Ny lagstiftning om hittegods. Riksdagen har, i huvudsaklig anslutning till k. prop. nr 32, med upphävande av 16 § 2 och 4 punkterna i strafflagens promulgationsförordning, antagit lag om hittegods att träda i kraft d. 1 jan. 1939.
    Efter den nya lagen har den som hittar något att utan oskäligt dröjsmål anmäla fyndet hos polisen, såvida han inte vet vem ägaren är och underrättar honom om fyndet. Polisen kungör fyndet på lämpligt sätt. Ägaren återfår hittegodset mot gäldande av skälig hittelön samt polisens eller upphittarens skäliga kostnader. Efter ett år från det fyndet anmäldes hos polisen tillfaller godset upphittaren, om ägaren icke då blivit känd. Särskilda bestämmelser gälla angående sådant som tillvaratages å fortskaffningsmedel i allmän trafik.

 

    Lagförslag till 1938 års riksdag. Utöver de här ovan omtalade, av riksdagen bifallna propositionerna ang. doms avkunnande vid rådhusrätt (prop. 36, FLU 9, se ovan s. 232) och ang. hittegods m. m. (prop. 32, FLU 10, se föreg. notis), ha genom kungl. propositioner bl. a. följande lagförslag framlagts för riksdagen:
    nr 19 med förslag till lag om understödsföreningar m. m.,
    nr 40 med förslag till gruvlag m. m.,
    nr 46 med förslag till lag om rätt till jakt m. m.,
    nr 93 med förslag till lag om den 1 majs likställande i vissa hänseenden med allmän helgdag (prop. bifallen d. 24 mars),
    nr 136 med förslag till lag om avbrytande av havandeskap m. m.,
    nr 137 med förslag till lag ang. ändrad lydelse av lagen den 27 juni 1902, innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar,
    nr 144 ang. ändring av 19 kap. 10 § och 21 kap. 10 § jorddelningslagen,

NOTISER. 251    nr 146 om upphävande av 18 kap. 13 § 2 mom. S. L. (»preventivlagen») m. m.,
    nr 191 med förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen m. m.(sammanträffande av brott),
    nr 193 med förslag om ändrad lydelse av 25 kap. 8 § rättegångsbalken (underrättelse i besvärshänvisning om rätt för tilltalad att begära muntligt förhör i hovrätt),
    nr 207 med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av alkoholistlagen,
    nr 223 med förslag till sjöarbetstidslag m. m., samt
    nr 237 med förslag till lag om ändring i vissa delar av 15 kap. strafflagen (upphävande av den s. k. Åkarpslagen).
S. R.