Vattendomstolarna. K. M:t har 18 mars 1938 dels till vattenrättssekreterare vid Österbygdens vattendomstol under ytterligare två år fr. o. m. 1 april 1938 förordnat vice häradshövdingen Olof Bärnheim, dels ock bestämt, att vid Söderbygdens vattendomstol skall under tiden 1 april—30 juni 1938 vara anställd en biträdande vattenrättssekreterare.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    12 mars 1938 förordnat om införande fr. o. m. 1 april 1938 av kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden i Bollnäs domsaga;
    18 mars 1938 förordnat att lediga häradshövdingsämbetet i Åse, Viste, Barne och Laske domsaga skall omedelbart i föreskriven ordning tillsättas (jfr SvJT 1938 s. 169).

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har fastställt
    12 mars 1938 ny arbetsordning och lönestat för rådhusrätten och magistraten i Halmstad;
    18 mars 1938 ny lönestat för borgmästaren i Karlstad.

 

    Hovrätternas divisionsindelning. Hovrätternas indelning till tjänstgöring å de särskilda divisionerna är i mars 1938 följande. (* betyder SvJT:s ombud för insamlande av rättsfall.)1

Svea hovrätt.

Första huvudavdelningen.

    Hovrättsrådet Arsells div.: hovrättsråden O. Arsell, ordf., E. Drangel, v. ordf., A. V. Rosengren, assessorn B. Unger och e. o. assessorn G. Thulin.
    Hovrättsrådet frih. von Rosens div.: hovrättsråden frih. H. von Rosen, ordf., S. Bjurner, v. ordf., K. Hedström, I. Hessius och assessorn R. Dahlgren*.
    Hovrättsrådet frih. Gierttas div.: hovrättsråden frih. A. Giertta, ordf., E. Bergendal, v. ordf., S. Afzelius, assessorerna N. Rignell* och N. Viklund samt e. o. assessorn N. Lindberg.
    Hovrättsrådet Wikanders div.: hovrättsråden H. Wikander, ordf., H. Leijon, v. ordf., P. Poss*, assessorerna M. Wahlbäck och O. Bergholtz.
    Hovrättsrådet Petréns div.: hovrättsråden V. Petrén, ordf., frih. A. Staël von Holstein*, v. ordf., S. Sjögren, C. G. Hagendahl och assessorn H. Ivrell.
    Hovrättsrådet Lundvalls div.: hovrättsråden B. Lundvall, ordf., S. Ström, v. ordf., E. Hörstadius, assessorn T. Levinson* och e. o. assessorn G. Schirén.


Andra huvudavdelningen.

    Hovrättsrådet frih. Nordenskjölds div.: hovrättsråden frih. H. J. Nordenskjöld, ordf., A. Johansson, v. ordf., B. Scherdin, T. Boye, assessorerna C.A. Durling och N. Falk*.

    Hovrättsrådet Sjöfors' div.: hovrättsråden T. Sjöfors, ordf., P. Aastrup,v. ordf., K. Lamm, assessorn F. Hägglund* och e. o. assessorn S. Svensson.
 

Göta hovrätt.

    I div.: hovrättsråden A. Lindman, ordf., B. Palmgren, v. ordf., O. Lundin*, assessorerna G. Ekdahl och S. Åseskog.
    II div.: hovrättsråden B. Aurell, ordf., H. Ljungholm, v. ordf., J. Olsson*, assessorerna S. Wildte och G. Bogren.
    III div.: hovrättsråden C. Rydin, ordf., och O. Löthner*, v. ordf., E. Ekstedt, assessorerna G. Carlesjö och G. Lindencrona.
    IV div.: hovrättsråden A. Olsén, ordf., J. Herrlin. v. ordf., assessorerna E. Ahlgren, E. Täcklind och B. Lindskog*.

1 Ang. krigshovrättens och vattenöverdomstolens sammansättning se Statskalendern.

PERSONALNOTISER. 261Hovrätten över Skåne och Blekinge.

    I div.: hovrättsråden C. Werner*, ordf., T. Lundquist, v. ordf., assessorerna O. Schell, H. Moberg, B. Möller och L. G. Ohlsson.
    II div.: hovrättsråden E. Schartau, ordf., H. Backman*, v. ordf., assessorerna G. Ekström, I. Öhman och S. Norrsell samt e. o. assessorn K. Wulff.

Hovrätten för Övre Norrland.

    Hovrättsråden M. Zuhr, ordf., och O. Ekecrantz, assessorerna A. Bexelius*, B. Koch och E. Holm.