Malmö rådhusrätt. Vid Malmö rådhusrätt tjänstgöra f. n. nedannämnda extra tjänstemän.
    Extra notarier: Lars-Erik Holmberg, f. 99, t. f. hovrättsfiskal 34, började tjänstgöra vid RR:n 34, första assessorsförordnande 34, extra notarie 36; Herbert Bornman, f. 04, t. f. hovrättsfiskal 34, började tjänstgöra vid RR:n 35, första assessorsförordnande 35, extra notarie 36; Gösta Ljungstrand, f. 06, t. f. hovrättsfiskal 34, började tjänstgöra vid RR:n 35, första assessorsförordnande 35, extra notarie 36; Per Bergdahl, f. 04, började tjänstgöra vid RR:n 36, t. f. hovrättsfiskal 36, första assessorsförordnande 36, extra notarie 37.
    Amanuenser: Arne Lenander, f. 09, t. f. hovrättsfiskal 36, började tjänstgöra vid RR:n 38; Carl Olof Jönsson, f. 06, t. f. hovrättsfiskal 37, började tjänstgöra vid RR:n 38.

_____________

 

LAGRÅDET

har nedannämnda dagar år 1938 avgivit utlåtanden över följande lagförslag:

Febr. 23   Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 19 kap. 10 § och 21 kap. 10 § lagen                            d. 18 juni 1926 om delning av jord å landet m. m. Föredragande:                                         lagbyråchefen Ernst Leche.
    »    23   Förslag till lag om upphävande av 18 kap. 13 § 2 mom.                                                            strafflagen (preventivlagen). Föredragande: t. f. lagbyråchefen                                             Maths Heüman.
    »    23   Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 66 § lagen d. 12 maj 1917                                             om expropriation. Föredragande: lagbyråchefen Ernst Leche.
Mars   3   Förslag till lag om ändring i vissa delar av strafflagen m. m.                                                   (sammanträffande av brott). Föredragande: hovrättsassessorn                                             N. Regner.
    »      4   Förslag till lag om ändrad lydelse av 2 5 kap. 8 § rättegångsbalken.                                       Föredragande: lagbyråchefen Ernst Leche.
    »      4   Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 2 § 2:o) och 8:o) lagen d. 26                                       maj 1909 om K. M:ts regeringsrätt. Föredragande lagbyråchefen                                         Ernst Leche.
    »      7   Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 20 juni 1924 med                                           särskilda bestämmelser ang. olovlig befattning med spritdrycker                                        och vin m. m. Föredragande: hovrättsassessorn Erik                                                              Söderlund. (Fin.  dep.)
    »      7   Förslag till lag om rätt för Konungen att medgiva undantag från                                           gällande   bestämmelser ang. bankaktiebolags inlåning.                                                          Föredragande: hovrättsassessorn Hjalmar Nordfelt. (Fin.                                                      dep.)
    »      8   Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 10, 23, 51 och 73 §§ sjömanslagen                             d. 15 juni 1922. Föredragande: sekreteraren Gunnar Böös. (Hand.                                       dep.)
    »      8   Förslag till sj öarbetstidslag. Föredragande: sekreteraren Gunnar Böös.                             (Hand. dep.)
    »      9   Förslag till lag om handel me d fodermedel. Föredragande:                                                   hovrättsrådet Gösta Lind (Jordbr.dep.).
    »    10   Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 12 juni 1931                                           om behandling av alkoholister (alkoholistlag). Föredragande: t. f.                                       lagbyråchefen Sven Björkholm. (Soc. dep.)
    »    11   Förslag till lag om ändring i vissa delarav 15 kap.astrafflagen (abort).                                  Föredragande: t. f. lagbyråchefen Maths Heüman.