NOTISER. 171    Resestipendier åt domare och domaraspiranter. I två vid 1937 års riksdag väckta lika lydande motioner hemställdes att riksdagen ville bevilja ett anslag å 10,000 kr. till resestipendier åt domare och domaraspiranter. Statsutskottet förklarade sig icke vilja förneka, att det kunde vara av betydelse för domare och domaraspiranter, särskilt med hänsyn till den förestående rättegångsreformen, att i våra grannländer Danmark och Norge idka praktiska studier av det därstädes genomförda muntliga processförfarandet. Förslaget vore emellertid av den art att det i första hand borde bliva föremål för K. M:ts prövning, varför motionerna avstyrktes. Denna utskottets hemställan bifölls av riksdagen.
    I särskilda skrivelser till K. M:t hava härefter föreningarna Sveriges hovrättsdomare och Sveriges stadsdomare upptagit frågan och hemställt om anslagsäskande vid årets riksdag. I statsverkspropositionen, andra huvudtiteln s. 64—66, tillstyrker justitieministern att medel anvisas för ändamålet. Då processlagberedningen torde komma att avgiva betänkande med förslag till ny rättegångsbalk under loppet av 1938, kan rättegångsreformen väntas bli genomförd under de närmaste åren. Det är därför angeläget att stipendier bliva att tillgå i så stort antal som möjligt. Med hänsyn till att de avsedda studierna under nästa budgetår huvudsakligen lära komma att gälla processförfarandet i våra grannländer Danmark och Norge, torde emellertid de särskilda stipendiebeloppen kunna bestämmas relativt lågt. Det i motionerna äskade beloppet, 10,000 kr., föreslås anvisat som reservationsanslag. — Förslaget har av riksdagen bifallits.

 

    Anvisningar för uppläggande av nya fastighetsböcker. Häradshövding I. Kramer har med biträde av e. hovrättsfiskalen Å. v. Schultz inom justitiedepartementet utarbetat vissa anvisningar för arbetet å de nya fastighetsböckerna för landet, vilka tillställts domhavandena i rikets domsagor.1 Anvisningarnas ändamål säges i främsta rummet vara att bidraga till en önskvärd uniformitet på området. Det nu tryckta häftet innefattar — utom vissa anvisningar beträffande arbetsmetoden — en utförlig redogörelse för det lämpliga tillvägagångssättet vid överförandet till fastighetsboken, anmärkningar rörande kollationering och kontroll, påpekanden rörande olika särfall vid fastighetsbokens förande m. m.

 

    Försäkringsjuridiska föreningens styrelse utgöres av följande personer: försäkringsdirektören William Hemberg, ordf., revisionssekreteraren Bertil Thuresson, v. ordf., avdelningschefen Harry Enell, sekr., advokaten Carl Georg Segerstråle, advokaten Erik Löfgren, direktören Lars Bennich, advokaten Helge Lindahl och hovrättsrådet Klas Hedström. Styrelsesuppleanter äro docenten Phillips Hult och advokaten Yngve Häckner. Revisorer äro advokaten Knut Littorin och bankombudsmannen Axel Åström. Revisorssuppleant är advokaten Gunnar Molin.
    Under år 1937 har föreningen sammanträtt fyra gånger, därvid följande föredrag hållits: den 28 jan. av kammarrättsrådet, jur. dr Carl W. U. Kuylenstierna: »Några spörsmål rörande försäkringsbolags och försäkrings

 

1 Anvisningar för uppläggande av nya fastighetsböcker för landet I. Stockholm 1937. Norstedt. 44 s.

172 NOTISER.tagares beskattning.»; den 19 april av ombudsmannen i Försäkrings A/B Skandia, jur. kand. E. Jacobsson: »Något om förmånstagareinstitutet»; den 8 okt. av jur. kand. Sigurd Dennemark: »Guldklausulproblem i svensk rätt»; den 26 nov. av høiesterettsadvokaten Erling Wikborg, Oslo: »Forsikringsagentens rettslige stilling.»
    Föreningen har 134 aktiva och 31 passiva medlemmar.