Handelsbruk. III. Uttalanden av svenska handelskamrar 1931—1936, samlade och utgivna genom Stockholms Handelskammare. Sthm 1937. Fritzes Kungl. hovbokhandel (i distr.). 46 s. Kr. 3.00.
    Till de två tidigare utkomna samlingarna av de svenska handelskamrarnas uttalanden angående handelsbruk (vilka anmälts i Svensk Juristtidning 1926 s. 425 och 1932 s. 147) har nu kommit ett nytt häfte avseende åren 1931—1936. Uttalandena äro numrerade i löpande följd med de tidigare

220 LITTERATURNOTISER.publicerade och häftet omfattar nr 146-214. Jämväl denna gång har i sådana fall, där det utrönts, att omfrågade sak varit föremål för rättegång, efter inhämtade upplysningar i särskild not anmärkts, vad laga kraftvunnen dom innehåller av intresse för handelsbruksfrågan. Såsom tillägg till andra häftet meddelas notiser om senare tillkomna rättsfall. I förordet tillkännages, att utgivningen fortsättes, när lämpligt antal nya uttalanden föreligga. Häftet avslutas med kronologiskt register och sakregister.
    Av innehållet framgår, att handelskamrarnas responsaverksamhet fortgår på den inslagna vägen och uppfyller de förhoppningar, vilka man från början fäst vid densamma. Frågorna komma från skilda håll, från advokater (med eller utan samband med pågående rättegång), direkt från affärsföretag och affärssammanslutningar, från domstolar och polismyndigheter etc. I vissa fall har domstol i mål, som varit anhängiga i Högsta domstolen eller i hovrätt, infordrat utlåtande från Kommmerskollegium, som i sin tur hört en eller flera handelskammare, innan kollegiets utlåtande avgivits. Handelskamrarna synas hava omsorgsfullt prövat förelagda frågor och iakttagit tillbörlig försiktighet, när det gällt att pröva, huruvida verkligt handelsbruk föreligger. Antagligen inkomma alltemellanåt frågor av rent juridisk natur, rörande vilka något handelsbruk icke rimligen kan tänkas existera. Så frågas exempelvis under nr 174, huruvida en borgensförbindelse för köparens erläggande av likvid för varor, vilken icke innehöll någon begränsning men upprättats i anslutning till kontrakt om leverans av koks för bränslesäsongen 1930—1931, på grund av praxis inom kolhandeln borde antagas åsyfta allenast denna bränslesäsong och icke de framtida avtal, köparen kunde sluta för kommande säsonger utan borgensmannens medverkan. Handelskammaren svarade, att inom kolhandelsbranschen kontrakt angående leverans av koks i regel upprättas för en bränslesäsong åt gången men att i övrigt ingen praxis vore känd, som kunde tjäna till ledning vid tolkningen. Sekundärt framställdes också den frågan, huruvida, därest borgensförbindelsen icke utan vidare skulle anses begränsad till en bränslesäsong, det borde »ligga i sakens natur», att säljaren borde hålla borgensmannen underrättad om nya kontrakt, som upprättades. Härpå svarades, att lämplighetsskäl talade härför, men att någon direkt skyldighet härutinnan icke torde föreligga. Mot svarens innehåll synes intet vara att erinra, men närmast till hands hade kanske legat, att handelskammaren helt avböjt att yttra sig, emedan båda frågorna voro av juridisk natur och av sådan beskaffenhet, att handelsbruk icke rimligen kunde tänkas föreligga. Den andra frågan anger t. o. m. genom sin formulering, att den gällde något annat än handelsbruk.
    Ifrågavarande samling av uttalanden börjar nu få den omfattning, att den blir av verkligt värde för lösande av handelsrättsliga spörsmål, och registren göra det lätt att undersöka, huruvida uttalande finnes i visst ämne.

C. Lj.