ROBERT MALMGREN. Sveriges grundlagar och tillhörande författningar med förklaringar utgivna. Tredje upplagan. Sthm 1937. Norstedt 236 + 175 s. Inb. kr. 11.50. (Tre kartongblad utkomna.)

    Den välkända handbokens nya upplaga är till sin allmänna karaktär — liksom till sin yttre utstyrsel — lik de föregående. Icke desto mindre framstår den, som utgivaren i förordet anmärker, såsom ett i betydande omfattning nytt arbete. I främsta rummet har detta sin orsak däri, att sedan förra upplagan år 1926 utkom genomförts åtskilliga grundlagsändringar och, med eller utan samband därmed, en betydande ny lagstiftning i övrigt på ifrågavarande område. Efter nyvalen till andra kammaren år 1928 inskränkte sig visserligen grundlagsändringarna till en obetydlig jämkning i en paragraf — ett för senare tider ovanligt förhållande, markerande stiltjen efter den år 1918 inledda författningsrevisionen — men efter nyvalen år 1932 fördes åter ett flertal grundlagsändringar i hamn, bland dem de materiellt dock förhållandevis obetydliga ändringarna rörande riksdagens arbetsformer. De flesta sedan 1926 nya inslagen i grundlagarna utgöra emellertid de vid riksdagen 1937 slutligt antagna ändringarna, som betecknande nog för det nuvarande författningspolitiska läget endast föga beröra egentliga konstitutionella stadganden men innebära en betydelsefull reformering av vissa delar av tryckfrihetsrätten. En väsentlig del av det nya

LITTERATURNOTISER. 223i den föreliggande grundlagseditionen har sålunda föranletts av de många ändringarna i tryckfrihetsförordningen, främst avseende tryckfrihetsprocessen och allmänna handlingars offentlighet, samt de därtill anslutna nya lagarna om rättegången i tryckfrihetsmål och om inskränkningar i rätten att utbekomma allmänna handlingar, den s. k. sekretesslagen. Den förra av dessa båda lagar har utgivaren dock avtryckt utan kommentarer, tydligen på grund av dess nära samband med den allmänna processrätten. Kommentarerna till de nya lagrummen i tryckfrihetsförordningen och till sekretesslagen äro däremot förhållandevis utförliga och lämna en god vägledning, som torde vara välkommen särskilt vid tillämpningen av de nya bestämmelserna om allmänna handlingar. I övrigt må erinras, att vallagen i stora partier framstår omredigerad efter avskaffandet av elektorerna i de större städerna vid förstakammarval samt införandet av skydd för partibeteckningar och möjlighet att rösta i främmande valdistrikt eller före valdagen vid andrakammarval.
    Utgivaren har emellertid icke nöjt sig med att endast i anledning av författningsändringar omarbeta kommentarerna utan även i övrigt verkställt en översyn av dessa under inflytande av nyare litteratur och i anslutning till utgivarens lärobok »Sveriges författning». En värdefull nyhet är att under varje paragraf i grundlagarna lämnats litteraturhänvisningar, som visserligen icke äro eller göra anspråk på att vara fullständiga men i varje fall torde väsentligen angiva de verk, där man vid grundlagarnas tillämpning kan få vägledning för tolkningen och kännedom om praxis.
    Politiker och ämbetsmän, som hava att tillämpa eller eljest komma i beröring med grundlagarna och därtill anslutna författningar, studerande vid universiteten och även den intresserade allmänheten torde bliva utgivaren tacksamma för den nya upplagan. Det är av stort värde att åter hava en fullt modern samling av ifrågavarande författningar i en lätthanterlig volym med så pass ingående kommentarer, som det föreliggande arbetet bjuder.

B. H.