Tjänstlediga hovrättsråd, assessorer och fiskaler. Följande hovrättsledamöter och fiskaler åtnjuta på grund av offentligt uppdrag (annat än förordn. som domsagosekr. och bokuppläggare) ledighet från hovrättstjänsten:
    i Svea hovrätt: hovrättsråden N. Quensel (statsråd), T. Wärn (statssekr. i försvarsdep.), K. Elliot (statssekr. i handelsdep.), G. Quensel (sekr. hos 1935 års vägsakkunniga), J. Nordenfalk (t. f. rev.-sekr.), I. Strahl (uppdrag inom just.dep.), B. Hagström (sekr. i 1937 års domsagoutredning), G. Lind (t. f. rev.-sekr.), C. Johanson (lagbyråchef i finansdep.), B. Fallenius (sekr. i skogslagstiftningskommissionen) samt E. Zethelius och W. Behrman (t. f. rev.-sekr.), assessorerna F. Löwing (t. f. rev.-sekr.), S. Björkholm (t. f. lagbyråchef i socialdep.), E. Eckerberg (uppdrag inom socialdep.), E. Söderlund (uppdrag inom finansdep.), H. Bennich, A. Adelsohn och N. Grafström (t. f. rev.-sekr.), E. Thomasson (sekr. i kommunalskatteberedningen), S. Hammarskiöld (sekr. i försäkringsutredningen), N. Beckman (sekr. i straffrättskommittén), G. Walin (sekr. i vattenföroreningskommittén), G. Danielson (sekr. i riksdagens II lagutskott), Hj. Nordfelt (uppdrag inom finansdep.), I. Lindell (sekr. i riksdagens I lagutskott), H. Zetterberg (uppdrag inom just.-dep.), O. Söderström (uppdrag inom jordbruksdep.), P. O. Palmquist (sekr. i riksdagens jordbruksutskott) samt H. Nilsson och N. G. Fröding (t. f. domh.) ävensom e. fiskalerna R. Lundberg (notarie i riksdagens II lagutskott), S. Romanus (notarie i riksdagens I lagutskott), O. Riben (vattenrättssekr.), E. Söderlind (bitr. å socialdep:s lagbyrå), O. Appeltofft (t. f. borgmästare i Arboga), H. Nyman (t. f. rådman i Eskilstuna), Å. v. Schultz (bitr. vid utredningen ang. fastighetsboksuppläggning), B. Sandegren (t. f. rådman i Västerås), A. Nordenstam (bitr. å just.dep:s lagbyråer), N. Berggren (vattenrättssekr.), I. Ahlström (t. f. assessor i Västerås), G. Liljebäck (t. f. kommunalborgmästare i Örnsköldsvik), S. Fellenius (t. f. landsfogdeassistent), K. Sidenbladh (sekr. i djurskyddslagsutredningen), S. Lindquist (t. f. assessor i Luleå) samt K. Melander (t. f. rådman i Gävle);
    i Göta hovrätt: hovrättsråden C. Romberg (lagbyråchef i just.-dep.), Chr. Gemzell (sekr. i 1936 års järnvägskommitté), F. Folkard von Scherling (t. f. rev.-sekr.), A. Schedin (sekr. i pensioneringskommittén), M. Lembke (sekr. i 1936 års skattekommitté), M. Heüman (t. f. lagbyråchef i just.-dep.), F. Sjögren (t. f. rev.-sekr.), Olov Rylander (sekr. i 1936 års uppbördskommitté) samt H. Lindvall (t. f. domh.), assessorn N. H. Brodén (bitr. domare) ävensom e. fiskalerna R. Gustafsson (t. f. rådman i Alingsås), S. A. Ruhe (t. f. rådman i Jönköping) och G. Lindskog (t. f. assessor i Norrköping);
    i hovrätten över Skåne och Blekinge: hovrättsråden H. Wickström (led. av blandade domstolarna i Egypten), G. Nilsson (t. f. rev.-sekr.), E. Anderberg (led. av lagberedningen), Å. Braunstein (t. f. rev.sekr.), C. Davidsson (sekr. hos livsmedelslagstiftningssakkunniga) samt S. Rönnquist (sekr. i 1936 års arrendeutredning), assessorerna E. Melander (t. f. rev.-sekr.), G. Lindskog (sekr. i hyreslagstiftningskommittén), A. Herrlin (t. f. rev.-sekr.), Th. Munck af Rosenschöld (uppdrag i försvarsdep.), Y. Kristensson (t. f. rev.-sekr.), N. Regner (uppdrag i just.-dep.) samt S. Larsson (sekr. i lösdrivarlagstiftningskommittén) ävensom e. fiskalerna K. Larsson (e. o. assessor i Hälsingborg) och B. Lassen (byråchef hos M. O.);

262 PERSONALNOTISER.    i hovrätten för Övre Norrland: hovrättsråden E. Leche (lagbyråchef i just.-dep.), H. Kollberg (t. f. rev.-sekr.) samt E. Hagbergh (sekr. i lagberedningen) ävensom e. fiskalen A. Olsson (bitr. åt 1936 års uppbördskommitté) .