PER LINDBERG. Rättshjälpen. Formulärbok för var man. Helsingfors 1937. Söderström. 707 + VII s. Inb. kr. 24.00.

    Denna formulärbok är en imponerande volym i stort format och man måste förvåna sig över, att ett arbete av sådan omfattning kan finna tillräckligt med köpare. Boken innehåller 976 formulär för olika ärenden av juridisk och ekonomisk art. För en svensk te sig formulären märkvärdigt välbekanta: det samhälleliga och ekonomiska livet rör sig tydligen i Finland i ungefär samma banor som hos oss. Språket är något mera högtidligt och omständligt än vad numera är vanligt hos oss och en del uttryck användas, som icke äro vanliga i Sverige. Men i stor omfattning skulle formulärsamlingen kunna användas även på denna sidan Bottenhavet, naturligen med iakttagande av utgivarens maning att formulären icke böra kopieras utan med omdöme och urskiljning tillämpas i enlighet med omständigheterna i varje särskilt fall. Formuläret till hyreskontrakt är jämförelsevis kort och visar den egendomligheten att hyresgästerna få försäkra, att all lösegendom, som inflyttas eller förvaras i lokalen, är deras egen, samt förbinda sig att under hyrestiden varken försälja, överlåta eller förpanta densamma. Vice värden kallas »gårdsdisponent». Köpekontrakt rörande fastigheter på landet och i stad förete stor likhet med de hos oss brukliga. Utförligt formulär finnes till »sytningsavtal» d. v. s. avtal om undantagsförmåner vid försäljning av fastighet. I beskattningsärenden finnes ingen instans motsvarande vår Kammarrätt utan mot prövningsnämndens beslut klagas direkt till »Högsta Förvaltningsdomstolen». I skrifter till överdomstolar med ändringssökande synes i regel användas ungefär följande formulering: »Missnöjd med häradsrättens i — — — avkunnade utslag i — — — mål — — — får jag härmed vördsamt till vinnande av ändring upprepa allt, vad jag tidigare i målet anfört och yrkat, samt ytterligare anföra följande — — —.» Den korta ingressen »missnöjd» förefaller mycket uttrycksfull, men vårt ord »åberopa» torde, språkligt sett, vara att föredraga framför »upprepa».
    Det finnes många mer eller mindre intressanta skiljaktigheter i formulären, men i det hela är likheten med Sverige slående.

C. Lj.

    Ur Sunnerbo härads domböcker II. F. d. rådmannen NILS ASCHAN har i Hyltén-Cavalliusföreningens årsbok för 1937 publicerat ytterligare utdrag ur Sunnerbo härads domböcker. I likhet med de i samma årsbok för år 19351 återgivna utdragen äro även de nu ifrågavarande tillgängliga såsom separattryck (Växjö 1937. Nya Växjöbladets tryckeriaktiebolag. 29 s.).
 

1 Se SvJT 1936 s. 446.