REGISTER TILL FESTSKRIFTER OCH LIKNANDE VERK.1

 

SKRIFTER.

 

Granfelt, Otto Hjalmar. Festskrift för professorn, jur. utr. dr Otto Hjalmar Granfelt. Utg. av Juridiska föreningen i Finland. Helsingfors 1934. (Se SvJT 1934 s. 591.) Här betecknad GRANFELT.
Grotenfelt, Berndt Julius. Festskrift för presidenten, jur utr. dr Berndt Julius Grotenfelt. Utg. av Juridiska föreningen i Finland. Helsingfors 1929. (Se SvJT 1929 s. 249.) Här betecknad GROTENFELT.
Hermanson, Robert. Till professorn Robert Hermanson vid fyllda 70 år 192/216. Helsingfors 1916. Här betecknad HERMANSON.
Hägerström, Axel. Festskrift tillägnad Axel Hägerström den 6 september 1928. Utg. av Filosofiska och Juridiska föreningarna i Uppsala. Uppsala 1928. (Se SvJT 1929 s. 143.) Här betecknad HÄGERSTRÖM.
Thyrén, Johan C. W. Skrifter tillägnade Johan C. W. Thyrén vid hans avgång från professorsämbetet den 31 maj 1926. Lund 1926. (Se SvJT 1927 s. 114.) Här betecknad THYRÉN.
Wrede, R. A. Festskrift för friherre R. A. Wrede. Utg. av Juridiska föreningen i Finland. Helsingfors 1921. (Se SvJT 1931 s. 527.) Här betecknad WREDE.

 

1 Registret omfattar festskrifter och liknande verk med juridiskt innehåll, utgivna i de nordiska länderna. Beträffande de av Svensk Juristtidning utgivna »Festskrift tillägnad Erik Marks von Würtemberg», 1931, och »Minnesskrift ägnad 1734 års lag», 1934, hänvisas till »Svensk Juristtidnings register vid årsskiftet 1935—1936». Festskrifter, vilka ingå såsom häften i tidskrifter, ha ej upptagits i förteckningen. Artiklar utan juridiskt innehåll ha utelämnats. Endast artiklar på danska, norska, svenska eller tyska språken hava medtagits.

292 REGISTER TILL FESTSKRIFTER OCH LIKNANDE VERK.Det nordiske Studenter-Jurist-Stævne i København, September 1918. Forelæsninger ved Københavns Universitet. Udg. af Det Retsog Statsvidenskabelige Studenterraad. København 1918. (Se SvJT 1919 s. 31, jfr 1927 s. 114.) Här betecknad STUDENTER-JURIST-STÆVNE 1918.
Nordiska Juriststämman i Stockholm och Uppsala den 5—18 september 1926. Hälsningstal och föreläsningar utgivna av Tore Alméns minnesfond. Stockholm 1926. (Se SvJT 1926 s. 477 och 1927 s. 114.) Här betecknad NORDISKA JURISTSTÄMMAN 1926.
Minnesskrift utgiven av Juridiska fakulteten i Uppsala 1929 till hågkomst av dess första doktorspromotion 1629. Uppsala 1929. (Se SvJT 1930 s. 348, jfr 439, 461, 553 och 1931 s. 50.) Här betecknad FAKULTETEN UPPSALA.
Festskrift i Anledning af Tohundrede Aars Dagen for Indførelsen af Juridisk Eksamen ved Københavns Universitet. Udg. af Juristforbundet under Redaktion af ERIK REITZEL-NIELSEN og CARL POPP-MADSEN. Kjøbenhavn 1936. (Se SvJT 1937 s. 481.) Här betecknad JURIDISK EKSAMEN.

 

ARTIKLAR.


