Göteborgs juristklubb har under år 1937 haft 5 sammanträden, varvid föredrag hållits av justitierådet Arthur Lindhagen över ämnet »Några erfarenheter från rättegången vid arbetsdomstolen», av borgmästaren Thorwald Bergquist om »Aktuella problem på hyreslagstiftningens område», av advokaten Tom Forssner om »Upptagande av vittnesbevisning», av länsbokhållaren Folke Elfving över ämnet »Några synpunkter rörande beskattning av arv och gåva» samt av professor Ragnar Knoph om »Noen hovedproblemer i nutidens formuerett». Till styrelse valdes vid sammanträde d. 16 nov. advokaten Karl Axel Vinge, ordf., e. rådmannen Herman Baagøe, v. ordf., advokaten Bertil Carlé, sekr., magistratsnotarien Ragnar Bernlöf, kassaförvaltare, notarien Sven Lampers, bibliotekarie, samt advokaten Folke Andersson, sexmästare. Antalet medlemmar i klubben uppgick vid senaste sammanträdet till 258.

 

    Värmlands läns juristförening har under år 1937 haft två sammanträden, båda i Karlstad. Vid årssammanträdet, som avhölls d. 24 april, återvaldes den förutvarande styrelsen (se SvJT 1937 s. 167), varjämte föredrag hölls av dåv. professorn, universitetskanslern Östen Undén över ämnet »Om folkrättslig skiljedom». Till ordförande i styrelsen efter advokaten O. H. Granqvist, som under året avlidit, har utsetts borgmästaren Elis Nordenfelt, Kristinehamn, och till v. ordf. i dennes ställe rådmannen Harry Jacobson, Karlstad. Vid föreningens andra sammanträde d. 11 dec. 1937 förekom överläggning över ämnet »Några spörsmål rörande den förberedande undersökningen i brottmål» med inledningsanförande av landsfogden Gustaf Persson och med rådmannen Harry Jacobson och advokaten Thor Loodin som korreferenter. Föreningen har omkring 70 medlemmar.

 

    Örebro läns juristförening har under år 1937 sammanträtt d. 11 maj, därvid föredrag hölls av f. d. justitierådet N. Gärde över ämnet »Rättegångens allmänna förlopp efter processreformen». Styrelsen har samma sammansättning som förut (se SvJT 1936 s. 148). Föreningen har 67 medlemmar.

 

    Västmanlands juristförening har under år 1937 haft två sammanträden, d. 22 okt. och d. 8 dec., båda i Västerås. Förstnämnda sammanträde hade formen av högtidssammanträde med middag för föreningens ordförande allt från dess bildande, landshövdingen Walter Murray, i anledning av dennes förestående avflyttning från länet. Vid det efter middagen följande samkvämet höll advokaten A. Hemming-Sjöberg föredrag om »Några nyare problem inom författarrätten». Vid sammanträdet d. 8 dec. valdes till ordförande borgmästaren Thorwald Bergquist efter landshövdingen Murray, vilken undanbett sig återval och nu kallades till föreningens förste hedersledamot. Övriga styrelseledamöter samt revisorerna omvaldes. Därefter höll borgmästaren Bergquist föredrag om »Några synpunkter på reformering av hyreslagstiftningen». Föreningens medlemsantal utgör 48.