Georg von Zweigbergk avled d. 17 mars 1938. Den avlidne var född i Jönköping 1865. Han avlade hovrättsexamen i Lund 1889. Därefter tjänstgjorde han vid häradsrätt, där han förvärvade vice häradshövdingtiteln, och vid Skånska hovrätten. 1913 blev han tullfiskal i Göteborg och kvarstod i denna tjänst till dess han avgick med pension.

 

    Sven Gustaf Aronsson avled i Stockholm d. 14 mars 1938. Han var född i Torpa, Kronobergs län, 1878. Han avlade hovrättsexamen i Lund 1900 och fick därefter anställning å Karl Staaffs advokatbyrå i Stockholm. 1905 började han egen advokatverksamhet där. Han blev ledamot av Sveriges advokatsamfund 1926. Den avlidne ägde rika intressen utanför sin yrkesverksamhet. Han deltog sålunda, genom administrativt arbete och frikostigt understöd, i idrottsrörelsen. Han befordrade också kraftigt, bl. a. genom ekonomiskt understöd, uppförandet av Ansgarskapellet på Björkön, och han finansierade de omfattande reparationsarbeten som nyligen utförts å kapellet.

 

    Riksdagens lagutskott. Ordf. i första lagutskottet är presidenten K. Schlyter och v. ordf. borgmästaren Th. Bergquist. Övriga jurister i utskottet äro: från första kammaren dirktören K. G. Ewerlöf, advokaten G. Branting, justitierådet N. Gärde och suppleanterna rådmannen G. Velander och advokaten jur. dr A. B. Roos, samt från andra kammaren: suppleanterna professor A. V. Lundstedt och advokaten B. Gezelius. Sekreterare är assessorn i Svea hovrätt I. Lindell och notarie med sekreterargöromål e. o. assessorn i samma hovrätt S. Romanus.
    I andra lagutskottet har till ordf. och v. ordf. utsetts folkskolläraren D. Norman och redaktören I. Österström. Jurister i utskottet äro borgmästaren W. Linder och rådmannen P. Sandström samt suppleanterna f. d. borgmästaren C. Lindhagen och godsägaren I. Ekströmer. Sekreterare är assessorn i Svea hovrätt G. Danielson, notarie med sekreterargöromål e. o. assessorn i samma hovrätt R. Lundberg samt notarie förste amanuensen J. H. Rooth.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har 25 febr. 1938 förordnat e. fiskalen i Svea hovrätt Åke von Schultz att fr. o. m. 1 mars 1938 tills vidare biträda i justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till honom överlämnas.

 

    J. O. och M. O. Revisionssekreteraren Nils Ljunggren och förutvarande statsrådet Sture Centerwall hava 9 febr. 1938 omvalts till justitie- resp. militieombudsman. Till suppleanter hava utsetts för justitieombudsmannen revisionssekreteraren Knut Nissen och för militieombudsmannen revisionssekreteraren, byåchefen Carl-Gustaf Hellquist.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    18 febr. 1938 till hovrättsråd i Göta hovrätt utnämnt assessorn i nämnda hovrätt Henrik Lindwall;
    18 mars 1938 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt assessorn i samma hovrätt Walter Behrman;

260 PERSONALNOTISER.    24 mars 1938 förordnat adjungerade ledamoten i Svea hovrätt Olof Bergholt: att fr. o. m. 1 april 1938 vara assessor i hovrätten.