Allmän rättslära.
Fehr, Hans. Der Kampf des dynamischen Rechts mit dem statischen Recht. GRANFELT.
Lassen, Julius. Nogle Bemærkninger om Definitioner i Retsliteraturen. WREDE.
Lundstedt, Vilhelm. Har Duguits rättsteori något underlag i fakta? HÄGERSTRÖM.
Lundstedt, Den historiska rättspositivismen. FAKULTETEN UPPSALA.
Munch-Petersen, H. Retfærdighedsbegrebet i Nutidsbelysning. NORDISKA JURISTSTÄMMAN 1926.
Olivecrona, Karl. Några synpunkter på de juridiska begreppen. HÄGERSTRÖM.
Olrik, Eyvind. Dommerbetragtninger; Lovgivning. GROTENFELT.
Stang, Fredrik. Ret og kultur. STUDENTER-JURIST-STÆVNE 1918.
Stang, Fredrik. Nordisk og fremmed ret. STUDENTER-JURIST-STÆVNE 1918.
Stjernberg, Nils. Aristoteles' politik och vår tid. En studie i allmän samhällslära. WREDE.
Stjernberg, Nils. Om förutsättningarna för lagarnes upprätthållande. NORDISKA JURISTSTÄMMAN 1926.
Undén, Östen. Några synpunkter på begreppsbildning inom juridiken. HÄGERSTRÖM.

 

Rättshistoria och romersk rätt.
Bergman, C. G. Servitut i 1600-talets rättspraxis. THYRÉN.
Dahl, Frantz. Hovedpunkter af den danske Retsvidenskabs Historie. JURIDISK EKSAMEN.
Delin, Carl. Om blodshämnden och götalagarnas straffbestämmelser för enkelt viljadråp. THYRÉN.

REGISTER TILL FESTSKRIFTER OCH LIKNANDE VERK. 293Estlander, Ernst. Några ord om rättsskydd för adligt namn i äldre tid. GROTENFELT.
Hammerich, Kai Fr. Juristerne og Embedslivet. JURIDISK EKSAMEN.
Hemmer, Ragnar. Den svenska bosättningens på Runö ålder i belysning av en rättsurkund. GRANFELT.
Hjorth-Nielsen, H. Af den danske Sagførerstands Historie 1736—1936. JURIDISK EKSAMEN.

Holmbäck, Åke. Våra domarregler. HÄGERSTRÖM.
Hägerström, Axel. Das magistratische lus in seinem Zusammenhang mit dem römischen Sakralrechte. FAKULTETEN UPPSALA.
Jørgensen, Poul Johs. Retsundervisningen og Retsvidenskaben ved Københavns Universitet 1537—1736. Forordningen af 10. Februar 1736. JURIDISK EKSAMEN.
Lárusson, Olafur. Die Popularklage der Grågås. GRANFELT.
Stang, Fredrik. Erstatningsrettens historie. STUDENTER-JURIST-STÆVNE 1918.
Stjernberg, Nils. Några blad ur horsbrottets historia i svensk rätt. GROTENFELT.
Wedberg, Birger. Karl XIV Johan och högsta domstolen. NORDISKA JURISTSTÄMMAN 1926.
Wedberg, Militära ledamöter i Konungens Högsta domstol. Några anteckningar. GROTENFELT.
Wedberg, Gustav Philip Creutz som brottmålsdomare. GRANFELT.
Westman, Karl Gustaf. Utvecklingsidén i den svenska rättens historia. NORDISKA JURISTSTÄMMAN 1926.
Wedberg, Juris doktorer vid Uppsala Universitet 1629—1929. FAKULTETEN UPPSALA.
Wedberg, Kungsådran inför konung och ständer under nyare tiden intill 1734 årslag. FAKULTETEN UPPSALA.
Wrede, R. A. Processen vid Consistorium academicum i Åbo i midten af 1600-talet. HERMANSON.

 

Civilrätt: Förmögenhetsrätt.
Alexanderson, Nils. Ett par skadeståndsproblem i svensk rättsskipning. NORDISKA JURISTSTÄMMAN 1926.
Almén, Tore. Skandinavisk rättspraxis på köplagens område. STUDENTER JURIST-STÆVNE 1918.
Björling, C. G. Gäldenärs ansvar för medhjälpare. En studie i svensk obligationsrätt. THYRÉN.
Björling, Oåterkallelig fullmakt. GROTENFELT.
Candolin, A. Om aktiebolags hörande såsom fastighetsägare i inteckningsärenden. GROTENFELT.
Carlson, B. C. Naturafullgörelse vid leverans och försträckning. GRANFELT.
Chydenius, Wilhelm. Säkerhetsöfverlåtelse. HERMANSON.
    Chydenius, Ny köplag. WREDE.
Erich, R. Till frågan om förutsättningarna för ändring av föreskrifterna rörande stiftelsers författning. GRANFELT.
Fehr, Martin. Betalning mot dokument. NORDISKA JURISTSTÄMMAN 1926.

