ÅKE EKSTRAND. Allmänna lagar och förordningar rörande jordbruket. Rättskunskap för jordbrukare. Del I och II. Sthm 1936 resp. 1937. 387 s. Pr del h. kr. 2.75, inb. kr. 3.75. Nordisk rotogravyrs handböcker för jordbrukare.

 

    Under ovanstående titel har juris kandidat Åke Ekstrand utgivit föreläsningsserier, som han hållit i egenskap av lärare vid lantbrukshögskolan. Den första delen behandlar skiftesväsen och fastighetsbildning, överlåtelse och inteckning av fast egendom samt vattenrätt. Den andra sysslar åter med stängselskyldigheten, enskilda vägar, fiske, jakt, skogslagstiftning, arrende, ensittarlagen, elektriska anläggningar, skydd mot husdjurssjukdomar och arbetstidens begränsning, varefter följa en formulärsamling och det den 14 oktober 1936 slutna riksavtalet mellan svenska lantarbetsgivarnes centralförening och svenska lantarbetareförbundet. Arbetet har alltså ett mycket rikhaltigt innehåll och särskilt för jordbrukare och för den vid lantbrukshögskolan studerande ungdomen är det av värde att ha fått detta samlat. Stilen är klar, redig och lättillgänglig samt förutsätter icke några juridiska förkunskaper. Intresset höjes genom de historiska upplysningar, som författaren särskilt i första delen infogat i framställningen; tillsammantagna visa de ansenliga rättshistoriska kunskaper. Det torde icke legat inom författarens avsikt att komma med något i vetenskapligt hänseende nytt, men uppenbart är att han på utarbetandet av vissa partier nedlagt ett betydande arbete — jag framhåller i detta avseende behandlingen av inteckningslagstiftningen. Å en eller annan punkt torde en läsare sätta ett frågetecken (så begagnar han s. 52 vid framställningen av 14 kap. jorddelningslagen den äldre termen ståndskogslikvid, som ej helt täcker den skogslikvid, för vilken jorddelningslagen ger regler, och av s. 142—143 får man det intrycket, att 12 § av 1880 års vattenrättsförordning skulle vara upphävd, under det att

LITTERATURNOTISER. 227paragrafen i själva verket är fortfarande gällande i den mån den ej täckes av reglerna i vattenlagen), men i stort sett innebär arbetet ett riktigt återgivande av de skiftande regler, det söker skildra.

Å. H—ck.