Västerbottens juristförening. Vid sammanträde d. 22 mars 1937 höll f. d. justitierådet N. Gärde föredrag om »Rättegångsreformens allmänna förlopp efter processreformens genomförande». D. 2 dec. talade vattenrättssekreteraren N. Berggren om den föreslagna lagstiftningen om grundvatten samt hovrättsrådet M. Zuhr om rättegångskostnader i brottmål i anslutning till visst rättsfall. Efter föredragen förekom diskussion. — Till styrelseledamöter för år 1938 hava utsetts hovrättsrådet M. Zuhr, ordf., häradshövdingen R. Seldén, v. ordf., landssekreteraren E. Almgren, borgmästaren G. Welinder och advokaten S. Hallström. Föreningens medlemsantal är 72.

 

    Norrbottens juristförenings ordinarie årsmöte år 1937 avhölls d. 14 aug. å Edefors turisthotell, därvid landssekreteraren R. Sundberg höll föredrag över aktuella norrbottensproblem. Vid sammanträdet valdes till styrelse rådmannen P. Sandström, ordf., jur. kand. G. Ekeroth, sekr., och länsnotarien I. Fröberg, klubbmästare. Föreningens medlemsantal uppgår till omkring 40.

 

    Svenska professurer inom Helsingfors juridiska fakultet. Med stöd av den nya universitetslagen har genom förordning bestämts, att en ordinarie fast svenskspråkig professur i civilrätt skall inrättas. Ämbetet kommer inom kort att lediganslås. Den preliminära undervisningen och examinationen i civilrätt på svenska skötes tills vidare av jur. dr G. Palmgren. — Den fasta ordinarie professuren i processrätt vid juridiska fakulteten omorganiseras till svenskspråkig professur i straff- och processrätt och innehavaren av förstnämnda professur, professor O. Hj. Granfelt, överföres till den omorganiserade professuren. — Inrättandet av den jämväl planerade professuren i offentlig rätt, omfattande förvaltnings-, stats- och folkrätt, anstår till ett följande budgetår. Den med detta lärarämbete förbundna förberedande undervisningen och examinationen handhaves tills vidare av professor S. Björksten.
    Föränderliga ordinarie finska professurerna i civil-, straff- och processrätt ombildas till fasta ordinarie professurer.

O. Hj. G.

 

    Hyllning åt Mathias Calonius minne. Tvåhundraårsminnet av Mathias Calonius' födelse högtidlighölls d. 27 dec. 1937 genom en uppvaktning vid hans grav invid St. Karins kyrka i Åbo. Uppvaktningen omfattade sång och tal samt kransnedläggning. Utom från finländska justitiekanslersämbetet, högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen, Åbo hovrätt och åtskilliga andra finländska institutioner och korporationer nedlades kransar även från Sveriges högsta domstol, av vilken Calonius under sju år var ledamot. Den svenska domstolen företräddes vid tillfället av Sveriges t. f. chargé d'affaires, legationsrådet P. Wijkman.