Rättelse. SvJT 1937 s. 861 n. 4 första raden står: »den, som gripit honom på tinget, överlämnas», läs: »den, som gripit honom, på tinget överlämnas».

_______

 

LAGRÅDET

har nedannämnda dagar avgivit utlåtanden över följande lagförslag:

1937
Dec.   6  Förslag till gruvlag m. m. Föredragande: hovrättsrådet Einar Anderberg.
    »     9  Förslag till lag med vissa bestämmelser om främmande statsfartyg m. m.                           Föredragande: utrikesrådet Folke Malmar.
    »     9  Förslag till lag om frihet från kvarstad och skingringsförbud för                                           vissa luftfartyg. Föredragande: utrikesrådet Folke Malmar.
    »    15  Förslag till lag om understödsföreningar m. m. Föredragande:                                              hovrättsassessorn Enar Eckerberg. (Soc. dep.)
    »    15  Förslag till lag om ändrad lydelse av 9 § utsökningslagen. Föredragande:                            lagbyråchefen Ernst Leche.
    »    17  Förslag till lag om avlösning av avgälder från de till skatte försålda s. k.                              halländska kyrkohemmanen m. m. Föredragande: kammarrådet                                          Harald Skoglund.
    »    21  Förslag till lag med vissa bestämmelser om doms avkunnande vid                                        rådhusrätt. Föredragande: lagbyråchefen Ernst Leche.
1938
Jan.    4  Förslag till lag om ändrad lydelse av 6 § strafflagen för krigsmakten m.                             m. Föredragande: lagbyråchefen C. G. Hellquist.
    »     4  Förslag till lag om hittegods m. m. Föredragande: hovrättsrådet Bertil                               Hagström.
    »   29  Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 5 mars 1937 ang. åtgärder                           för att förhindra frivilligas deltagande i inbördeskriget i Spanien m.                                   m. Föredragande: hovrättsrådet Christer Gemzell.
Febr.  3  Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 4 juni 1937 ang. rätt för                               Konungen att i vissa fall meddela särskilda bestämmelser om                                                bankaktiebolags kassareserv. Föredragande:                                                                              hovrättsassessorn Hjalmar Nordfelt. (Fin. dep.)
    »      3  Förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 16 febr. 1934 om                                          fullgörande i vissa fall av betalningsskyldighet i förhållande till                                            utlandet m. m. Föredragande: amanuensen Leif Belfrage.                                                      (Fin. dep.)
    »      7  Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2, 3 och 6 §§ lagen d. 27 juni                                       1902, innefattande vissa bestämmelser om elektriska                                                             anläggningar. Föredragande: kanslirådet Karl Lindström.                                                    (Hand. dep.)
    »      7  Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 35 § lagen d. 29 juni 1923                                            om sparbanker. Föredragande: hovrättsassessorn Hjalmar                                                    Nordfelt. (Fin. dep.)
    »      9  Förslag till lag om den 1 majs likställande i vissa hänseenden med                                        allmän helgdag. Föredragande: t. f. lagbyråchefen Sven                                                          Björkholm. (Soc. dep.)