Socialdepartementet. K. M:t har 21 jan. 1938 förordnat e. fiskalen i Svea hovrätt Eric Söderlind att t. v. biträda å socialdepartementets lagbyrå med de uppdrag som av departementschefen överlämnas till honom.

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har 4 febr. 1938 till revisionssekreterare fr. o. m. 1 mars 1938 utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Eric Grundén.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    28 jan. 1938 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt assessorerna i hovrätten Bertil Fallenius och Erik Zethelius;
    s. d. till assessorer förordnat i Svea hovrätt adjungerade ledamoten i hovrätten Nils Viklund och i hovrätten för Övre Norrland adjungerade ledamoten i hovrätten Einar Holm.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    21 jan. 1938 förordnat att tingsstället för Vedbo tingslag skall fr. o. m. dag som K. M:t ville framdeles bestämma vara förlagt till Bengtsfors köping (f. n. Alltorp);
    28 jan. 1938 till häradshövding i Östernärkes domsaga fr. o. m. 1 mars 1938 utnämnt revisionssekreteraren Gustaf Carlsson;
    4 febr. 1938 dels förordnat, att i Inlands norra tingslag de allmänna tingssammanträdena skola under innevarande år fr. o. m. tredje allmänna sammanträdet under vårtinget hållas i Stenungsund i stället för i Smedseröd samt under år 1939 i Ljungskile i stället för i Grohed, dels ock anbefallt Göta hovrätt att, efter tingslagsbornas, häradsrättens och domhavandens ävensom länsstyrelsens i Göteborgs och Bohus län hörande, till K. M:t inkomma med utredning jämte utlåtande beträffande frågan varest tingsstället för tingslaget för framtiden bör vara förlagt samt huruvida nytt tingshus för tingslaget bör uppföras.

 

    Fastighetsboksarbetet. Arbetet med uppläggande av nya fastighetsböcker var redan vid utgången av år 1936 slutfört beträffande Vättle, Ale och Kullings domsaga (jfr SvJT 1936 s. 154 o. 1937 s. 892).

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    14 jan. 1938 beviljat avsked för borgmästaren i Halmstad Georg Bissmark fr. o. m. 8 febr. 1938 och för borgmästaren i Karlstad Erik Lundblad med utgången av jan. 1938;
    21 jan. 1938 till borgmästare i Linköping utnämnt förste rådmannen därstädes Bertel Hallberg;
    28 jan. 1938 till rådman i Stockholm utnämnt förste assessorn vid Stockholms rådhusrätt Erik Holmstrand.

 

    Polisdomstolarna. K. M:t har 30 dec. 1937 föreskrivit, att en befattning såsom extra polisdomare skall vara inrättad vid polisdomstolen i Stockholm tillsvidare under år 1938 samt bemyndigat överståthållarämbetet att, på sätt ämbetet funne lämpligt, fördela arbetet mellan den extra och den ordinarie polisdomaren vid handläggningen av de å den sistnämnde ankommande mål och ärenden.
    Tillika har K. M:t s. d. förordnat stadsfiskalen i Stockholm Gösta Welander att tillsvidare under år 1938 uppehålla omförmälda extra polisdomarbefattning.

 

    Landsfogdarna. K. M:t har 17 dec. 1937 transporterat landsfogden i Värmlands län Karl Gustaf Persson att fr. o. m. 1 april 1938 vara landsfogde i Stockholms län.