LARS BENNICH. Ersättning för sveda och värk samt framtida men enligt rättspraxis. Supplement 1935—1936. Sthm 1937. Norstedt 85 s. Kr 3.00. — Föreningen för Gemensamt Lagenligt Trafikansvar. Publikation nr II.
    I Bennichs år 1935 utgivna arbete i ovan angivna ämne1 förebådades nu utgivna supplement. Detta behandlar det rättsfallsmaterial från HD, vari

 

1 SvJT 1935 s. 270.

222 LITTERATURNOTISER.åren 1935—1936 prövats frågor om ersättning enligt SL. 6: 2 för s. k. ideell skada. Materialet är behandlat enligt de principer, som använts i det tidigare arbetet; korta notiser i ett överskådligt register underlätta studiet av de olika rättsfallen, varjämte utförliga, från föredragningspromemoriorna hämtade referat giva närmare kännedom om de fakta, vilka förelegat vid de olika instansernas prövning.
    Till ledning för de ofta svårbedömda frågorna om ersättning för ansiktslyten har i arbetet intagits en instruktiv uppsats av medicinsk expert, dr ALLAN REGNELL, angående plastiska operationer av yttre skador å huvudet.
    Man kunde antaga, att Bennich, som nedlagt ett så tålmodigt och omfattande arbete på att belysa rättspraxis inom ifrågavarande rättsområde, såsom ett framtida mål skulle eftersträva en möjligast schematisk rättstillämpning. Så är emellertid ingalunda fallet; i ett inledande kap. tager förf. avstånd från den stundom framförda tanken på normaltabeller till ledning för ersättningsfrågornas bedömande samt framhåller, att strävan efter exakthet på detta område lätt nog kommer i strid med skälighetskravet. Det förut utgivna arbetet kompletteras på ett lyckligt sätt av det nyutkomna, och det torde vara ganska få i rättspraxis uppkommande skadefall, i vilka med tillgång till dessa arbeten nödigt jämförelsematerial behöver saknas. Det förra arbetet har säkerligen verksamt bidragit till en utjämning av den förut alltför oenhetliga rättstillämpningen. Dock synes det ännu på sistone ganska ofta ha förekommit, att ersättningar utdömts, vilkas storleksordning i ena eller andra riktningen alltför avsevärt avvikit från normalpraxis. En befogad förhoppning bör därför vara, att de bägge arbetena skola vinna allmän spridning och att det däri så förtjänstfullt sammanförda materialet regelmässigt konsulteras, innan viktigare frågor om ersättning för sveda och värk samt framtida men avgöras.

Yngve Häckner.