294 REGISTER TILL FESTSKRIFTER OCH LIKNANDE VERK.Gadolin, A. W. Om bolagsmans ansvarighet för bolagets förbindelser. WREDE.
Gadolin, Lag om avbetalningsköp. Några anteckningar. GRANFELT.
Hernberg, Alarik. Budet såsom civilrättsligt institut. WREDE.
Hernberg, Strövtåg på lösöresakrättens område. GROTENFELT.
Hällfors, Edvard. Några synpunkter i frågan om ackommodationsrevers och ägarehypotek. GROTENFELT.
af Hällström, Erik. Något om rättshandlingars ogiltighet enligt avtalslagens 28—35 §§. GRANFELT.
Kôersner, Albert. Till frågan om gäldenärs skadeståndsskyldighet vid försummad penningebetalning. GROTENFELT.
Kruse, Vinding. Den danske Lov om Aktieselskaber af 29. September 1917. STUDENTER-JURIST-STÆVNE 1918.
Lassen, Jul. Indledende Forelæsninger over den skandinaviske Fælleslovgivning navnlig Læren om Aftaler. STUDENTER-JURIST-STAÆVNE 1918.
Lundstedt, Vilhelm. Realitetssynpunkter i skadeståndsrätten. NORDISKA JURISTSTÄMMAN 1926.
Norrmén, Gustaf. Enskild rätt och majoritetsvilja vid ändring av bolagsordningen för aktiebolag. GRANFELT.
Serlachius, Jul. Har försäkringsgivare, då den i försäkringsavtalet avsedda skadan inträtt genom tredje mans vållande, en självständig rätt till skadestånd av tredje mannen. WREDE.
Stang, Fredrik. Nogen fremskridtslinjer i den nordiske fælleslovgivning paa formuerettens omraade. NORDISKA JURISTSTÄMMAN 1926.
Ussing, Henry. Et Hovedspørgsmaal i Læren om Forudsætninger. STUDENTER-JURIST-STÆVNE 1918.

 

Civilrätt: Familjerätt.
Bentzon, Viggo. Nordisk Familieret. STUDENTER-JURIST-STÆVNE 1918.
Björling, C. G. Löftes- och tillits-grundsatsernas tillämplighet utanför förmögenhetsrätten. NORDISKA JURISTSTÄMMAN 1926.
Ekeberg, Birger. Några arvsrättsliga problem. NORDISKA JURISTSTÄMMAN 1926.
Ekeberg, Om återkallelse av testamente. HÄGERSTRÖM.
Ekeberg, Om bevisskyldigheten för testamentes laga tillkomst. GROTENFELT.
Reuterskiöld, Carl Axel. Den svenska kyrkorätten och äktenskapet. FAKULTETEN UPPSALA.

 

Speciell privaträtt.
Almquist, Jan Eric. Innebörden av 36 och 49 §§ i gällande gruvstadga. FAKULTETEN UPPSALA.
Eberstein, G. Nyare strömningar på det immateriella rättsskyddets område. NORDISKA JURISTSTÄMMAN 1926.
Eberstein, Materiell firma- och namnrätt i svensk praxis. GRANFELT.
Ernberg, Albert. Objekt och adjacent vid expropriation. THYRÉN.
Hammarskjöld, Hjalmar. Om tankearbetets rätt. FAKULTETEN UPPSALA.
Hällfors, Edvard. De vattenrättsliga principerna i fråga om dikning på annans mark med särskild hänsyn till finsk rätt. GRANFELT.

REGISTER TILL FESTSKRIFTER OCH LIKNANDE VERK. 295Lárusson, Olafur. Das Isländische Wasserrecht. GROTENFELT.
Moring, K. A. Några ord om näring till självförsörjning. HERMANSON.
Moring, Skiftesförrättningarnas begrepp med hänsyn till finländsk rätt. WREDE.
Neubecker, F. K. Das Wesen der Firma. Eine rechtsvergleichende Skizze. WREDE.

