotarier synes däremot icke kunna verka prejudicerande på den nya kommitténs arbete. Departementschefen finner den i 1937 års betänkande föreslagna utökningen med 35 nya andre notarier befogad och föreslår anvisande av medel härför. På K. M:t skulle ankomma att med ledning av de sakkunnigas förslag bestämma fördelningen av de nya befattningarna. — K. M:ts förslag har av riksdagen bifallits.

 

    Ersättningen till nämndemännen. Sedan riksdagen i skrivelse d. 24 febr. 1937 hemställt om utredning ang. beredande åt nämndemännen av traktamentsersättning, har enligt vad som meddelas i statsverkspropositionen, andra huvudtiteln s. 55, den begärda utredningen igångsatts inom justitiedepartementet. Enligt en beräkning, verkställd med ledning av infordrade uppgifter angående antalet tjänstgöringsdagar och resedagar för nämndemännen år 1936, skulle kostnaderna för traktamentsersättningar komma att uppgå till i runt tal åtminstone 350,000 kr. Förslag i ämnet har befunnits icke kunna föreläggas årets riksdag.

 

    De nya fastighetsböckerna för landet. I gällande riksstat finnes såsom förslagsanslag anvisat ett belopp av 150,000 kr. till nya fastighetsböcker för landet. I årets statsverksproposition, andra huvudtiteln s. 55—56, uttalar justitieministern, att de föreliggande belastningssiffrorna för innevarande budgetår utvisa, att om de nya böckerna skola kunna färdigställas inom skälig tid, en förhöjning av anslagsbeloppet är ofrånkomlig. Medelsbehovet för nästkommande budgetår beräknas till 200,000 kr. Detta belopp föreslås fördelat på två anslag, ett reservationsanslag å 100,000 kr. till anskaffande av nya fastighetsböcker för landet och ett förslagsanslag å samma belopp till uppläggande av de nya fastighetsböckerna. — Riksdagen har bifallit förslaget.