NOTISER. 173    Juristföreningen i Kristianstad har under år 1937 haft 30 medlemmar. Styrelsen har utgjorts av häradshövdingen Carl Söderström, ordf., samt häradshövdingen Erik Lilienberg, landskamreraren Allan Rietz, rådmannen Nils Kamph, advokaten J. Listander och advokaten Karl Melander.

 

    Malmö—Lunds juristförening har under år 1937 sammanträtt två gånger. Vid sammanträde d. 23 april höll prof. Ragnar Knoph, Oslo, föredrag över ämnet »Noen hovedproblemer i moderne formuerett». Vid sammanträde d. 19 nov., till vilket inbjudits övriga i Skåne verkande juristsammanslutningar ävensom samtliga domstolsjurister och advokater i Skåne och Blekinge, förekom diskussion över ämnet »Om upptagande och protokollering av vittnesmål» med inledningsanföranden av borgmästaren Th. Bergquist och advokaten Gunnar Bomgren samt demonstration av en apparat för upptagande och återgivning av vittnesmål på mekanisk väg. — Till styrelseledamöter för år 1938 hava utsetts presidenten K. Schlyter, ordf., advokaten Lennart Jacobsson, kassaförvaltare, hovrättsassessorn L. G. Ohlsson, sekr., rådmannen Gustaf Stenmarck, sexmästare, landshövdingen frih. F. Ramel, rådmannen S. E. Cronsioe och prof. Ragnar Bergendal. Föreningens medlemsantal utgör 135.

 

    Nordvästra Skånes juristförening avhöll årsmöte d. 2 okt. 1937 å rådhuset i Hälsingborg samtidigt med Juristföreningen för Skåne och Blekinge (se SvJT 1937 s. 166). Från Juristföreningen för Norra Själland voro representanter närvarande. Föredrag hölls av sekreteraren i Sveriges Advokatsamfund, advokaten G. Bomgren över ämnet »En advokats syn på domstolens processledande verksamhet», vilket föredrag följdes av diskussion. Styrelsen består av borgmästare J. Laurin, Hälsingborg, ordf., advokat E. Bunth, skattmästare och sekr., samt borgmästare A. Munck af Rosenschöld, Landskrona, häradshövding A. Brunnberg, Klippan, och advokaten O. Lundqvist, Hälsingborg. Medlemsantalet är 53.

 

    Föreningen Yngre jurister i Skåne och Blekinge har under år 1937 sammanträtt två gånger. Vid sammanträde d. 2 april, vilket avhölls gemensamt med Juridiska Föreningen i Lund, höll presidenten K. Schlyter föredrag över ämnet »De ordinarie domartjänsterna och vägen till dem». Till styrelseledamöter för år 1938 hava utsetts e. o. hovrättsfiskalerna Hans G. Andersson, ordf., och Gustaf Rosenqvist, v. ordf., e. fiskalen Sam. Pontén, sekr., samt e. fiskalen Carl Olof Jönsson och notarien Johan Björling. Medlemsantalet utgör omkring 30.

 

    Hallands juristförening höll d. 27 nov. 1937 konstituerande möte på Grand hotell i Halmstad, till vilket ett 40-tal jurister från hela länet hade infunnit sig. Stadgar antogos för föreningen, som till ordförande utsåg f. d. justitierådet Emil Sundberg å Mostorp. Till övriga styrelseledamöter valdes borgmästaren Georg Bissmark, v. ordf., samt häradshövdingen A. Rundqvist, landssekreteraren Gunnar Wennergren, advokaterna Valfrid Granqvist och Olof Hammarskjöld, samtliga i Halmstad, med häradshövdingen John Samuelson i Falkenberg och juris doktorn Karl Hillgård i Halmstad som suppleanter. Till revisorer valdes advokaterna Rob. Blomsterwall och Erik

174 NOTISER.Frenne i Halmstad. Styrelsen utsåg till kassaförvaltare advokaten Granqvist samt till sekreterare och sexmästare e. hovrättsfiskalen Ragnar Grönwall i Halmstad. Vid sammanträdet höll justitierådet Sundberg föredrag om arbetet i Högsta domstolen.