 

Straffrätt.
Bergendal, Ragnar. Om avtalsbrott såsom förbrytelse emot tredjeman. THYRÉN.
Grotenfelt, Julius. Om villkorlig straffdom. Bidrag till tolkningen av lagen angående villkorlig straffdom av den 20 juni 1918. WREDE.
Honkasalo, Brynolf. Är sterilisering tillåten enligt gällande rätt? GRANFELT.
Thyrén, J. C. W. Om subsekvent imputation de lege ferenda. WREDE.
Thyrén, Om s. k. kuperade brottsrekvisit med särskilt avseende på försöket. NORDISKA JURISTSTÄMMAN 1926.
Torp, Carl. Nogle Spørgsmaal vedrørende Berigelsesforbrydelserne. STUDENTER-JURIST-STÆVNE 1918.
Tulenheimo, A. Skuldomdömet i nutida straffrätt. NORDISKA JURISTSTÄMMAN 1926.
Tulenheimo, Dagsbotssystemet i Finland. NORDISKA JURISTSTÄMMAN 1926.
Wetter, Folke. Principerna i de nordiska strafflagstiftningarna. NORDISKA JURISTSTÄMMAN 1926.
Wetter, Straffansvar vid rus. FAKULTETEN UPPSALA.

 

Processrätt.
Agge, Ivar. Något om processföremålet och dess bestämmande enligt svensk straffprocessrätt. GRANFELT.
Alexanderson, Nils. Om särskild talan om ränta, sedan huvudfordringen utdömts. GRANFELT.
Bjarnãson, Larus, Landsretten. GROTENFELT.
Engströmer, Thore. Några typer af förberedande förfarande i tvistemål. WREDE.
Engströmer, Olikheter i förutsättningarna för rättegångsreformerna i de nordiska länderna. NORDISKA JURISTSTÄMMAN 1926.
Engströmer, Några anmärkningar rörande den nya lagstiftningen om utländska skiljeavtal och skiljedomar. FAKULTETEN UPPSALA.
Engströmer, Några ord om rättegångsreformen i Sverige. GRANFELT.
Forssner, Tom. Advokatens verksamhet utom rätta. NORDISKA JURISTSTÄMMAN 1926.
Frey, Alexander. Verkställighet av utländsk skiljedom. WREDE.
Granfelt, O. Hj. Finlands nya lag om skiljemannaförfarande. GROTENFELT.
Hassler, Åke. Häktningsfrågan i underrätts slutliga utslag. THYRÉN.
Hassler, Ett spörsmål om målsäganderätt. GRANFELT.

296 REGISTER TILL FESTSKRIFTER OCH LIKNANDE VERK.Heimer, Einar Henrik. Om vittnesbevis angående sådant som blivit sagt mellan fyra ögon. FAKULTETEN UPPSALA.
Hellner, Joh. Huru bör ett tredskodomsförfarande anordnas i en reformerad svensk civilprocess? THYRÉN.
Kallenberg, E. Om eget erkännande, särskilt med hänsyn till svensk civilprocessrätt. WREDE.
Kallenberg, Några anmärkningar om förlikning enligt svensk civilprocessrätt (kap. 20 RB). THYRÉN.
Kallenberg, Uppskovssystemet vid våra underrätter i belysning av gällande lagstadganden. HÄGERSTRÖM.
Munch-Petersen, H. Moderne Retsplejegrundsætninger i de nye danske Proceslove. STUDENTER-JURIST-STÆVNE 1918.
Kallenberg, Nutidstanker indenfor Retsplejen. NORDISKA JURISTSTÄMMAN 1926.
Kallenberg, Reformkrav indenfor Nutidens Konkursret. GRANFELT.
Olivecrona, Karl. En teori om bevisbördan. FAKULTETEN UPPSALA.
Olivecrona, Om civildomens arter. GRANFELT.
Palme, W. A. Till frågan om talan om vinnande av konstitutiv dom enligt gällande rätt i Finland. GRANFELT.
Schlyter, K. Bör i första instans finnas både över- och underåklagare? GROTENFELT.
Sjöström, Bertil. Otto Hjalmar Granfelt som processualist. GRANFELT.
Solem, Erik. Den norske rettergangen. Bemerkninger om dens første virkeår. GROTENFELT.
Solem, Noen bemerkninger om straffedoms betydning for efterfølgende sivil sak. GRANFELT.
Trygger, Ernst. Domaren och hans uppgift. NORDISKA JURISTSTÄMMAN 1926.
Wrede, R. A. Till frågan om utsökningsförfarandets juridiska natur. GROTENFELT.

 

Statsrätt.
Berlin, Knud. Danmarks nye Grundlov. STUDENTER-JURIST-STÆVNE 1918.
Estlander, Ernst. Bidrag till tolkningen av regeringsformens stadganden om budgeten. WREDE.
Estlander, Några grundlagsfrågor ur de senaste årens riksdagspraxis. GRANFELT.
Estlander, Ernst, & Söderholm, Karl. Spörsmål rörande tillämpningen af 1906 års Landtdagsordning. HERMANSON.
Ignatius, Kaarlo. Om benådningsrätten. GROTENFELT.
Malmgren, Robert. Föremål för Kungl. Maj:ts nåd. THYRÉN.
Reuterskiöld, C. A. Den svenska grundlagens förutsättningar. HERMANSON.
Wrede, R. A. Spaniens republikanska statsförfattning. GRANFELT.

 

Förvaltningsrätt och finansrätt.
Charpentier, Axel. Om städernas rätt att uppbära väg-, bro- och färjpenningar. GROTENFELT.
Lindahl, Erik. Om kapitalvinster och kapitalförluster vid inkomstbeskattningen. THYRÉN.

REGISTER TILL FESTSKRIFTER OCH LIKNANDE VERK. 297Reuterskiöld, C. A. Om kyrkans och prestbords jord efter 1910. WREDE.
Reuterskiöld, Statsförvaltning genom enskilde. HÄGERSTRÖM.
Sundberg, Halvar G. F. Rätten till väg och gata. FAKULTETEN UPPSALA.
Söderholm, Karl. Kompetensfrågor i Högsta förvaltningsdomstolen. GROTENFELT.
Söderholm, Till frågan om partsställning i den administrativa processen. GRANFELT.
Willgren, Karl. Progressiv beskattning i Schweiz. HERMANSON.
Willgren, Lagfartsstämpeln. GRANFELT.

 

Folkrätt.
Björksten, S. R. Processuella klausuler i Finlands överenskommelser med främmande makter. GRANFELT.
Hagerup, Francis. International domstolsorganisation. WREDE.
Hammarskjöld, Hj. L. Kodifikationssträvanden på den internationella rättens område. NORDISKA JURISTSTÄMMAN 1926.
Holmbäck, Åke. Den fasta mellanfolkliga domstolen åren 1922—1929. Några fakta. FAKULTETEN IUPPSALA.
Korff, S. A. Rysslands protektorat i Mandschuriet. HERMANSON.
Marks von Würtemberg, E. Den fasta internationella domstolen. NORDISKA JURISTSTÄMMAN 1926.
Söderhjelm, J. O. Dorpat-fredens bestämmelser rörande de militärpolitiska förhållandena i Finska viken. GRANFELT.
Undén, Östen. Några anmärkningar om folkrätt och naturrätt. THYRÉN.
Undén, Rättegång mot utländsk stat. FAKULTETEN UPPSALA.

 

Internationell privaträtt.
Candolin, A. Till frågan om anordnande av kuratel i Finland för utlänning. GRANFELT.
Ekström, F. W. Läran om »viljans autonomi» i den internationella privaträtten. HERMANSON.
Granfelt. O. Hj. Till frågan om internationellt konkursbo. HERMANSON.
Granfelt. Partshabilitet och processhabilitet enligt internationell civilprocessrätt. Bedömt från synpunkten av finländsk rätt. WREDE.

 

Juristutbildning.
Ahrnborg, Bertil, Algreen-Ussing, Holger, Andersen, Carl Jacob, och Borenius, Lauri. Den praktiska juristutbildningen. NORDISKA JURISTSTÄMMAN 1926.
Bentzon, Viggo. Juridisk Studium og Eksamen fra 1879 til Dato. JURIDISK EKSAMEN.

I. S.

 

20—387004. Svensk Juristtidning 1938.